Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

První písemná zmínka

První písemná zmínka o Poděšíně.

Z. Jaroš 2013

Naše obec letos (2013) slaví výročí 780 let od první písemné zmínky. Jenže jakého zápisu se první písemná zmínka týká, jsem nevěděl, a pochybuji, že někdo z vás ji někdy četl. Proto jsem požádal zaměstnance Státního okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou o pomoc. Odpověděl mě pan Vít Křesadlo, Mgr. toto:

 

 

„Za první písemnou zmínku o Poděšínu je považována latinsky psaná listina z roku 1233, v níž Heřman řečený Balko, mistr řádu německých rytířů, prodává Heřmanovi, opatu kláštera želivského, statky v Humpolci a nad Jihlavou. Nad Jihlavou je jmenováno několik obcí a mezi nimi i „Pustsin“, který je ztotožňován s Poděšínem. Text listiny byl otištěn jednak v druhém díle tzv. moravského diplomatáře a jednak v třetím díle českého diplomatáře. Tyto texty jsou přístupné na internetu (viz odkazy níže). Kde je uložen originál listiny se mi přesně zjistit nepodařilo. V moravském diplomatáři je uvedeno, že originál je v Moravském muzeu, což by bylo dnešní Moravské zemské muzeum v Brně. Listinný materiál z tohoto muzea je však dnes uložen v Moravském zemském archivu v Brně (www.mza.cz), kde by přicházel v úvahu fond G 1 – Bočkova sbírka. Text listiny uveřejněný v českém diplomatáři však vychází z opisu třebíčského opata Arnolda datovaného kolem roku 1257. Ten by mohl být uložen v Národním archivu v Praze (www.nacr.cz) ve fondu Premonstráti – klášter Strahov, Praha. V tomto fondu je mimo jiné uložena i listina velmi podobného obsahu, ve které olomoucký biskup Robert potvrzuje, že Heřman Balko, mistr řádu německých rytířů prodal Heřmanovi, opatu želivského kláštera, statky v Humpolci a nad Jihlavou. Ve výčtu vsí nad Jihlavou však figurují jiné lokality než v listině s Poděšínem.“

 

 

Dále mě pan Křesadlo poslal odkazy na opis této listiny (viz okopírovaný text). Jenže text je psán latinsky a tak mě ho zaměstnankyně archivu v Brně paní Hana Křenková Mgr. přeložila ho češtiny:

 

 

„Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice amen. Pro nestálost lidské paměti je třeba uvážené skutky skvělých mužů svědectvím a písmem potvrdit, aby kvůli starobylosti nemohly být časem pozměněny, ale vždy pevné a stálé zůstaly. Proto my Heřman Balko, mistr řádu německých rytířů, se svými spolubratry ve známost všem uvádíme, že jsme panu Heřmanovi, opatovi želivského kláštera, prodali majetky, které máme v Humpolci a pod Jihlavou, totiž osady Podole, Dobre, Scrisowe, Bogedanze, Pustsin se vším v lesích, na luzích, v honitbách, mlýnech a v potocích, na polích obdělaných i neobdělaných a se vším příslušenstvím za 100 hřiven stříbra. Ačkoli ovšem ve věcech duchovních obchodování nemá místo, přesto přece jsme i kostely, které na prodaných pozemcích stojí, výše jmenovanému opatovi a jeho spolubratrům, postoupili jsme vlastnictví prodaných věcí a slíbili jsme smlouvu, aby nedošlo k pochybení či zpětnému nabytí majetku. Tento prodej se stal milostivého léta 1233 před panem Peregrinem, kdysi biskupem, a bratry našeho řádu kněžími Henrikem, Mladotou, Gozwinem, Chvnonem, Bertoldem, Bertoldem a Theodorikem, laikem Hugem a mnohými dalšími. Aby tento prodej mezi námi a smlouva platné a navždy nevyvratitelné byly, tuto listinu přivěšením naší pečeti potvrditi jsme dali.“

 

 

No a tak díky těmto dvěma archivářům již víme, co o nás bylo psáno před 780-ti roky. Dříve byly dohady, že první písemná zmínka souvisí s počátky Nížkovského kláštera a kostela což je nyní vyvráceno.