Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Směrnice

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Poděšín, příspěvková organizace

Poděšín 45, 59212 Nížkov

IČO: 70990298

Směrnice č.2/2017

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1.Předmět úpravy

1.1.   Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2. Kritéria pro přijímání

 1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (§34 odst.1 školského zákona).
 2. Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Toto se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 3. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušební doby rozhoduje ředitelka (§34 odst.3 školského zákona).
 4. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s vyjímkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§34 odst.4 školského zákona).
 5. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií.
 6. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 7. Děti k celodenní docházce podle věku.
 8. Děti k polodenní docházce podle věku.
 9. Děti mladší 3 let, kteří mají předpoklady k plnění ŠVP.

3. Zvýhodňující kritéria:

 1. Děti ze spádových obcí.
 2. Sourozenci již přijatých dětí.
 3. Důvody zvláštního zřetele, sociální důvod.
 4. Dítě se zdravotním postižením lze přijmout, pokud mohou být vytvořeny podmínky.

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

4. Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.1.2017

V Poděšíně  dne 1.1.2017

…………………………………..

Ředitelka školy