Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Školka

Školka 60 let

 

1942 – 2002

Úvod – něco o školní budově.

1828

Původní školní budova byla postavena v roce 1828 jako jednotřídní škola. První vyučování v ní proběhlo 21. listopadu 1828, i když poprvé se začalo vyučovat 26. května 1825 v budově číslo 20, dnes Homola Josef. Tato budova však již koncem století neodpovídala požadavkům pro velký počet dětí a proto byla celá zbourána a v roce 1895 postavena nová, taktéž jednotřídní, ale větší. Svěcení nové školy a první vyučování proběhlo dne 8. září 1895. Jak se později ukázalo, ani tato budova brzy neodpovídala velikostí a hlavně bylo nutno rozdělit starší a mladší děti. Proto byla v roce 1908 po dlouhých tahanicích s úřady přistavěna jedna třída a tím se stala škola dvoutřídní. Vyučovat na dvoutřídní škole se začalo 10. října 1908. Tento stav vydržel až do 17. října 1941, kdy pro menší počet dětí (počet klesl pod 50) byla jedna třída zrušena. Dne 3. září 1943 stoupl počet dětí na 51 a byla opět založena dvoutřídní škola, která vydržela do 19. července 1945. Od té doby byla škola jednotřídní až do 30. června 1975, kdy byla škola definitivně zrušena a přemístěna do Nížkova. V roce 1976 byla škola přestavěna a od 6. září 1976 zahájila provoz obnovená mateřská škola, která je zde dosud.

Co otevření Mateřské školy předcházelo.

1941

Místní školní rada se dne 14. dubna 1941 usnesla, že pro nejbližší dobu nelze počítat se zřízením mateřské školy, protože je naprostý nedostatek paliva a sotva bude opatřeno pro jednu třídu obecní školy, neboť se počítá, že bude povinná docházka do újezdní měšťanské školy v Nížkově. Počet malých dětí je v obci nepatrný, takže by náklad nebyl rentabilní.

Historie Mateřské školy.

1942

Od 17. října 1941 byla zrušena jedna třída a škola se stala jednotřídní, protože počet žáků klesl na 42. Jelikož byla jedna třída volná, byla založena dne 1. července 1942 Ústřední maticí školskou v Praze Mateřská škola. V té době patřila školka pod školu, a proto dělal ředitele řídící učitel školy pan Bedřich Borský. První učitelka byla Leopolda Chlupová, která se též přestěhovala z Jílemníku, když tamní mateřská škola pro nedostatek dětí byla zrušena. Plat dostávala od Ústřední matice školské v Praze. Počet dětí při založení byl 35, což se zdálo místní školní radě málo. (viz zasedání ze dne 14.4.1941). Vybavení MŠ bylo převezeno na náklady místní školní rady z Jílemníku (osada mezi Havlíčkovým Brodem 7km a Českou Bělou 3km). Školní rada měla taktéž za úkol zajistit vhodnou místnost, vytápění a čistění. Místnost byla již k dispozici po zrušení jedné třídy školy. Vlastní vyučování začalo 6. července 1942, neboť paní učitelka měla dovolenou na přestěhování a se školní radou na přípravu a vybavení třídy. Provoz Mateřské školy byl v letní a podzimní době od 7. 00hodin do 19. 00hodin, což zejména rodiče s radostí uvítali, neboť se mohli věnovat práci na poli a doma

Leopolda Chlupová se narodila 16. února 1910 v Sitnici okres Kejuž, země Bosna. Obecnou školu vychodila v Nedvědici a Všechovicích, od 16. září 1916 do 28. června 1921. Do měšťanské školy od 1. září 1921 do 28. června 1925 v Tišnově a v Králově Poli. Do odborné školy pro ženská povolání byla zapsána od 1. září 1925 do 28. června 1928 v Brně – Královo Poli. Na ústavě pro vzdělávání učitelek mateřských škol studovala v Brně od 1. září 1928 do 28. června 1930. Od 22. srpna 1930 byla stále ve službách Ústřední matice školské jako učitelka mateřské školy na mnoha místech.

12. září 1942 se místní školní rada usnesla, že do obou tříd se zavede elektrické osvětlení. Připojení světel bude k hodinám řídícího učitele, který si bude zapisovat počet prosvícených hodin a velikosti žárovek a pak podá účet místní školní radě. Ale až 16. listopadu bylo zavedeno elektrické světlo do tříd. Světlo bylo zapojeno na hodiny z učitelského bytu, ve kterém v té době nikdo nebydlel, ale konaly se zde různé schůze a shromáždění lidí, což bylo ve válečných časech velmi často. Každou noc v kuchyni tohoto bytu byla dvoučlenná hlídka a jeden hasič, kteří měli za úkol střežit obec proti nočním požárům a sabotážím. Náklad na svícení platila obec současně ze tříd i z místností hlídky. Současně bylo zavedeno světlo i do sklepa a na půdu. Celkový náklad na zavedení světel činil 1881,50Kč.

1943

Velká rána přišla pro Mateřskou školu dne 30. června 1943, kdy byla zrušena Ústřední matice školská v Praze a tím i všechny mateřské školky. V Poděšíně byl od 1. července 1943 zřízen žňový útulek pro děti, který byl zrušen 30. září 1943 dle čísla 2530/43 školní úřadovny v Jihlavě ze dne 29. června 1943 a na obecním úřadě se schvaluje že bude zaslána žádost ministerstvu školství a spolku ústřední matice školské o zapůjčení nebo darování inventáře.Učitelku vydržovala dále Ústřední matice školská. Místní školní rada měla na starosti věcné náklady.

Leopolda Chlupová musela přijmout místo správkyně žňového útulku v Nížkově a tak dne 1. července 1943 byla ustanovena do Mateřské školy Božena Hašková. Ta se narodila 12. dubna 1899 v Kladně a přešla k nám z Nížkova, takže si obě učitelky navzájem svá místa vyměnily. V létě tohoto roku bylo tak velké sucho, že vyschla školní studna, ale i v obci vyschly studny a tak lidé museli vodu dovážet.

Obecní úřad podal dne 14. července 1943 žádost o povolení druhé třídy, protože místní školní rada v Poděšíně hlásila, že má dvě třídy pro vyučování, neboť se vyučovalo ve dvou třídách od roku 1908 až do 1. listopadu 1941. Nyní je ve třídě 51 žáků a má jen 48m 2a proto by byla třída přeplněna. Dne 3. září 1943 byla opět druhá třída zřízena a školka musela vyučovat ve druhém učitelském bytě, který byl přes den prázdný. V noci zde byly již zmíněné hlídky.

Pan Landesprasident in Brúnn schválil dne 25. září 1943 zřízení obecní mateřské školy v Poděšíně. Den zahájení byl ustanoven 1. října. Tímto dnem byl zdejší žňový útulek zrušen. Osobní náklad na učitelku měla stále platit Ústřední matice školská a také platila posluhovačku. Místní školní rada měla na starosti veškerý ostatní věcný náklad. Zapsaných dětí bylo 13. Správou byla pověřena dosavadní učitelka Božena Hašková a řídící učitel měl na starosti pedagogický dohled. Školka byla umístěna v dlouhém pokoji v učitelském bytě od 1. září 1943, neboť první třída byla nutná pro dvoutřídní obecní školu.

1944

Ve dnech 3., 4. a 5. ledna 1944 proběhl pro všechny učitele kurz protiletecké obrany. Bohužel u nás není žádný vhodný kryt, proto děti ze školy a školky nacvičovaly rozptyl žactva domů. Organizace protiletecké byla v lednu následující: Vedoucí řídící učitel Bedřich Borský, sanitní skupina: učitelka školy Pavla Skoumalová a učitelka školky Božena Hašková, hasičská skupina: 3 hospodáři z okolí školy, spojka 1 dospělý žák, hlídka 3 muži, kteří mají noční hlídku v učitelském bytě. Celkem bylo určeno vždy 10 lidí. Ministerstvo vnitra poskytlo školám přípravky s vitamínem C. Naše škola podělila zdarma 6 žáků a mateřská škola 4 děti.

Dne 1. října 1944 byla rozpuštěna Ústřední matice školská v Praze a všichni zaměstnanci byli propuštěni dnem 30. září 1944. Veškerý inventář i osobní náklad na mateřskou školu převzala obec. Obce převzaly i osobní náklad na učitelky a opatrovnice od 1. října 1944. Poděšín nemohl takový náklad vydržovat a proto bylo žádáno ministerstvo školství o věcnou podporu a dne 3. října bylo poskytnuto 6,500,- korun. Ústřední matice školská v likvidaci zaslala ještě 7043,70 korun jako plat učitelky a opatrovnice do konce roku 1944.

1945

Jelikož zásobování palivem bylo v době války velmi obtížné, bylo nařízeno, že zásoby paliva ve školách se zabavují. Proto dne 22. ledna 1945 přijeli s velikými saněmi dva členové Schutz–policie a odvezli 9,1q uhlí pro své skladiště v Polné.

Do Poděšína přijel 11. dubna 1945 transport 12 vozů a 70 uprchlíků, kteří byli dáni do školní budovy. Obě třídy a učitelský byt (t.č. obecní mateřská škola) byly úplně vyklizeny, na podlahu dána sláma a v 1.třídě byl zřízen ještě sporák. Majitelé lesů museli dodávat rozštípané dříví. Vařili si sami v učitelském bytě a v 1. třídě. Řídící učitel se svojí rodinou (4 děti od 7 do 12 roků) zůstal v naturálním bytě, ač mnozí hospodáři jej chtěli přestěhovat do vesnice, aby školní budova byla úplně volná a sami se uchránili nepříjemností s těmito hosty.

Po dobu obsazení školy Němci byla též mateřská školka přemístěna. A to do stavení číslo 56 u pana Landsmana, kde se provizorně vyučovalo v místnosti 5×4 metrů a stačila pro 13 dětí do 6-ti let. Tímto způsobem se vyučovalo až do 5. května. Ve škole a školce se začalo vyučovat až 28. května 1945, mezi tím byly prázdniny. I školní zahrada musela být ve válce využita k totálnímu nasazení. Květiny byly omezeny a pěstovala se hojně zelenina a brambory . Změny hranic způsobené nacisty se zase odstraňovaly a proto byl obnoven politický okres a tím i náš školní okres Havlíčkův Brod a to od 1. června 1945. Bývalý okres Jihlava zatím dodával učitelům zálohu na plat na měsíc červen, protože Brno bylo válkou dosti poškozeno, peněžní zásilky ještě nechodily a v Brně bylo ještě mnoho práce s obnovou úřadů. Až dne 24. září se přestěhovala mateřská škola do volné učebny – 1.třídy, která doposud byla umístěna v soukromé budově

1946

V lednu a únoru 1946 vály veliké větry, takže bylo zapotřebí hodně topit. Dříví rychle ubývalo, uhlí nebylo. Na všech školách se vyučovalo omezeně. Proto bylo omezeno vyučování i na naší škole na čtyři dny v týdnu. 26.června byl proveden zápis dětí do mateřské školy. Celkem bylo zapsáno 18 dětí.

Do mateřské školky po válečném období nastoupila dne 1. září 1946 paní Havránková Ludmila. Ta se narodila 30.11.1925 v Bračicích u Čáslavi. Učila souběžně s paní ředitelkou obecné školy Vilmou Roseckou – Rynešovou.

V listopadu dostala místní školní rada podporu na úhradu osobních platů ředitelce Mateřské školy na jeden rok celkem 20.000,- korun zbylá částka z podpory na udržování mateřské školy (která byla zálohově použita na tento plat) mohla být nyní využita na zakoupení různých potřeb a pomůcek pro mateřskou školu. Zakoupeny byly hračky a loutkové divadlo. Paní učitelka Havránková hned začala dětem hrát divadlo, což se setkalo s velkým nadšením.

1947

V únoru 1947 napadlo tolik sněhu, že se málokdo na takovou spoustu pamatuje. Přitom mrazy nepovolovaly a topení bylo už tak málo, že bylo v mateřské škole vyhlášeno volno (uhelné prázdniny) od 24.února. Sirákov nám přispěl na topení jen 2 m syrového dříví. V dubnu byly týdenní velikonoční prázdniny. Před velikonocemi bylo vzpomenuto hrdinů a obětí obou světových válek. Po velikonocích bylo znovu zahájeno vyučování na mateřské škole. Při červnovém zápisu do mateřské školy bylo zapsáno 16 dětí. Jelikož o prázdninách měla školka také volno, tak byl od 1.července otevřen žňový útulek v místnosti mateřské školy. Opatrovnicí je paní Vlasta Stránská z Polné, která je placena okresní péčí o mládež v Polné. Od září opět nastoupila paní učitelka Ludmila Havránková, ale 10. listopadu 1947 byla odvezena na záškrt do havlíčkobrodské nemocnice. Třída a chodba byly umyty lysolovou vodou a tím vydesinfikovány. Mateřská škola byla uzavřena. K suplikaci byla ustanovena na mateřskou školu v Poděšíně od 1. prosince 1947 učitelka Marie Králová.

1948

14. ledna 1948 se na Mateřskou školu opět vrátila Ludmila Havránková a Marie Králová byla zproštěna služby. 8. března bylo na obecné a mateřské škole ustanoveno rodičovské sdružení. Předseda byl zvolen Josef Bláha, jednatel Václav Rosecký, pokladník a zapisovatel Marie Svobodová-Lvová. Náhradníci: Vavřinec Chalupník a Antonín Sedlák.

V červenci byla zřízena prázdninová mateřská škola. Vedla ji Hana Indrová z Nového Města n.M. 3. července byl proveden zápis do mateřské školy. Jelikož po prázdninách poklesl počet dětí na mateřské škole pod 15, ruší ji zemská školní rada v Praze výnosem ze dne 16. srpna 1948, č.I-1939 z r. 1948, podle paragrafu 9 odstavce 2 školského zákona od 1. září a dál pokračoval jenom školní útulek.

1949

1. srpna 1949 byl do ředitelského bytu a na chodbu zaveden vodovod a také tento měsíc měla být otevřena Mateřská škola. Na mateřskou školu přišla nová učitelka. Nebylo však pro ní ubytování, protože všude byli brigádníci na žňové práce. Proto odjela a mateřská škola tento měsíc nebyla otevřena. 1. září 1949 byl na školu dán nový oválný štít se státním znakem a nápisem národní škola. Ředitelkou školy je Marie Svobodová-Lvová, která vede současně správu mateřské školy. 4. prosince byla ustanovena v Nížkově „lidová akademie“. Z pěti vesnic náležejícím k okrsku Nížkov byli zvoleni členové z Poděšína: pan Šorf – truhlář, Ludmila Flesarová – učitelka mateřské školy a Marie Svobodová-Lvová. 5. prosince navštívil mateřskou školu Mikuláš a Anděl. Mezi dětmi bylo mnoho radosti a pláče.

1950

25. dubna 1950 navštívil mateřskou školu okresní školní inspektor V. Šacha. Od 1. srpna působí na mateřské škole paní Markéta Matějková, manželka ředitele národní školy v Poděšíně. Paní Matějková (Legezová) se narodila na v Žornavým, okr. Velký Berezný, v Podkarpatské Rusi, kde její manžel před válkou učil. O letních prázdninách 12. července byla provedena výměna střechy na školní budově. Dne 29. října proběhl naší obcí štafetový běh. Směrem od Sirákova proběhl v 10 10hod. a pokračoval do Nížkova a Velké Losenice. Stuhu za Poděšín vyšila ředitelka zdejší mateřské školy Markéta Matějková ruským zněním sovětské hymny a notami s označením obce Poděšín. Na Štědrý den proběhla v mateřské škole besídka za hojné účasti rodičů a ostatních občanů, kterým se besídka moc líbila. Po besídce dostali děti ke svačině čaj s vánočkou a nakonec u stromečku dárkové balíčky se sladkostmi.

1951

V únoru 1951 byla učebna mateřské školy vybavena vhodným věšákem na šaty, kombinovaným s poličkami na úschovu obuvi a přesnídávek. O prázdninách bylo na školní zahradě vybudováno hřiště pro mateřskou školu.

1952

Před zahájením vyučování po prázdninách 28. srpna 1952 byly třídy a chodby během dvou dnů vybíleny a umyty. S pracemi nebylo dříve započato, poněvadž ředitel Julius Matějka se odstěhoval 28. srpna. Po odstěhování byly byty vymalovány a opraveno elektrické vedení. Poněvadž se s ředitelem J. Matějkou odstěhovala i manželka Markéta Matějková, ředitelka Mateřské školy, přestává se vyučovat na zdejší mateřské škole a od 29. srpna 1952 do 31. ledna 1953 byl provoz pozastaven.

1953

Od 1. února 1953 je jmenována na mateřskou školu paní Milada Frúhbauerová – Múhlfeitová z Ronova. Provoz na mateřské škole byl dočasně pozastaven, protože po přestěhování paní Matějkové, učitelky mateřské školy do Radňovic, nemohla pro nemoc paní Matějková dojíždět pravidelně a vyučovat na zdejší mateřské škole. Po zřízení MŠ v Radňovicích, byla Markéta Matějková odvolaná z Poděšína a ustanovena učit do Radňovic. Paní Milada Frúhbauerová zároveň svým nástupem začala vést pionýrskou organizaci ve škole a to vždy v sobotu od 11 00do 12 00hodin. Jelikož školní budova potřebuje nutně větší opravy, byly naplánovány na rok 1953, v rámci investičních oprav na IV. referátu ONV tyto práce: nové podlahy do školy národní a mateřské, nová okna do celé školy, zavedení vodovodu a umyvadel do tříd, přestavba nevyhovujících záchodů, nová omítka celé školy.

1954

Během prázdnin 1954 byl zhotoven ve škole nový plot, vyměněny a natřeny v mateřské a národní škole podlahy a zavedena do tříd voda. V obou třídách jsou instalována porcelánová umyvadla. Dnem 31. srpna 1954 ukončila paní Milada Frúhbauerová svou činnost v Mateřské škole Poděšín a od 1. září nastoupila paní Košáková Jana ze Sirákova. 26. září 1954 proběhla ustavující schůze SRPŠ, na které byl zvolen tento výbor: Předseda – Jaroslav Hanus, členové výboru: Stanislav Chvátal, Josef Bláha, Ladislav Landsman.

1955

O prázdninách roku 1955 byly provedeny tyto opravy: oprava plotu u školní zahrady, natření plotu u školního dvora, úprava hřiště, pořízení doskočiště, vybudování houpaček pro děti mateřské školy. Dále bylo během prázdnin vyměněno nevyhovující a velmi špatné elektrické vedení. Nové elektrické vedení bylo zasekáno do zdí. Novým vedením byl zaveden do školy třífázový proud. Do mateřské školy byla pořízena nová kamna a nabarveny stolky a židličky, celá školní budova byla o prázdninách vymalována. 1. srpna 1956 byl zaveden v mateřské škole normální provoz, aby matky zaměstnané v JZD měly postaráno o své děti ve žňových pracích. Mateřská škola je v budově školy národní. Třída školy je vzdušná a prostorná. V době hlavních prázdnin od 1. srpna byl normální provoz. Zaměstnané matky mohly spokojeně pracovat při žňových pracích. Vyučovala paní Jana Košáková, která si svoji dovolenou vybere v zimě. V letošním školním roce 56-57 je zapsaných 19 dětí ke školní docházce. Mateřská škola je s celodenní péčí, od 19. září, kdy nastoupila do zaměstnání jako pěstounka ne plně zaměstnaná paní Ludmila Flesarová. Ráno od 7 00– 12 00hod. vyučuje ředitelka Jana Košáková, odpoledne od 13 00do 18 00hod. Ludmila Flesarová. Zaměstnané matky mají o svěřené děti dobře postaráno. V zimních měsících bude provoz normální. Paní Jana Košáková dokončila studium na pedagogické škole v Třebíči.

1956

Od 1. září 1956 byla nařízením osamostatněna správa zdejší mateřské školy. Do této doby vedl správu vždy ředitel základní školy. Správu Mateřské školy vede paní Jana Košáková, učitelka mateřské školy. Paní učitelka Jana Košáková převzala v pořádku úřední knihy a všechny vyučovací pomůcky mateřské školy. O převzetí byl sepsán protokol, který byl odeslán na školský odbor rady ONV. Učitelky MŠ souběžně vedly pionýrskou organizaci. 23. září 1956 byla svolána schůze SRPŠ. Na této schůzi byl zvolen předseda Jaroslav Hanus. Členové výboru Stanislav Chvátal, Josef Bláha a Ladislav Landsman.

1957

O prázdninách 1957 byl na mateřské škole provoz od 11.8 do 31.8. Pracovní doba byla prodloužena. Vyučovala ředitelka Jana Košáková ráno od 7 00do 12 00hod. Odpoledne od 13 00do 18 00hodin večer. Dále byl po dohodě s MNV sestaven návrh plánu generální opravy pro rok 1958. Do plánu byla zahrnuta oprava stropů nad celou školní budovou. oprava záchodů, oprava zdiva a omítky na celé školní budově. V letošních prázdninách byly provedeny tyto opravy: vyměněna okna u obou tříd, opravena část podlahy ve třídách, vybíleno.

Od 1. září 1957 nadále na škole vyučuje ředitelka Jana Košáková, která vede i pionýrskou organizaci. Je zapsáno 21 dětí, 16 chlapců a 5 dívek. Po prázdninách byly provedeny volby nového výboru SRPŠ. Předseda byl zvolen Jaroslav Hanus, členové Jan Homola, Stanislav Chvátal a Josef Bláha.

1958

Od 1. září 1958 je ke školní docházce zapsáno 20 dětí. Na škole začala vyučovat ředitelka paní Věra Kučerová ze Sněžného. Paní Jana Košáková byla přeložena na mateřskou školu ve Sněžném. Následkem změny paní učitelky mateřské školy, nastala změna i ve vedoucí PO ve škole. 18. září byla schůze SRPŠ, na které byla provedena volba výboru. Předsedou byl opět zvolen Jaroslav Hanus, členové: Jan Homola, Stanislav Chvátal a Vavřinec Chalupník.

1959

Od 1. září 1959 je zapsáno 16 dětí ke školní docházce, 13 dětí je tříletých. Provoz na mateřské škole je od 7 00do 11 00hod. dopoledne. Odpoledne od 13 00do 15 30hod. v zimních měsících bude provoz od 8 00do 12 00hod. na MŠ vyučuje paní Jana Kasalová. Na vlastní žádost byla přeložena z MŠ ve Sněžném na zdejší školu. Paní Věra Kučerová byla přeložena na MŠ do Sirákova. Jiskry a pionýry vede ředitelka mateřské školy paní Jana Kasalová (roz. Košáková).

1960

4. dubna 1960 byla MŠ přeměněna na školu s celodenní péčí. Provoz na MŠ je od 7 00do 13 00hod. vyučuje ředitelka Jana Kasalová. Odpoledne vyučuje Ludmila Flesarová od 13 00do 18 00hodin večer. Tento provoz vyhovuje zejména zaměstnaným matkám. V době hlavních prázdnin byl provoz na mateřské škole téměř celé dva měsíce. Paní Ludmila Flesarová učila stále, paní Jana Kasalová čerpala dovolenou. Od 1. září 1960 je ke školní docházce zapsáno 21 dětí. Jsou to děti od půl druhého roku. Dopoledne vyučuje Jana Kasalová a odpoledne Ludmila Flesarová. Provoz je od 7 00do 12 00hodin a od 13 00do 18 00hod.

1961

V době hlavních prázdnin 1961 byl provoz na mateřské škole celé prázdniny. Jana Kasalová čerpala dovolenou, učila paní Ludmila Flesarová. Docházka dětí byla dobrá. Docházelo 22 dětí. Na začátku prázdnin, rozhodnutím místního národního výboru začala přestavba nevhodných a nevyhovujících záchodů umístěných v chodbě školní budovy. Staré záchody byly rozbourány a na místo nich byly postaveny nové splachovací. JZD darovalo 15 kusů dětských lehátek a 20 kusů pokrývek. 1. září 1961 nastoupilo do mateřské školy 22 dětí. Všechny děti jsou zaměstnaných matek. Provoz je celodenní. Vyučovací doba od 7 00do 12 00hod., vyučuje ředitelka Jana Kasalová a od 13 00do 18 00 hod., vyučuje učitelka Ludmila Flesarová. Dne 20. září nastoupila místo učitelky Ludmily Flesarové, která se odstěhovala do Chomutova, paní Božena Jarošová, která po dohodě se školským odborem a MNV byla jmenovaná a přijata na přechodnou dobu. Celodenní péče byla ukončena 30. listopadu. v době od 25.12. do 6.1. a od 5.2. do 14.2. čerpala paní Kasalová dovolenou. 7. září byla svolána schůze SRPŠ, předsedou byl zvolen Josef Flesar, jednatel Jan Sláma. 13. listopadu projížděla Poděšínem v 18 00hodin štafeta. Ke štafetě šli žáci mateřské školy s lampiony. Sraz účastníků byl u Landsmanových, kde byla slavobrána.

1962

V roce 1962 věnovalo JZD mateřské škole 3.000.-Kč na altánek, který je vystavěn na hřišti. V altánku si děti hrají a ukládají do něho zahradní nářadí. Se stavbou altánku jsme zažili jeden krásný příběh. Když tesaři připravovali dřevo a osekávali trámy, tak jsme si jako děti hrály za naší stodůlkou dnes již neobydleného domu číslo 1. chvíli jsme se potajmu dívali, jak tesaři pracují, právě otesávali trámy, které měli položené na dřevěných kozách. My jsme prošli nahoru po cestě ke slepičáku, (dnes sklad dřeva) a cestou jsme dostali nápad. Všichni jsme sklouzli za mez k Sedleckovým a skryti jsme prošli zpět za naši stodolu. Potom jsme po jednom chodili stejnou cestou a vždy řádně a nahlas pozdravili „dobrý den“, jak každý dorazil po cestě nahoru, tak zase šup za mez zpět za stodolu. To jsme opakovali několikrát a neustále chodili po jednom kolem tesařů a vždy řádně pozdravili. Ti co akorát nešli, tak vše pozorovali. Zprvu se nic nedělo, ale až to trvalo nějaký čas, postavil se Antonín Sedlák č.31, chvíli se upřeně díval a pak prohlásil : „Safra kluci, kde se tam furt berete?“. To my už jsme nevydrželi a začali se na plné kolo řehtat.

Celodenní provoz byl zahájen 18. června. Provoz je od 7 00do 12 00hod. kdy vyučuje paní Jana Kasalová a od 13 00do 17 00hodin, kdy vyučuje paní Božena Jarošová. V době prázdnin byl provoz celé dva měsíce. Jana Kasalová čerpala dovolenou od 9.7 do 21.7. a od 6.8. do 11.8. V této době vypomáhaly učitelky národní školy Novotná, Maternová a Pejchalová. 1. září 1962 bylo do mateřské školy zapsáno 22 dětí. Provoz školy je celodenní. Vyučovací doba je od 7 00do 12 00hod. a od 13 00do 17 00hod. dopoledne vyučuje paní Jana Kasalová a odpoledne paní Božena Jarošová. Provoz celodenní péče byl ukončen 30. listopadu. Od 1. prosince vyučovala paní ředitelka a to od 8 00– 12 00a od 13 00– 15 00hodin.

1963

V době prázdnin v roce 1963 byl provoz od 7 00do 12 00hod. a od 13 00do 17 00 hod. Za provozu byla vyměněna podlaha ve třídách, která byla silně napadena houbou. Stará dřevěná podlaha byla vytrhána, navezen násyp, na něj podkladový beton, zaasfaltován a na něj vrchní beton, na který byly přilepeny parkety. Na chodbě konečně vyměněna kamenná dlažba za dlaždice. Od 1. září byl provoz na mateřské škole s dvojitým provozem. Ráno od 8 00do 12 00hod. Odpoledne od 13 00do 15 00hod. Vyučuje paní Jana Kasalová. Ke školní docházce je zapsáno 22 dětí

1964

16. června 1964 jely děti na výlet do ZOO v Jihlavě, spolu s MŠ ze Sirákova. 1. září 1965 bylo do školky zapsáno 15 dětí, které vyučuje Jana Kasalová. Provoz je celodenní a to dopoledne od 8 00do 12 00hod. a odpoledne od 13 00do 15 00hodin

1965

Dne 12. června 1965 odchází paní učitelka Jana Kasalová na mateřskou dovolenou. Zprávu školy převzala paní Marie Dvořáková z mateřské školy v Rudolci, která zde učí do 31. srpna 1965 a od 1. září 1965 nastoupila Landová Marie z Nížkova. Během prázdnin byl zhotoven přes školní dvůr chodník z kvádrů ze školní chodby. Od 1. září byl zřízen v učebně mateřské školy zemědělský útulek. Za pěstounku v útulku byla jmenována Marie Landová z Nížkova, která do Poděšína dojíždí. Mateřská škola byla uzavřena ONV pro malý počet žáků docházejících do MŠ.

1966

Poté 9. listopadu 1966 byla první schůze sdružení rodičů a přátel školy. Školním důvěrníkem byl zvolen Jan Sláma a Josef Jágr.

1967

31. května 1967 končí na naší školce paní Landová Marie. 1. června byl zaveden ve školce dětský zemědělský útulek. V něm jsou jako vychovatelky paní Ptáčková Zdenka a Jarošová Božena. Tento útulek fungoval asi do konce roku 1969.

1971

V roce 1971 byla zbudovaná železná brána a vrata ke škole. Dále bylo do celé budovy zavedeno ústřední topení. A postaven nový komín. Hasičská zbrojnice byla přemístěna do školní garáže a na jejím místě je vybudovaná kotelna se skladem uhlí. Vchod do kotelny je zbudován ze dvora a je chráněn malou verandou. V ústředním topení se začalo topit 16. října 1971.

1972

30. června 1972 odchází do starobního důchodu školnice Anežka Šimková. Teprve 24. října 1972 nastupuje nová školnice paní Anna Slámová. V březnu až dubnu byla položena nová parketová podlaha v místnosti mateřské školy a do zdi byly zabudovány ribstoly. V květnu byla vybudována nová elektroinstalace v celé školní budově. O prázdninách byla otlučena větší část venkovní omítky a znovu omítnuta.

1975

Usnesením č. 109/12 ze dne 22. května 1975 byla zrušena ONV ve Žďáře n.S. pro malý počet žáků škola. Poslední školní vyučování proběhlo 30. června 1975. Po prázdninách by bylo ve třídě pouze 8 žáků. Žáci budou jezdit po prázdninách do Nížkova a v budově školy má být zřízena mateřská škola pro děti z Poděšína a Sirákova.

1976

V lednu 1976 se začalo s úpravami školy na mateřskou školu. Opravy financoval MNV a organizovali a pracovali na úpravách hlavně rodiče malých dětí. Nejprve byly zbourány nepotřebné zdi. Dále byl vykopán a zvětšen sklep a pak teprve byla započata stavba. Musíme smeknout klobouk před nadšením a pracovním úsilím všech zainteresovaných. Vždyť za 8 měsíců byla přestavba hotova a mohl být zahájen normální provoz.

6. září 1976 byla Mateřská škola slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců ONV, za JZD pan Cupl, předseda MNV pan Chvátal Stanislav. Otevřením mateřské školy byl zároveň zrušen dětský útulek v Sirákově a 15 dětí přešlo do Poděšína. Zapsáno bylo 26 dětí z toho 12 chlapců a 14 děvčat. Děti byly po celý rok odváženy autobusem JZD. Ředitelkou byla paní Jaroslava Polanská a druhá učitelka Jitka Doležalová,uklizečka je paní Anna Slámová a kuchařka Alena Homolová. Provoz školky je celodenní, letní období od 6 30do 17 00hod, a zimní období od 6 30do 15 30hod.

14. října 1976 byla uzavřena patronátní smlouva mezi MŠ a JZD Poděšín – Sirákov. Po sloučení družstva ve velký celek převzalo nové družstvo závazky z minula a tato smlouva trvala dále až do roku 1989. V patronátní smlouvě bylo hlavně zakotven dovoz Sirákovských dětí do MŠ v Poděšíně a zpět. Dále družstvo půjčovalo autobus na školní výlety, přispívalo na Vánoční svátky finančně, zajišťovalo opravu hraček a dalšího náčiní. Vyrábělo nové věci jako např. skluzavku, atd.

1977

Školní rok byl zahájen 1. září 1977 a nastoupilo 26 dětí, z toho 15 ze Sirákova a 11 z Poděšína. Učitelka Jitka Doležalová odešla na vlastní žádost učit do Žďáru n.S., a vystřídala ji paní Jarošová Marie z Poděšína. Provoz školky je nezměněn, letní období od 6 30do 17 00hod, a zimní období od 6 30do 15 30hod., dětí ze Sirákova stále dováži družstevní autobus.

1978

Zahájení školního roku bylo 4. září 1978. Do školky bylo zapsáno 26 dětí z toho 12 z Poděšína a 14 ze Sirákova. Provoz byl po dohodě s rodiči ustálen celoročně od 6. 30hod do 15. 30hod. I v letošním roce byl dovoz dětí ze Sirákova zajišťován družstevním autobusem. 5. října 1978 došlo na žádost MNV v Sirákově k jednání o rozšíření MŠ. Jednání se účastnili zástupce ONV, OHES, JZD, MNV Poděšín a Sirákov, rozšíření školy bylo povoleno. V únoru navštívil školu projektant ing. Homola. Bylo dohodnuto zvýšit kapacitu školky z počtu 26 na 30 dětí.

1979

Školní rok byl zahájen 3. září 1979 a bylo zapsáno rekordních 30 dětí z toho 9 z Poděšína a 21 ze Sirákova. Provoz školky byl nezměněn celoročně od 6 00hod do 15 00hod. Dovoz dětí byl zajišťován nadále autobusem JZD. Kolektiv zaměstnanců zůstal nezměněn.

1. dubna 1980 byl v Poděšíně zrušen Místní Národní Výbor. Řízení obce i správa školy přešly pod MNV Nížkov. V Poděšíně byl zvolen občanský výbor, jehož zástupci se účastnili schůzí MNV v Nížkově. O záležitosti školky se dále stará pan Chvátal Stanislav, předseda občanského výboru.

1980

15. dubna 1980 nastoupila Marie Jarošová na mateřskou dovolenou, zastupovala ji Vondráčková Alena ze Žďáru n.S. Školní rok byl zahájen 1. září 1980 za účasti 28 dětí, 11 dětí bylo z Poděšína a 19 ze Sirákova. Během roku přibyly ještě 2 děti a tak konečný stav byl 30 dětí. Provoz školky byl nezměněn od 6 30hod do 15 30hod. a Sirákovské nadále vozilo JZD autobusem. 18. listopadu 1980 se vrátila Marie Jarošová z MD a Alena Vondráčková se vrátila zpět do Žďáru n.S.

1981

Další školní rok byl zahájen 1. září 1981 za účasti 26 dětí, 9 dětí bylo z Poděšína a 17 ze Sirákova. Provoz školky byl nezměněn od 6 30hod do 15 30 hod. Sirákovské děti přestal dovážet autobus a tak je dovážel pan Rosecký družstevním autem (dodávkou). Dozor vykonávaly maminky, které se střídaly. Družstvo v rámci patronátní smlouvy vyrobilo pro děti skluzavku.

1982

V roce 1982 byl školní rok zahájen 1. září za účasti 24 dětí, během roku 4 děti přibyly a tak školku navštěvovalo 28 z toho 12 dětí bylo z Poděšína a 16 ze Sirákova. Provoz školky byl nezměněn od 6 30hod do 15 30hod. Dovoz dětí zajišťoval opět družstevní autobus, dozor vykonávaly rodiče. Svou činnost ukončila školnice Anna Slámová a na její místo nastoupila Marie Rosecká.

1983

28. března 1983 odešla na MD Marie Jarošová a na její místo nastoupila Marie Sedláčková, důchodkyně z Budče, která učila až do 22.8.1983 na místo vedoucí školní jídelny nastoupila od 28. března 1983 Marie Ducháčková. Školní rok byl zahájen 1. září 1983 za účasti 26 dětí, z toho 12 dětí bylo z Poděšína a 14 ze Sirákova. Provoz školky byl nezměněn od 6 30 hod do 15 30hod. Dovoz dětí zajišťoval opět družstevní autobus, dozor vykonávaly rodiče, ti také platili naftu do autobusu. Personál školky zůstal nezměněn. V pedagogickém sboru nastoupila místo Marie Sedláčkové paní Hana Dvořáková ze Žďáru n.S.

1984

31. května 1984 ukončila činnost vedoucí školní jídelny paní Marie Ducháčková. Zahájení školního roku bylo 3. září 1984 za účasti 25 dětí, další 4 přišly během roku. Z Poděšína chodilo 14 dětí a ze Sirákova 15. Provoz školky byl od 6 30hod do 15 30hod. Dovoz dětí zajišťoval opět družstevní autobus. Personál zůstal beze změn, v učitelském sboru byla Hana Dvořáková přeložena 10. srpna na MŠ ve Vatíně a na své místo se vrátila Marie Jarošová, která učila do 3.6.1985 a opět nastoupila na MD. Na uvolněné místo nastoupila do 23. srpna 1985 Flesarová Miluše z Poděšína.

1985

Zahájení školního roku proběhlo 2. září 1985 za přítomnosti 21 dětí, dalších 5 dětí přišlo během školního roku. Z Poděšína bylo přihlášeno 16 dětí a ze Sirákova10 dětí. Provoz školky byl od 6 30hod do 15 00hod. Dovoz dětí zajišťoval opět družstevní autobus za naftu, kterou kupovali rodiče. Personál zůstal beze změn, kuchařka Alena Homolová, školnice Marie Rosecká. Na místo učitelky nastoupila od 24. srpna 1985 Hana Vašíčková ze Žďáru n.S., která se v říjnu provdala a od 10. března 1986 nastoupila na MD. Do konce školního roku 30. srpna jí zastupovala opět paní Marie Sedláčková, důchodkyně z Budče.

1986

Školní rok byl zahájen 1. září 1986 a bylo zapsáno 25 dětí z toho 15 z Poděšína a 10 ze Sirákova. Provoz školky byl od 6 30hod do 15 30 hod. Dovoz dětí zajišťoval opět družstevní autobus. Na místo učitelky nastoupila od 1. září Romana Řádková ze Žďáru n.S., začínající učitelka. Učila do 13. července 1987 a pak odešla učit do Radostína n.O. protože se vrátila z MD Marie Jarošová. Na škole po dobu nemoci paní Polanské, která trvala 3 měsíce, zastupovala Marie Jasanská ze Žďáru n.S.

1987

V roce 1987 bylo zahájení školního roku 1. září za přítomnosti 28 dětí, z toho 19 z Poděšína a 9 ze Sirákova. Dovoz dětí ze Sirákova byl opět zajišťován družstevním autobusem. Provoz zůstal beze změny od 6 30hod do 15 30hod. Personál zůstal nezměněn.

1988

Další školní rok byl zahájen 1. září 1988 a bylo zapsáno 22 dětí, z toho 14 dětí z Poděšína a 8 dětí ze Sirákova. Personál školky zůstal nezměněn. Po dobu nemoci Marie Jarošové zastupovala Marie Dobrovolná z Poděšína.

1989

Nový školní rok byl zahájen 4. září 1989 za přítomnosti 23 dětí, z toho 15 dětí z Poděšína a 8 ze Sirákova. Dovoz dětí ze Sirákova byl opět zajišťován družstevním autobusem. Provoz zůstal beze změny od 6 30hod do 15 30hod. Provozní pracovnice, placené JZD, Alena Homolová a Marie Rosecká od 1. března 1990 nastoupily do JZD. Na místo školnice nastoupila paní Anna Jágrová, na místo kuchařky Marie Flesarová, obě z Poděšína.

1990

Zahájení školního roku bylo 3. září 1990 za účasti 20 dětí z toho 15 dětí z Poděšína a jenom 5 ze Sirákova. Provoz zůstal beze změny od 6 30hod do 15 30hod., personál zůstal nezměněn. Pedagogickou praxi vykonávala na škole studentka 1. ročníku SPgŠ – Jitka Rosecká. Po dobu nemoci provozních zaměstnanců vařila a uklízela paní Božena Jarošová. Po dobu školního roku došlo ke změnám v pojetí výchovné práce na MŠ, byl uvolněn denní režim. Dětem byl dán větší prostor pro hry.

1991

5. května 1991 odešla na MD kuchařka Marie Flesarová a na její místo nastoupila Eva Jaitnerová z Poděšína. Na začátku školního roku 1. září 1991 bylo do školy zapsáno 21 dětí z toho 14 z Poděšína a 7 ze Sirákova. Personál zůstal beze změn. Starší děti se účastnily předplaveckého výcviku ve Žďáře n.S. Pedagogickou praxi nadále vykonávala na škole studentka 2. ročníku SPgŠ – Jitka Rosecká.

1992

V letošním roce byl školní rok opět zahájen 1. září 1992 a zapsáno bylo 23 dětí ve věku od 2 do 6 let. Personál a provoz školy zůstal nezměněn. Během roku vykonávala na škole souvislou praxi žákyně 3 ročníku Jitka Rosecká. Po jednání s představiteli OÚ v Poděšín a Sirákov byla svolána schůze rodičů ohledně dalšího provozu školy, jelikož obce neměly dostatek financí. Na schůzi byl odsouhlasen příspěvek ve výši 100,-Kč za dítě mimo stravné. Poplatek od rodičů byl vybírán od 1. dubna 1993. Obec Sirákov přispívala na dojíždění dětí.

1993

Další školní rok byl zahájen 1. září 1993 a přihlášeno bylo 18 dětí. 3 děti se přihlásili dodatečně a tak celkový stav byl 21 dětí, z toho 17 z Poděšína a 4 ze Sirákova. Pedagogickou praxi vykonávala na škole studentka 4. ročníku SPgŠ – Jitka Rosecká. Personál a provoz školy zůstal nezměněn. Na škole byla zavedena logopedická péče. Obě učitelky Jaroslava Polanská a Marie Jarošová si udělaly logopedický kurz a učily děti správně vyslovovat. V letošním roce děti dost stonaly, v listopadu byla škola dokonce na jeden týden uzavřena.

1994

Od 1. ledna 1994 byl obecním úřadem v Poděšíně zrušen poplatek 100,-Kč na jedno dítě. 1. září byl zahájen školní rok a bylo zapsáno 21 dětí, od 2 do 6 let, z toho 14 z Poděšína a 7 ze Sirákova. Provoz byl změněn od 6 30do 15 15hod., dovoz dětí ze Sirákova si zajišťovali sami rodiče. Personál školy zůstal nezměněn.

1995

Další školní rok byl zahájen až 4. září 1995 a zapsáno bylo 18 dětí ve věku 3 – 6 let. Z Poděšína chodilo 13 dětí a ze Sirákova 5 dětí, dovoz si zajišťovali rodiče sami. Provoz školky byl opět od 6 30do 15 15 hod., personál byl nezměněn. Velká nemocnost dětí (chřipka, plané neštovice) znamenala v červnu i uzavření školy na 8 dní.

1996

Nový školní rok byl zahájen 2. září 1996 a bylo zapsáno jenom 14 dětí, z toho 11 z Poděšína a 3 ze Sirákova. Personál školy zůstal nezměněn, ale úvazky učitelek a školnice vzhledem k nízkému počtu dětí byly zkráceny. Také provoz školy byl zkrácen od 6 30do 15 00 hodin. Letos se ukázalo, že i na malé škole jsou talentované děti. V lednu se účastnily ve Žďáře n.S. výtvarné soutěže se třemi výkresy. První místo obsadila Darina Řeháčková a desátá byla Naďa Sobotková. Obě děvčata obdržela pěknou cenu. 2. června 1997 se konalo jednání zástupců školského úřadu paní Vašíčková a obecního úřadu starosta Jaroš Zdeněk, kde se řešila neutěšená situace na příští školní rok, protože je přihlášeno pouze 9 dětí. Do důchodu odchází ředitelka Jaroslava Polanská a tak ve škole zůstanou pouze tři pracovnice.

1997

1. září 1997 byl zahájen nový školní rok. Letos je zapsán rekordně malý počet dětí a to 9, i když se dvě děti přihlásily během školního roku je konečný stav 11 dětí silně pod možnosti školky. Pro malý počet dětí musela být udělena výjimka z minimálního počtu dětí. 31. srpna 1997 odešla do důchodu dlouholetá ředitelka školy paní Jaroslava Polanská ze Žďáru n.S., která zde učila plných 21 roků. Funkci ředitelky začala vykonávat dlouhodobá pracovnice školky paní Marie Jarošová z Poděšína, která byla zároveň celý rok jedinou pedagogickou pracovnicí. Ostatní personál zůstal nezměněn.

1998

Také tento školní rok byl zahájen 1. září 1998. V letošním roce bylo zapsáno 13 dětí, z toho 9 z Poděšína a 4 ze Sirákova. Personál byl rozšířen o vychovatelku Libuši Dočekalovou z Poděšína. Vysoká nemocnost dětí zavinila, že v únoru 1999 byla dokonce školka na týden uzavřena.

1999

Prvního září 1999 nastoupilo do školky 13 dětí, 11 z Poděšína a dvě ze Sirákova. V průběhu roku přibylo jedno dítě z Nížkova a jedno ze Sirákova. V učitelském sboru došlo k jedné změně, když paní Libuše Dočekalová odešla 5. listopadu na mateřskou dovolenou. Nová vychovatelka byla Vladimíra Špačková, která odešla 31. května 2000 a do konce školního roku za ni suplovala školnice Anna Jágrová.

2000

Školní rok byl zahájen 4. září 2000 a do školky nastoupilo 21 dětí, 11 dětí z Poděšína, 8 ze Sirákova a 2 z Nížkova. Během roku ještě dvě děti přibyly, takže konečný stav byl 23, což bylo po čase zase radostné vyučovat větší počet dětí. Co se týče pedagogických pracovníků došlo k velkým změnám. Místo nemocné ředitelky Marie Jarošové nastoupila Iva Vaverková z Nového Města n.M., a učitelkou se stala Kateřina Urbánková ze Žďáru n.S. Obě nastoupily 28. srpna 2000. Provozní zaměstnanci zůstali beze změny, kuchařka Eva Jaitnerová a školnice Anna Jágrová. Provoz školky je rozšířen od 6 30hod do 15 30hod., aby rodiče přijíždějící autobusem od Polné si mohli vyzvednout své děti. Vše probíhalo v pohodě až do 14. června 2001, protože v tomto měsíci postihla děti ve školce salmonelóza a školka byla uzavřena. Mnoho dětí bylo tímto bacilem zasaženo a průběh onemocnění probíhal u každého dítěte jiným způsobem. Nejhůře asi dopadl Tomáš Dočekal, který si pobyl 18 dní v nemocnici. V nemocnici si též pobyla Nikola Vázlerová. Jelikož nákazu dostala i ředitelka a kuchařka, byla školka na 14 dní uzavřena. Provoz byl opět zahájen 2. července, ale jen krátce, protože 14. července nastaly prázdniny. Z čeho salmonelóza vznikla, se ptal starosta pracovníků Okresní hygienické stanice, kteří se domnívají že se jedná o úterní oběd. V tento den byl k obědu bramborák a v něm nakažené vajíčko. Vejce pro školku jsou kupována v obchodě v Polné. Podle dopisu okresního hygienika MUDr. Říhy ze dne 9. července, provedla Okresní hygienická stanice ve Žďáře nad Sázavou 15 stěrů čistoty ve školní kuchyni. Provedenými stěry nebyla zjištěna přítomnost salmonelózy a ani jiných závažných mikrobů, které by signalizovali nedodržení zásad osobní a provozní hygieny.

2001

Zatím poslední školní rok byl zahájen 4. září 2001 a do školky nastoupilo 21 dětí, 10 dětí z Poděšína, 9, ze Sirákova a 2 z Nížkova. Během roku ještě 2 děti přibyly, takže konečný stav je 23 dětí. Provoz školky je od 6 30hod do 15 00hod.

V zaměstnancích došlo k jediné změně, když se 16.července vrátila ředitelka Marie Jarošová a Ivana Vaverková odešla učit na Hodonínsko.

6. září 2001 proběhla oslava 25. let znovuotevření MŠ. K 25 výročí dostaly děti novou skluzavku díky sponzorskému daru občanů a zahradní domek jako dar obce. Den otevřených dveří byl ve čtvrtek a proběhl v Mateřské škole za nepříznivého počasí, při účasti minimálně 40 rodičů a ostatních zájemců o dění v obci, kteří se rádi přišli podívat. Program byl následující: 7 00– 8 15hod. sraz dětí a ostatních účastníků v MŠ. V této době proběhla prohlídka školy, školních kronik, prací dětí a podpisování účastníků do pamětní knihy obce Poděšín. Od 8 15hodin slavnostní uvítání přítomných ředitelkou školky a program, který předvedly děti. Po krátké svačině, ke které byla káva, čaj a štrůdl se všichni účastníci odebrali na školní zahradu, kde starosta obce Jaroš Zdeněk, po krátkém projevu o historii školy a školky v Poděšíně a její budově, slavnostně přestřihl pásku u nově postaveného altánu (který stavěla firma Dobrovolný František, a její zaměstnanec Tomáš Navrátil), tím jej předal dětem k užívání. Při této příležitosti byla též předána skluzavka, kterou sponzorovali tito občané: Dočekal Jaroslav, Enderle Jiří, Jaroš Josef, Jaroš Zdeněk a Řeháček Ladislav. Na závěr slavnostního aktu poděkovala ředitelka MŠ Jarošová Marie starostům obcí Poděšín a Sirákov za podporu MŠ a za nový altánek. Zhruba v 9 30 hod. si děti opekly na ohýnku párek a hned ho v novém altánku snědly. Po svačině se opět všichni přestěhovali do školky, kde probíhala volná zábava. Po celý den probíhala ochutnávka těchto pěti pomazánek: sýrová, špenátová, salámová, drožďová a tvarohová, které vyrobila kuchařka paní Eva Jaitnerová. Den otevřených dveří, který se vydařil, byl ukončen v 16 00hodin.

Na naší pěkné školce probíhá již třetí rok logopedická péče pod odborným dohledem doktora Dvořáka ze Žďáru n.S., který ve spolupráci s ředitelkou školy napravuje vadnou řeč dětí. Je to velká pomoc i pro rodiče, protože ti nemusí dojíždět do logopedické poradny ve Žďáře n.S. Mimo běžnou výchovnou práci v mateřské škole pracuje kroužek výtvarné a pracovní výchovy, dětí jezdí pravidelně na divadla, organizujeme besídky pro rodiče i veřejnost, karneval, sportovní soutěže a výlety.

2002

K dnešnímu dni 29. června 2002, je stav v Mateřské škole následující: ředitelkou je Marie Jarošová, Poděšín č.79, učitelka Kateřina Urbánková ze Žďáru n.S, kuchařka Eva Jaitnerová, Poděšín č.54, školnice Anna Jágrová, Poděšín č.64. Děti: Enderle Jan, Enderle Petr, Enderle Vojtěch, Jágrová Anna, Musilová Hana, Řeháčková Ivana, Sekničková Iveta, Slámová Miroslava, Vázler Petr, Vázlerová Nikola, všechny z Poděšína. Frühbauerová A, Hanus Vojtěch, Holcmanová Anna, Jaroš Petr, Jarošová Anna, Jarošová Lenka, Jarošová Eliška, Jarošová Kateřina, Myslivec Michal, Vlček Miroslav, Vlčková Adéla, všechny ze Sirákova. Wasserbauer Jaroslav, Wasserbauerová Pavlína, oba z Nížkova.

Učitelky v mateřské škole Poděšín.

Nástup Konec Učitelka Narození Funkce
1.7.1942 30.6.1943 Chlupová Leopolda 16.2.1910 Litnice ředitelka
1.7.1943 29.8.1946 Hašková Božena 12.4.1899 Kladno ředitelka
1.9.1946 10.11.1947 Havránková Ludmila 30.11.1925 Bračice ředitelka
1.7.1947   Stráská Vlasta      
1.12.1947 13.1.1948 Králová Marie     ředitelka
14.1.1948 30.6.1949 Havránková Ludmila 30.11.1925 Bračice ředitelka
1.7.1949 1949 Indrová Hana   N. Město  
1949 31.7.1950 Flesarová Ludmila 30.11.1925 Bračice ředitelka
1.8.1950 28.8.1952 Matějková Markéta     ředitelka
29.8.1952 31.1.1953 Provoz pozastaven není učitelka    
1.9.1952 31.1.1953 Müfeitová       ředitelka
1.2.1953 31.8.1954 Frühbauerová Milada   Ronov ředitelka
1.9.1954 31.8.1958 Košáková Jana 25.3.1935 Sirákov ředitelka
19.9.1956 19.9.1961 Flesarová Ludmila 30.11.1925 Bračice vychovatelka
1.9.1958 31.8.1959 Kučerová Věra   Sněžné ředitelka
1.9.1959 11.6.1965 Kasalová Jana 25.3.1935 Sirákov ředitelka
20.9.1961 31.8.1963 Jarošová Božena 24.8.1929 Poděšín 1 vychovatelka
12.6.1965 31.8.1965 Dvořáková Marie   Rudolec  
1.9.1965 31.5.1967 Landová Marie   Nížkov  
1.6.1967 1969 Ptáčková Zdeňka 25.3.1945 Poděšín 16 vychovatelka
1.6.1967 1969 Jarošová Božena 24.8.1929 Poděšín 1 vychovatelka
1969 5.9.1976 Provoz zastaven, školka zrušena.  
6.9.1976 31.8.1997 Polanská Jaroslava 23.1.1942 Žďár n/S. ředitelka
6.9.1976 31.8.1977 Doležalová Jitka 4.2.1957 Žďár n/S. učitelka
1.9.1977 14.4.1980 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
15.4.1980 17.11.1980 Vondráčková Alena 1.10.1955 Žďár n/S. učitelka
18.11.1980 27.3.1983 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
28.3.1983 22.8.1983 Sedláčková Marie 10.5.1923 Budeč +10.9.86 učitelka
22.8.1983 10.8.1984 Dvořáková Hana 7.5.1968 Žďár n/S. učitelka
13.8.1984 2.6.1985 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
3.6.1985 23.8.1985 Flesarová Miluše 4.5.1958 Poděšín 10 vychovatelka
24.8.1985 9.3.1986 Vašíčková Hana 11.2.1966 Žďár n/S. učitelka
10.3.1986 30.8.1986 Sedláčková Marie 10.5.1923 Budeč +10.9.86 učitelka
1.9.1986 13.7.1987 Řádková Romana   Žďár n/S. učitelka
14.7.1987 31.8.1997 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 učitelka
1.9.1997 8.8.2000 Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 ředitelka
1.9.1998 5.11.1999 Dočekalová Libuše 29.6.1972 Poděšín 9 vychovatelka
8.11.1999 31.5.2000 Špačková Vladimíra 27.10.1970 Poděšín 76 vychovatelka
28.8.2000 13.7.2001 Vaverková Ivana 16.6.1966 N. Město zas. ředitelka
28.8.2000 23.8.2003 Urbánková Kateřina 8.7.1979 Žďár n/S. učitelka
16.7.2001 dosud Jarošová Marie 8.3.1958 Poděšín 79 ředitelka
26.8.2002 31.1.2003 Vítková Ladislava 3.7.1954 Žďár n/S. učitelka
1.2.2003 Dosud Nedopilová Margita 5.7.1948 Žďár n/S. učitelka
5.12.2005 Dosud Sudíková Marie 24.2.1945 Žďár n/S. zast. učitelka

Současní zaměstnanci MŠ Poděšín.

Zaměstnanci v mateřské škole Poděšín.

Rok Kuchařka Bydliště Rok Školnice Bydliště
1976 – 1990 Homolová Alena Poděšín 34 1976 – 1982 Slámová Anna Poděšín 29
1990 – 1991 Flesarová Marie Poděšín 35 1982 – 1990 Rosecká Marie Poděšín 19
1991 – dosud Jaitnerová Eva Poděšín 54 1990 – dosud Jágrová Anna Poděšín 64

Co naše děti vytvořily, aneb přežblebty ve školce.

– Děti při bojové hře věšely na větve fábory z krepového papíru a jeden jim uletěl. Nikolka to uviděla a zvolala: „Támhle uletěl jeden semafor“

– Po prohlídce družstevního vepřína, kde děti mimo jiných prasat viděly i velkého černého kance. Po odchodu ven Petřík povídá: „Fuj, to byl ale hnusném divočák“.

– Paní učitelka mluví s dětmi ve školce o dětech různých národů a o tom, že mluví jinou řečí. Dětí se ptají a proč nemluví česky? Paní učitelka praví: cizí děti mluví cizí řečí, ale vy mluvíte česky, protože bydlíte v Česku. Tu se ozve Pavlínka. „Já nebydlím v Česku, já bydlím v Nížkově!

– Mireček nese při obědě paní učitelce talíř s jídlem, dá si jednu ruku za záda, jde jako číšník a povídá: „Paní učitelko, takhle nosí jídlo uklízeč“.

– Děti se učí tvořit rýmy na různá slova, např. les – pes, míč – klíč a podobně. Paní učitelka se ptá, které slovo se hodí na slovo „rýma“. Míša se přihlásí a řekne “ kapky“.

– Přijde Petřík v pondělí do školky a hlásí: „Paní učitelko, včera jsem byl v Praze a tam jezdil pod zemí “ metr“.

– Před Vánoci Nikolka pravila: „Přinesla jsem Vám ukázat adventní kancelář“.

– Na besídku, přišly obě učitelky ve stejné lesklé halence a Mireček jim povídá: “ Vy dneska svítíte stejně“.

– Hanička dlouze prohlíží ananas a pak praví: Mami, kde se to zapaluje?“.

Sepsali: Zdeněk Jaroš, Marie Jarošová

Foto: Marie Jarošová, Zdeněk Jaroš, Jaroslav Dočekal

Grafická úprava: Jaroslav Dočekal

Recenze: Marie Dobrovolná

Vydal: OÚ Poděšín jako svou 1. publikaci; 1. vydání

 

 

 

 

80 let od založení MŠ v Poděšíně

Letos slavíme nejen výročí 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů (22. června 1902), ale i výročí 80 let od založení Mateřské školy.

Místní školní rada se dne 14. dubna 1941 usnesla, že pro nejbližší dobu nelze počítat se zřízením mateřské školy, protože je naprostý nedostatek paliva a sotva bude opatřeno pro jednu třídu obecní školy, neboť se počítá, že bude povinná docházka do újezdní měšťanské školy v Nížkově. Počet malých dětí je v obci nepatrný, takže by náklad nebyl rentabilní.

Mateřská škola byla založena 1. července 1942 Ústřední maticí školskou. Místní školní rada se zavázala, že svým nákladem obstará přestěhování inventáře z Jilemniku, (obec mezi Havlíčkovým Brodem a Českou Bělou) kde byla školka zrušena pro nedostatek dětí, opatří vhodnou místnost (I. třída), vytápění a čištění. První učitelkou byla Leopolda Chlupová, která se narodila v Litnici okres Kejuž, země Bosna dne 16. února 1910, která přešla z Jilemníku a učila zde do 30. června 1943. Opatrování dětí začalo dne 6. července, neboť paní učitelka měla dovolenou na přestěhování.

Provoz školky fungoval nepřetržitě až do 31. května 1967, kdy končí na naší školce učitelka paní Landová Marie. 1. června byl zaveden ve školce dětský zemědělský útulek. V něm jsou jako vychovatelky paní Zdenka Ptáčková, Poděšín č.16, narozena 25.3.1945 a Božena Jarošová, Poděšín č.1, narozena 24.8.1929. Tento útulek fungoval asi do konce roku 1969.

Usnesením č. 109/12 ze dne 22. května 1975 byla zrušena ONV ve Žďáře n.S. pro malý počet žáků škola. Poslední školní vyučování proběhlo 30. června 1975. Po prázdninách by bylo ve třídě pouze 8 žáků. Žáci budou jezdit po prázdninách do Nížkova a v budově školy má být zřízena mateřská škola pro děti z Poděšína a Sirákova.

V listopadu 1975 byla zahájena rekonstrukce a přestavba školní budovy na Mateřskou školu. Budova zůstala prakticky v původním stavu. Byl zvětšen sklep, šatna byla vybudována z bývalého kabinetu a části obecního úřadu, původní dveře byly zazděny a probourány s chodby. Záchody a umývárna byly propojeny s šatnou. Kancelář ředitelky byla vybudovaná z bývalého sociálního zařízení bytu. V kuchyni byla probourána stěna a zazděny dvoukřídlové dveře do třídy. Příčky mezi místnostmi bytu byly probourány a tím vznikla velká místnost a v ní jídelna a herna. Dále byla probouraná stěna mezi touto místností a bývalou místností třídy, kde byla zbudována tělocvična. Také bylo přestavěno schodiště do sklepa. Současně byl zbourán notně zchátralý hospodářský objekt pro domácí zvířectvo a dřevník na dřevo a uhlí a na uvolněném místě bylo vybudováno pískoviště.

  1. září 1976 byla Mateřská škola slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců ONV, za JZD pan Jan Cupl, předseda MNV pan Stanislav Chvátal. Otevřením mateřské školy byl zároveň zrušen dětský útulek v Sirákově a 15 dětí přešlo do Poděšína. Zapsáno bylo 26 dětí z toho 12 chlapců a 14 děvčat. Děti byly po celý rok odváženy autobusem JZD. Ředitelkou byla paní Jaroslava Polanská a druhá učitelka Jitka Doležalová, uklizečkou byla paní Anna Slámová a kuchařkou Alena Homolová. Provoz školky je celodenní, letní období od 6:30 do 17:00 hod, a zimní období od 6:30 do 15:30 hod.  Z. Jaroš

 

Učitelky od znovuotevření MŠ.

6.9.1976

31.8.1997

Polanská

Jaroslava

23.1.1942

Žďár n/S.

ředitelka

6.9.1976

31.8.1977

Doležalová

Jitka

4.2.1957

Žďár n/S.

učitelka

1.9.1977

14.4.1980

Jarošová

Marie

8.3.1958

Poděšín 79

učitelka

15.4.1980

17.11.1980

Vondráčková

Alena

1.10.1955

Žďár n/S.

učitelka

18.11.1980

27.3.1983

Jarošová

Marie

8.3.1958

Poděšín 79

učitelka

28.3.1983

22.8.1983

Sedláčková

Marie

10.5.1923

Budeč 

učitelka

22.8.1983

10.8.1984

Dvořáková

Hana

7.5.1963

Žďár n/S.

učitelka

13.8.1984

2.6.1985

Jarošová

Marie

8.3.1958

Poděšín 79

učitelka

3.6.1985

23.8.1985

Flesarová

Miluše

4.5.1958

Poděšín 10

vychovatelka

24.8.1985

9.3.1986

Vašíčková

Hana

11.2.1966

Žďár n/S.

učitelka

10.3.1986

30.8.1986

Sedláčková

Marie

10.5.1923

Budeč 

+ 10.9.86

učitelka

1.9.1986

13.7.1987

Řádková

Romana

 

Žďár n/S.

učitelka

14.7.1987

31.8.1997

Jarošová

Marie

8.3.1958

Poděšín 79

+ 26.8.2007

učitelka

1.9.1997

8.8.2000

Jarošová

Marie

8.3.1958

Poděšín 79

ředitelka

1.9.1998

5.11.1999

Dočekalová

Libuše

29.6.1972

Poděšín   9

vychovatelka

8.11.1999

31.5.2000

Špačková

Vladimíra

27.10.1970

Poděšín 76

vychovatelka

28.8.2000

13.7.2001

Vaverková

Ivana

16.6.1966

N. Město

zas. ředitelka

28.8.2000

23.8.2002

Urbánková

Kateřina

8.7.1979

Žďár n/S.

učitelka

16.7.2001

21.11.2005

Jarošová

Marie

8.3.1958

Poděšín 79

ředitelka

26.8.2002

31.1.2003

Vítková

Ladislava

3.7.1954

Žďár n/S.

učitelka

1.2.2003

30.6.2006

Nedopilová

Margita

5.7.1948

Žďár n/S.

učitelka

5.12.2005

28.2.2006

Sudíková

Marie

24.2.1945

Žďár n/S.

zast. učitelka

1.3.2006

27.5.2007

Jarošová

Marie

8.3.1958

Poděšín 79

ředitelka

28.8.2006

31.8.2008

Vondráčková

Alena

1.10.1955

Žďár n/S.

Učitelka

1.12.2006

15.7.2007

Nedopilová

Margita

5.7.1948

Žďár n/S.

zast. učitelka

1.9.2007

31.8.2008

Sobková

Libuše

6.10.1964

Žďár n/S.

ředitelka

1.9.2008

31.1.2009

Vondráčková

Alena

1.10.1955

Žďár n/S.

zas. ředitelka

1.9.2008

30.4.2010

Doležalová

Iva

9.6.1985

Poděšín 12

učitelka

1.2.2009

Dosud

Řičanová

Hana

11.2.1966

Žďár n/S.

ředitelka

1.6.2010

31.3.2014

Trávníčková

Dana

19.9.1973

Žďár n/S.

učitelka

1.4.2014

Dosud

Zelenková

Šárka

29.9.1973

Žďár n/S.

učitelka

 

Zaměstnanci v mateřské škole Poděšín.

Rok

Kuchařka

Bydliště

  Rok

Školnice

Bydliště

1976  –  28.2.1990

Homolová Alena

Poděšín 34

*11.12.1951

  1976  – 

1982

Slámová Anna

Poděšín 29

*13.11.1927

1.3. 1990  –  5.5.1991

Flesarová Marie

Poděšín 35

*26.4.1967

  1982  –

28.2. 1990

Rosecká Marie

Poděšín 70

*27.7.1948

6.5.1991  –  31.1.2003

Jaitnerová Eva

Poděšín 54

*6.4.1967

  1.3.1990 –  31.10.2007

Jágrová Anna

Poděšín 64

*11.5.1959

1.2.2003 – 31.5.2008

Doležalová Jana

Poděšín 92

*20.3.1969

1.11.2007 – 31.3.2010

Jarošová Marie

Sirákov 78

*2.4.1974

2.6.2008 –

16.9.2019

Říhová Blažena

Sirákov 77

*4.1.1960

6.4.2010 – 16.9.2019

Košáková Štěpánka

Sirákov 11

*14.12.1978

17.9.2019 – Dosud

Košáková Štěpánka

Sirákov  11

*14.12.1978

17.9.2019 –

18.9.2020

Flesarová Růžena

Poděšín

*2.3.1995

 

 

 

21.9.2020 –

Dosud

Sobotková

Lenka

Sirákov 64

*15.4.1984