Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Mateřská škola Poděšín, příspěvková organizace

Poděšín 45, 59212 Nížkov

IČO: 70990298

 

 

Směrnice č.2/2017

 

 

Směrnice pro stanovení kritérií

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 1. Předmět úpravy

1.1.   Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 1. Kritéria pro přijímání
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (§34 odst.1 školského zákona).
  • Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Toto se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušební doby rozhoduje ředitelka (§34 odst.3 školského zákona).
  • Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s vyjímkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§34 odst.4 školského zákona).
  • Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií.

 

 

 

 

 1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky.

 

 1. Děti k celodenní docházce podle věku.

 

 1. Děti k polodenní docházce podle věku.

 

 1. Děti mladší 3 let, kteří mají předpoklady k plnění ŠVP.

 

 

 

Zvýhodňující kritéria:

 

 1. Děti ze spádových obcí.

 

 1. Sourozenci již přijatých dětí.

 

 1. Důvody zvláštního zřetele, sociální důvod.

 

 1. Dítě se zdravotním postižením lze přijmout, pokud mohou být vytvořeny podmínky.

 

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

 

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Účinnost
  • Tato směrnice nabývá účinnosti 1.1.2017

 

V Poděšíně  dne 1.1.2017

…………………………………..

Ředitelka školy