Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Směrnice

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Mateřská škola Poděšín, příspěvková organizace

Poděšín 45, 59212 Nížkov

IČO: 70990298

 

Směrnice č. 3/2021

 

 

 1. Předmět úpravy
 • Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 1. Kritéria pro přijímání
  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (§34 odst.1 školského zákona).
  • Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci (Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Toto se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušební doby rozhoduje ředitelka (§34 odst.3 školského zákona).
  • Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s vyjímkou dětí tříletých, čtyřletých, pětiletých, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odkladem školní docházky(§34 odst.4 školského zákona).
  • Při přijímání dětí do mateřské školy od 1. září následujícího školního roku vychází ředitelka z následujících kritérií.

 

A- Do MŠ zřizované obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (t.j.děti narozené do 31.8. včetně), pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu MŠ a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku ( se zohledněním odpočtů za děti s PO a děti mladší 3 let).

 1. Děti, které k 31.8. dosáhnou pátého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodě MŠ.
 2. Děti, které k 31.8. dosáhnou čtvrtého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodě MŠ.
 3. Děti, které k 31.8. dosáhnou třetího roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodě MŠ.

 

B- Ostatní děti, které nesplňují kritérium A.

 

 1. Účinnost
  • Tato směrnice nabývá účinnosti 1.4.2021

 

V Poděšíně  dne 1.4.2021

                                                                                                            …………………………………..

                                                                                                             Hana Řičanová, řed. MŠ