Majitelé domů

Majitelé domů

Seřazeno do tabulky dle čísla popisného a dle roků – od roku 1566 do 2015.

U každého jména je doplněn stav obydlení domu (byt – trvale obydlen, chalupa – občasně rekreačně obydlen, neobydlen, staveniště…)

 

Úvod.

Tento soupis nemá podat kompletní seznam obyvatel. Toto zjistit by byla práce velmi náročná nebo zcela nemožná, alespoň ze starší doby. První údaje o obyvatelstvu Poděšína jsou známy až z roku 1618 na začátku třicetileté války. Jsou známy z dokumentů Městského archivu v Litomyšli a uvedené v Kronice obce Poděšín. Jsou zde uvedené pouze náhledy do minulosti více či méně podrobné podle toho jaké dokumenty v té době existovaly nebo které se podařilo nalézt.

 

Patří mezi ně Berní rula. Po třicetileté válce se přistoupilo k zavedení pevné berní soustavy, protože daň z hlavy, resp. z majetku nezaručovala spolehlivé zdanění. Roku 1654 byl tento seznam dokončen a od té dobu je znám pod názvem berní role, podle níž byly daně vybírány. Daň se netýkala jen polností, ale i výnosů ze živností a podniků, pro něž byly vytvořeny fiktivní, smyšlené usedlosti. Z hlediska historické demografie a historického místopisu jde o první celozemský popis Čech, který zahrnuje všechna obydlí- usedlosti podle panství, měst a vsí, a držitele těchto obydlí hodnotí po ekonomické a sociální stránce. Zvlášť byly rozlišovány usedlosti osazené a nově osazené, pusté a nově pusté. Podíl poustek obecně a v některých oblastech zvlášť, svědčí o tíživé situaci v době po třicetileté válce. Obyvatelé vesnic byli rozlišeni na sedláky, chalupníky a zahradníky. Základní zdaňovací jednotkou se stal tzv. osedlý. Za osedlé osoby se považovaly osoby, které polovici svých pozemků osívají a pole obdělávají potahem. Většinou sedlák, držící celý lán (60 korců), byl považován za jednoho osedlého. Za jednoho osedlého se počítali čtyři chalupníci nebo osm zahradníků. Seznam poplatníků uváděl v jednotlivých rubrikách vedle jména držitele množství držené a obdělávané půdy, vlastnictví potahu, počty dobytka a
domácího zvířectva, obhospodařování zahrad, vinic, chmelnic nebo lesů, provozování živností a řemesel. Soupis se týkal pouze orné půdy, nikoliv zahrad, pastvin a luk.

 

Sčítání lidu. Za první sčítání lidu u nás můžeme považovat soupis obyvatel dle víry a jednotlivé berní katastry. Církev vedla soupisy duší či zpovědní seznamy. Skutečně prvním celozemským součtem obyvatelstva bylo tzv. Solní sčítání r. 1702 (Seznam konzumentů soli) – repartice solní přirážky na kraje a panství. Zachovaly se bohužel jen výsledné součty, nikoliv údaje o jednotlivcích. V r. 1727 byl pořízen celozemský soupis židovských domů a jejich obyvatel, jehož součást tvoří i jedinečný soubor plánků našich měst a městeček s vyznačením židovských obydlí a ghet. R. 1754 dala provést Marie Terezie soupis obyvatelstva v zemích Koruny české, v Horních a Dolních Rakousích, ve Štýrsku, Korutanech, Kraňsku a Tyrolích. Byl první svého druhu v celé Evropě. Původně císařovna nařídila reskriptem z 13. 10. 1753 všem farářům ve své říši, aby každoročně pořizovali seznamy farníků, čímž navázala na starší praxi zpovědních seznamů. Tentokráte ale členění zapsaného obyvatelstva bylo jiné: a) komunikanti, b) mládež, způsobilá náboženské výchovy, c) nedospělé děti. v r. 1754 byl vydán nový reskript, kterým obdobný úkol byl uložen patrimoniím (později společně s faráři). v březnu t.r. bylo nařízeno ještě sčítání domů. z tohoto sčítání lidu byly v polovině minulého století objeveny sumarizační přehledy ve vídeňských archivech. Další soupis pokračoval až r. 1761. Od r. 1770 organizoval soupisy (konskripci) vojenský erár za spolupráce krajských úřadů. Zpočátku (do r. 1776) se sčítání uskutečnilo fyzickým ověřením údajů jednotlivých osob. Sčítací důstojníci navštěvovali dům od domu a kontrolovali seznamy, poskytnuté vrchnostmi. Podle nařízení z r. 1770 se obyvatelstvu zakazovalo měnit příjmení a od téhož roku se začala obydlená místa označovat jako konskripční osady a jednotlivé domy byly očíslovány. Od té doby se čísla domů uváděla v matrikách, pozemkových knihách atp. Pro badatele to dnes znamená snažší orientaci. Později v r. 1805 a snad i r. 1820 došlo (těžko napsat, zda ve většině obcí, nebo jen v jejich části) k přečíslování. Proto dochází k nesrovnalostem při zápisech do matrik. Jednou je dům uváděn podle starého čísla, jindy podle nového. Navíc je třeba upozornit na velké množství chyb při zápisech křtů do matrik, zejména ve větších obcích a městech. V r. 1778 bylo nařízeno zavést pro každou konskripční osadu tzv. populační knihu, v níž byli uvedeni všichni obyvatelé podle domů a v nich podle rodin, U jednotl. obyvatel byl uveden věk, pohlaví a rodinný stav, dále byli evidovány nepřítomné osoby a přítomné cizí osoby. Souhrny za osady, panství a kraje byly posléze dělány podle těchto knih až do r. 1831, kdy byla opět nařízena fyzická konskripce. Ta se pak prováděla každý třetí rok až do r. 1851. 23. 3. 1857 byl vyhlášen zákon o sčítání lidu, které se uskutečnilo k 31. říjnu toho roku. Jedná se o první moderní sčítání lidu v našich dějinách. Další bylo provedeno až k 31.12.1869. Údaje, zjišťovaná při těchto posledních sčítáních ve svém součtu poskytují všeobecný přehled o obci a množství zajímavých informací o jednotlivci a rodinách. Uváděla se četnost rodin, odkud kdo pocházel, čím byl, jeho věk, jaký choval dobytek, obcovací řeč, gramotnost, vyznání, atd. Poté probíhala sčítání lidu v desetiletých intervalech s několika výjimkami až do naší doby:

 

1869 / 1880 / 1890 / 1900 / 1910 / 1921 / 1930 / 1950 / 1961 / 1970 / 1980 / 1990 / 2000

 

 

 

 

 

 

Jméno Č.p.\Rok 1549 1550 1566 1605 1627 1635 1636 1653 1654 1658 1666 1668 1675 1676 1678 1683 1690 1691 1693 1697 1699 1701 1702 1704 1707 1711 1716 1719 1720 1721 1723 1726 1727 1730 1732 1733 1735 1736 1737 1738 1741 1743 1744 1746 1748 1749 1750 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1762 1763 1764 1766 1770 1771 1772 1773 1775 1776 1778 1779 1783 1784 1788 1838 1839 1869 1880 1890 1914 1930 1997 2000 2006 2007 2014 2015 Č.p.\Rok
Jaroš Zdeněk 1 Chalupa Matěj – vystavěl Nedělka Kašpar Jaroš Lukáš 0/0/13 Jaroš Václav Jaroš   Václav, chalupa Jaroš František – 10 – 10 –   – 1823 – Hřiště Jaroš František – 9 – 1823 – Hřiště Jaroš František – 6 – 1823 – Hřiště + Košák Václav – 2 – 1863 – Poděšín Jaroš Josef, Jaroš Adolf, Jaroš Bedřich, č. Jaroš   Josef – 4 89 – U Klímů Jaroš Zdeněk – Neobydlen Jaroš Zdeněk – Neobydlen Jaroš Zdeněk – Neobydlen Jaroš Zdeněk – Neobydlen Jaroš Zdeněk – Neobydlen Jaroš Zdeněk – Neobydlen 1
Jágrová Marie 2 Piebel Wolf, zvaný vlček, Němec, robotýř v huti sklené v Sirákově, forman Pibiel Klement, Němec Pibelů Klyment Pubrle Filip, role 25 Puberle Filip Tuberle Philip, Němec Biberle Filip Grunt Píblů, Biberle Philip, Biberle Bartoň Bíberle Jiřík Pieble Jeogr Piberle Georg, sedlak, evanjelik, bylo Puberle Filipa, puste Bíbrle Pavel Pibel, desátek 5/5 156/0/13 Pibel Pavel, dům Pibil Johann Pibel Josef Pibel Josef – 5 – 2 – 3 – 1843 – Poděšín + Pibel Václav – 3 – 3 –     – 1826 – Poděšín Jágr Josef – 10 – 1833 – Cikháj Jágr Josef – 6 – 1833 – Cikháj Jágr Josef Jágrová Frant. – 23 17 – U Pibelů Jágr Josef – Byt Jágr Josef – Byt Jágr Josef – Byt Jágrová Marie – Byt Jágrová Marie – Byt Jágrová Marie – Byt 2
Doležal Antonín 3 Coufal Antonín vystavěl sobě na gruntě Doležala Šimona 0/0/13 Coufalová vdova, chalupa Pleva Franz Jager Josef – 8 – 2 – 6 – 1835 – Cikháj Landsman Filip – 7 – 1839 – Sirákov Lancman Filip – 9 – 1839 – Sirákov Stehlík Josef Stehlík Antonín – 4   05 – Doležal Antonín – Neobydlen Doležal Antonín – Neobydlen Doležal Antonín – Neobydlen Doležal Antonín – Neobydlen Doležal Antonín – Neobydlen Doležal Antonín – Neobydlen 3
Doležal Antonín 4 Grunt Sobotků, Novotnej Vavřinec Novotnej Pavel Novotnej Ondřej Kříž Johan Novotnej Vavřinec, Zelenej Mikoláš Doležal Bernard Coufal Antonín Novotný, desátek 4/4 78/0/0 Doležal Šimon, dům Doležel Jan Doležal Jan – 5 – 4 – 1 – 1816 – Poděšín + Doležal Jan – 4 – 4 –     – 1840 – Poděšín + Doležal František – 4 – 4 –   – 1844 – Poděšín Doležal Josef – 11 – 1846 – Poděšín Doležal Josef – 9 – 1846 – Poděšín Doležal Antonín Doležal Antonín – 28 20 – U Novotnů Doležal Antonín – Byt Doležal Antonín – Byt Doležal Antonín – Byt Doležal Antonín – Byt Doležal Antonín – Byt Doležal Antonín – Byt 4
Šlechtický Josef 5 Sobotka Martin, grunt Nowotnyho Sobotka Martin Sobotky Falty, role 30, pustý Sobotka Falta, pustý Sobotka Falta, pustá Novotný Václav Novotny Wacslaus, bylo Sobotky Foltyna Grunt Pátků, Novotnej Pavel Grygar Jiřík, Novotnej Jeogr Nowotny Georg, sedlak, evanjelik, bylo Nowotnyho Wenzla Grygar Florian Gregar, desátek 4/4 Beneš Vít 156/0/13 Beneš Vít, dům Rosický Martin Rosecký Václav – 7 – 4 – 3 – 1825 – Poděšín + Rosecký Martin – 2 – 2 –   – 1792 – Poděšín + Rosecký František – 6 – 6 –   – 1832 – Poděšín Rosecký Václav – 6 – 1826 – Poděšín Rosecký Antonín – 5 – 1861 – Poděšín Rosecký Václav – 25   97 – U Gregarů Šlechtický Josef – Byt Šlechtický Josef – Byt Šlechtický Josef – Byt Šlechtický Josef – Byt Šlechtický Josef – Byt Šlechtický Josef – Byt 5
Palas Vratislav 6 Grunt Mlynářů, Rychtář Lukáš ? Chalupník Jiřík Chalupa Lukáš Sláma Franc 0/104/0 Chalupník Franc, dům Dobrovolny Johan Dobrovolný Jan Dobrovolný Frant. – 7 – 6 – 1 – 1838 – Poděšín + Dobrovolný Jan – 7 – 4 – 3 – 1802 – Poděšín Řezníková Antonie – 6 – 1850 – Volešná Pallas Josef – 5 – 1862 – Tasov Palas Josef Palas Josef – 11   27 – Palasová Marta – Byt Palasová Marta – Byt Palasová Marta – Byt Palasová Marta – Byt Palas Vratislav – Byt Palas Vratislav – Byt 6
Flesar Stanislav 7 Nedělka Jakub koupil místo na stavbu na gruntu Pospíchala Pavla 0/0/13 Jaroš Vít, chalupa Jarosch Johann Flesar Jan Flesar Jan – 8 – 5 – 3 – 1825 – Sirákov Flesar Jan – 7 – 1825 – Sirákov Flesar Antonín – 8 – 1863 – Poděšín + Flesar Jan – 3 – 1825 – Sirákov Flesar Alois, Flesar Josef Flesar Josef – 25   60 – U Pospíchalů Flesar Josef – Byt Flesar Josef – Byt Flesar Stanislav – Byt Flesar Stanislav – Byt Flesar Stanislav – Byt Flesar Stanislav – Byt 7
Žák Libor 8 Pospichal Ssimon a Ygnatz Thomel, ten zběhnul Pospíchal Šimon Pospíchal Jakub, role 9, chalupník Pospíchal Jakub Pospychal Jacobus Pospíchal Vít Pospichal Witus, bylo Pospichala Jacobi Grunt Pospíchalů, Pospíchal Matouš (od bratra) Pospíchal Matouš Pospichal Mathaus, nadenik, evanjelik, bylo Pospichala Wituse Pospíchal Pavel Pospíchal Ondřej Jaroš Vít Pospíchal, desátek 4/4 78/0/0 Jaroš Vít, dům Jarosch Jakub Jaroš Jakub Rosecký Václav – 7 – 7 –   – 1821 – Poděšín + Jaroš Jakub – 3 – 3 –   – 1817 – Poděšín Rosecký Václav – 8 – 1821 – Poděšín Sobotka Mikoláš – 8 – 1855 – Buková Bláha Josef Bláha Josef – 13   86 – Žák Libor – Podnik Žák Libor – Podnik Žák Libor – Podnik Žák Libor – Podnik Žák Libor – Neobydlen Žák Libor – Neobydlen 8
Dočekal Jaroslav 9 Tlačbaba Krystian, byl to grun zběhlého Ferdy Ssimka Tlačbaba Kristian Ssimkovsky Grunt Tlučbabů, Šimek Jiřík, Musil Jiřík Šimek Jiřík Ssimek Gyrzi, sedlak, katolik, chalupa spadlá Šimek Ondřej Šimek Matouš Šimek, desátek 4/4 78/0/0 Šimek Matouš, dům Schimek Johann Šimek Jan Šimek Jan – 9 – 7 – 2 – 1831 – Poděšín + Šimková Anežka – 2 – 2 –     – 1808 – Sirákov Šimek Jan – 9 – 1831 – Poděšín Šimek Jan – 7 – 1831 – Poděšín Dočekal Jaroslav – 18 10 – U Šimků Dočekal Jaroslav – Byt Dočekal Jaroslav – Byt Dočekal Jaroslav – Byt Dočekal Jaroslav – Byt Dočekal Jaroslav – Byt Dočekal Jaroslav – Byt 9
Flesar Milan 10 Nedielka Waclaw, Čech Nedielka Wladymier, zvaný šnajdr, krejčí Nedielka Wondra, Němec, byl to grunt Giry Holomana Nedělka Vondra Nedělků Jiřík, role 20 Nedělka Jiřík Nedielka Gyržik Nedělka Jiřík Nedielka Gyržik, byloNedielka Gyržika Grunt Křivánků, Nedělka Martin, Nedělka Mikuláš vyhořel Nedělka Mikoláš Nedielka Mikulass, chalupnik, katolik, bylo Nedielky Georga Nedělka Lukáš Nedělka Josef Nedělka, desátek 6/6 Mesil Pavel 156/0/13 Musil Havel, dům Flesar Jafazl ? Flesar Martin Flesar Martin – 7 – 5 – 2 – 1821 – Sirákov Flesar Martin – 8 – 1821 – Sirákov Flesar Martin – 13 – 1855 – Poděšín Flesar Rudolf, Flesar Bohumil Flesar Rudolf – 44   09 – Flesar Bohumil – Byt Flesar Bohumil – Byt Flesar Bohumil – Byt Flesar Milan – Byt Flesar Milan – Byt Flesar Milan – Byt 10
Navrátil Tomáš 11 1 rychta Freibauer Eliass, zvaný Frýpaur, Němec, sedlák svobodný, rychtář Eliass, richtarž Eliáš Rychtář, výsadní rychta s koňmi Eliáš Rychtář, role 60 Eliáš Rychtář Eliass, rychtař Eliáš Rychtář Eliass, když zemřel, vdova odešla a chalupa spadla Chvátal Václav vyhořel Chvátal Matěj Chvátal Matěj Chwatal Martin, sedlak, katolik, bylo Eliase rychtarže, chalupa spadlá Chvátal Bartoloměj Chvátal Matěj Chvátal, desátek 8/8 Chvátal Václav 156/0/13 Chvátal Matěj, dům Rositzky Hanzl Rosizký Martin Rosecký Martin – 8 – 4 – 4 – 1826 – Poděšín + Rosecký Antonín – 4 – 4 –   – 1834 – Poděšín Rosecký Martin – 9 – 1826 – Poděšín Rosecký Antonín – 6 – 1834 – Poděšín Rosecký Martin Rosecký Martin – 23   63 – U Chvátalů Navrátil Vladimír – Byt Navrátil Vladimír – Byt Navrátil Vladimír – Byt Navrátil Vladimír – Byt Navrátil Tomáš – Byt Navrátil Tomáš – Byt 11
Doležal Josef 12 0/0/13 Chvátal Marek, chalupa Hanus František – 8 – 8 –   – 1824 – Sirákov Hanus František – 8 – 1853 – Rudolec Hanus František – 7 – 1853 – Rudolec Šimek Vojtěch Šimek Vojtěch – 3   63 – U Hošků Doležal Josef – Byt Doležal Josef – Byt Doležal Josef – Byt Doležal Josef – Byt Doležal Josef – Byt Doležal Josef – Byt 12
Garbini Majdalena 13 0/0/13 Laštovička Ant., chalupa Flesar František – 9 – 9 –   – 1823 – Sirákov + Endrlová Anna – 2 – 2 –   – 1815 – Poděšín + Laštovičková Anna – 2 – 2 –   – 1812 – Poděšín Flesar František – 6 – 1823 – Sirákov Flesar Václav – 3 – 1852 – Poděšín Stránský František Stránský Frant. – 2 81 – U Krejčů Válová Františka – Byt Válová Františka – Byt Sláma Jindřich – Neobydlen Sláma Jindřich – Neobydlen Garbini Majdalena – Byt Garbini Majdalena – Byt 13
Nejedlý Alois 14 Doležal Urban Doležal Urban Doležal Matěj, role 10, chalupník Doležal Matěj Doležal Matieg Doležal Matěj Doležal Matieg, 1662 zemřel, volné Doležal Jacobus, rychtář, 20 let pustá, příbuzný Matiega Musil Matouš vyhořel Doležal Matouš Doležal Joseph, rychtař, koupil od Doležal Matieg, rychtaře, sedlaka, katolika Doležal Pavel Doležal Řehoř Doležal, desátek 4/4 78/0/0 Doležal Řehoř, dům Dolezal Adalbert Doležal Wojtěch Doležal Vojtěch – 9 – 6 – 3 – 1832 – Poděšín Doležal Vojtěch – 10 – 1823 – Sirákov Doležalova Kateřina – 6 – 1836 – Nížkov Šimek Jan Nejedlý František – 16 04 – U Doležalů Nejedlá Marie – Byt Nejedlá Marie – Byt Nejedlý Alois – Neobydlen Nejedlý Alois – Neobydlen Nejedlý Alois – Neobydlen Nejedlý Alois – Neobydlen 14
Doležalová Marie 15 Frypauer Matheus, Freibauer, Němec Frypauer Mathes Frypaur Jan Freibauer Freybauer Jan, Řehoř Freybauer Matieg, sedlak, evanjelik, bylo Freybauera Matiege Nedělka Kašpar Nedělka Matěj Došek Martin Frübauer, desátek 4/4 78/0/0 Košák Martin, dům Koschak Johann Košák Jan Košák Jan – 3 – 2 – 1 – 1844 – Poděšín + Košák Václav – 4 – 4 –     – 1824 – Poděšín + Košák Josef – 4 – 4 –   – 1819 – Poděšín + Košák Jan – 5 – 5 –   – 1816 – Poděšín Košák Jan – 11 – 1844 – Poděšín Doležal Václav – 7 – 1855 – Poděšín Doležal Václav, Doležal Josef Doležal Václav – 14   92 – U Frypourů Doležalová Marie – Byt Doležalová Marie – Byt Doležalová Marie – Byt Doležalová Marie – Byt Doležalová Marie – Byt Doležalová Marie – Byt 15
Mašek Michal 16 Fribaurová vdova, chalupa Mokrý Bartoloměj – 2 – 2 –   – 1814 – V. Losenice Mokrý Bartoloměj – 9 – 1815 – V. Losenice Šmiraus Jan – 2 – 1866 – Hrbov Činčera František otec, Činčera František syn Činčera Frant. – 36 – Mašek František – Chalupa Mašek František – Chalupa Mašek František – Chalupa Mašek František – Chalupa Mašek Michal – Chalupa Mašek Michal – Chalupa 16
Nejedlý David 17 Blažek Jan, role 20 Blažek Jan Blažek Johan Blažek Josef Blažek Gozeph, bylo Blažka Johana Blažek Vávra vyhořel Blažek Havel Blažek Havel, sedlak, katolik, bylo Blažka Josefa Blažek Štěpán Blažek, desátek 4/4 78/0/0 Blažek Štěpán, dům Blazek Hanzl, Dolezal Hanzl Blažek Wáclav Blažek Jan – 9 – 6 – 3 – 1838 – Poděšín + Blažek Václav – 4 – 4 –     – 1795 – Poděšín Blažek Jan – 10 – 1838 – Poděšín Blažek Jan – 6 – 1838 – Poděšín Homola Václav Homola Frant. – 4   83 – Flesar Pavel – Staveniště Flesar Pavel – Staveniště Flesar Pavel – Staveniště Flesarová Marie – Staveniště Nejedlý David – Staveniště Nejedlý David – Staveniště 17
Müller Jaroslav 18 0/0/13 Brož Jan, chalupa Kašpárek Mikoláš – 5 – 5 –   – 1825 – Nížkov + Brož Štěpán – 5 – 5 –   – 1826 – Poděšín Kašpárek Mikoláš – 4 – 1825 – Nížkov Kašpárek Josef – 4 – 1859 – Nížkov Kašpárek Josef Kašpárek Josef – 4   80 – Matoušková Růžena – Byt Matoušková Růžena – Byt Matoušek Milan – Pronajato byt Matoušek Milan – Pronajato byt Müller Jaroslav – Byt Müller Jaroslav – Byt 18
Rosecký František 19 Filcpauer Jan Filcpaur Martin, role 50 Filcpauer Martin Filcpauer Martin, Němec Filcpaur Filip Filzpaur Jiřík Fitzbauer Gyržik, bylo Fitzbauera Martina vyhořel Filcpaur Matěj Filtzbauer Matěj Filtzbauer Matieg, sedlak, evanjelik, bylo Filzbauera Georga Filcpaur Václav Fitzbauer, desátek 4/4 Filcpaur Mikoláš, Ficbauer Jan Roseckej Jan 156/0/13 Roseczký Tomáš Rosický Jan, dům Rositzky Hanzl, Rositzky Johan Rosizký Jan Rosecký Jan – 8 – 4 – 4 – 1810 – Poděšín Rosecký Josef – 11 – 1847 – Poděšín Rosecký Josef – 11 – 1847 – Poděšín Rosecký Josef Fejt Adolf – 51   38 – U Ficpourů Rosecký František – Byt Rosecký František – Byt Rosecký František – Byt Rosecký František – Byt Rosecký František – Byt Rosecký František – Byt 19
Homola Josef 20 Dušek Šimon Došek Šimon Dušek Matěj Sobotka Fridrich Dušek, desátek 4/4 Sobotka Václav 156/0/13 Sobotka Kašpar, dům Dobrovolny Ondrzej Dobrovolný Andreas Dobrovolný Ondřej – 5 – 3 – 2 – 1811 – Rosička Dobrovolný Ondřej – 7 – 1811 – Rosička Homola Josef – 11 – 1845 – Kotlasy Homola Josef Homola Josef – 20   58 – U Dušků Homola Josef – Byt Homola Josef – Byt Homola Josef – Byt Homola Josef – Byt Homola Josef – Byt Homola Josef – Byt 20
Sobotka Zdeněk 21 0/0/13 Novotný Bartoloměj, chalupa Novotný Jan – 5 – 4 – 1 – 1840 – Poděšín Novotný Jan – 9 – 1840 – Poděšín Novotný Jan – 7 – 1840 – Poděšín Novotný Jan Novotný Jan – 2   11 – U Vítků Sobotka Zdeněk – Byt Sobotka Zdeněk – Byt Sobotka Zdeněk – Byt Sobotka Zdeněk – Byt Sobotka Zdeněk – Byt Sobotka Zdeněk – Byt 21
Chalupník Jan 22 0/0/13 Chvátal Bartoň, chalupa Chvátal Jan – 3 – 3 –   – 1838 – Poděšín + Chvátal František – 4 – 4 –   – 1809 – Poděšín Chvátal Jan – 12 – 1838 – Poděšín Chvátal Jan – 4 – 1838 – Poděšín Bečka Václav Bečka Václav – 3   17 – Chalupník Jan – Byt Chalupník Jan – Byt Chalupník Jan – Byt Chalupník Jan – Byt Chalupník Jan – Byt Chalupník Jan – Byt 22
Šimek Zdeněk 23 Pazdera Matouš Bartoň Bartoloměj neb Chvátal 0/0/13 Veselý Havel, chalupa Šimek Jan – 3 – 3 –   – 1810 – Poděšín Šimek Jan – 13 – 1810 – Poděšín Lancman Josef – 5 – 1854 – Sirákov Pařízek Adolf Pařízek Adolf – 5   74 – Pařízek Jaroslav – Neobydlen Pařízek Jaroslav – Neobydlen Šimek Zdeněk – Podnik Šimek Zdeněk – Podnik Šimek Zdeněk – Podnik Šimek Zdeněk – Podnik 23
Mirošník Karel 24 obecní pastouška Jaroš Jakub – 10 – 10 –   – 1818 – Poděšín + Bečka František – 5 – 5 –   – 1836 – Sázava + Bečková Veronika – 10 – 10 –   – 1814 – M.Losenice + Cofal Jan – 6 – 6 –   – 1836 – Poděšín Bernard Antonín – 10 – 1838 – Volešná Bernard Antonín – 6 – 1858 – Volešná Svoboda Gustav Svoboda Gustav – 3   12 – Mirošník Karel – Chalupa Mirošník Karel – Chalupa Mirošník Karel – Chalupa Mirošník Karel – Chalupa Mirošník Karel – Chalupa Mirošník Karel – Chalupa 24
Šimek Jiří 25 0/0/13 Pospíchalová vdova, chalupa Košhak Jan Šimek Jakub – 5 – 5 –   – 1807 – Poděšín Šimek Josef – 8 – 1841 – Poděšín Šimek Josef – 5 – 1841 – Poděšín Šimek Jan otec, Šimek Jan syn Šimek Jan – 80 – Ši. pod školou Šimek Jiří – Byt Šimek Jiří – Byt Šimek Jiří – Byt Šimek Jiří – Byt Šimek Jiří – Byt Šimek Jiří – Byt 25
Šorfová Věra 26 Musil Michal Grygar Matěj Michael Matouš 0/0/13 Krigar Matouš, chalupa Šorf František – 5 – 5 –   – 1813 – Poděšín Chalupník Jan – 5 – 1849 – Špinov Chalupník Jan – 6 – 1849 – Špinov Šorf Josef – 1   44 – Šorfová Františka – Byt Šorfová Františka – Byt Šorfová Františka – Byt Šorfová Františka – Byt Šorfová Věra – Chalupa Šorfová Věra – Chalupa 26
Šmiraus Adolf 27 Doležal Bernard vystavěl chalupu Zelenej Mikuláš vyhandloval 0/0/13 Grigar Šimon Krigar Šimon, chalupa Sochor Jan – 4 –   – 4 – 1839 – Figelhamer + Činčera Jan – 11 – 11 –   – 1823 – Poděšín + Činčerová Anežka – 5 – 5 –   – 1844 – Poděšín Sochor Jan – 12 – 1840 – Fliag Hamry Sochor Jan – 14 – 1839 – Hamry Sochor Josef, Sochor František Sochor Josef – 4   11 – Šmiraus Adolf – Byt Šmiraus Adolf – Byt Šmiraus Adolf – Byt Šmiraus Adolf – Byt Šmiraus Adolf – Byt Šmiraus Adolf – Byt 27
Ptáčková Zdeňka 28 0/0/13 Pibel Josef, chalupa Doležal František – 4 –   – 4 – 1819 – Janovice Rosecký Josef – 9 – 1840 – Poděšín Sláma Václav – 4 – 1865 – Poděšín Sláma Adolf, Sláma Martin Sláma Adolf – 2   59 – U Bučků Pěchotová Marie – Chalupa Pěchotová Marie – Chalupa Pěchotová Marie – Chalupa Pěchotová Marie – Chalupa Ptáčková Zdeňka – Byt Ptáčková Zdeňka – Byt 28
Sláma Miroslav 29 Krysten Mathaus Krystan Matouš Krysta Mikuláš, role 50 Krista Mikulaš Krista Mikulass Christa Mikuláš Christa Nicolaus, Močhuba Martin Močhuba Martin, Močhuba Vít Močhuba Martin, chalupnik, evanjelik, bylo Močhuby Nicolase Močhuba Jiřík Močhuba Řehoř Christa, desátek 4/4 0/130/0 Jaroš Florián, Matuš Tomáš Chalupník Vít 1 pol, Matuš Tomáš 2 pol Chalupník Vít, dům Steyskal Jafazl ? Stejskal Josef Sláma Tomáš – 8 – 5 – 3 – 1833 – M.Věžnička Sláma Tomáš – 9 – 1832 – M.Věžnička Sláma Tomáš – 8 – 1832 – M.Věžnička Sláma Václav, Sláma Jan, Sláma Josef Sláma Václav – 24   55 – U Kristů Sláma Miroslav – Byt Sláma Miroslav – Byt Sláma Miroslav – Byt Sláma Miroslav – Byt Sláma Miroslav – Byt Sláma Miroslav – Byt 29
Dobrovolný František 30 Krupauer Bartha, Němec Krupauer Bartoň Ruppawr Bartoň, role 20 Krupauer Bartoň Rupauer Barta, Rauchbauer, Němec Sobotka Vavřinec Sobotka Laurentis, bylo Rupauera Barty Sobotka Tomáš Sobotka Tomáš Sobotka Thomas, sedlak, katolik, bylo Sobotki Lorenza Sobotka Matěj Dobrovolný Ondřej Sobotka, desátek 4/4 156/0/13 Dobrovolný Ondřej, dům Dobrovolny Franz Dobrovolný Franz Dobrovolný Frant. – 6 – 5 – 1 – 1834 – Poděšín + Večeřa Jan – 6 –     – 6 – 1828 – Chlum Dobrovolný František – 10 – 1834 – Poděšín Dobrovolný František – 9 – 1834 – Poděšín Dobrovolný Josef Dobrovolný Jos. – 39   65 – U Sobotku Dobrovolný František – Neobydlen Dobrovolný František – Neobydlen Dobrovolný František – Neobydlen Dobrovolný František – Neobydlen Dobrovolný František – Neobydlen Dobrovolný František – Neobydlen 30
Dobrovolný František 31 Zelený Ondřej vystavěl Zelený Antonín Zelený, desátek 4/4 Gabriel Jiřík 0/0/13 Gabriel Jiřík, chalupa Novotný Jan – 4 – 4 –   – 1822 – Pořežín + Pospíchal Matěj – 2 – 2 –   – 1846 – Poděšín Novotný Jan – 8 – 1823 – Přibyslav Novotný Jan – 2 – 1820 – Pořežín Sedlák Jan otec, Sedlák Jan syn, Sedlák Rudolf syn Sedlák Antonín – 84 – Ševečková Vlasta – Chalupa Ševeček Svatoslav – Chalupa Dobrovolný František – Neobydlen Dobrovolný František – Neobydlen Dobrovolný František – Neobydlen Dobrovolný František – Neobydlen 31
Chvátal Alois 32 Feyth Jacobi, zvaný Feytyn, Foltýn-sedlák malý a dráb obecní Patek Ssimon, byl to grunt zběhlého Gregora Nowotnyho, Feyth Hanz, Němec Pátků Šimon, Fejtn Hons Smeykalovo, pustá Novotný Gregor Nowotny Gregor, byla pustina Smeykalowska, spadle jest Neuwirth Leopold Zelenej Andres Zeleneg Andres, chalupnik, evanjelik, bylo Nowotny Georga Zelenej Ondřej Půža Josef 78/0/0 Půža Josef, dům Dobrovolný Johann Dobrovolný Jan Dobrovolná Anna – 7 – 7 –   – 1827 – Poděšín Dobrovolná Anna – 5 – 1826 – Poděšín Dobrovolný Jan – 4 – 1849 – Poděšín + Šimek Mikoláš – 7 – 1833 – Poděšín Dobrovolný Eduard Dobrovolný Eduard – 15   67 – U Zelenu Chvátal Alois – Byt Chvátal Alois – Byt Chvátal Alois – Byt Chvátal Alois – Byt Chvátal Alois – Byt Chvátal Alois – Byt 32
Landa František 33 Jaroš Matouš, chalupa Pokorný Václav – 7 – 7 –   – 1821 – Nížkov Pokorný František – 7 – 1845 – Poděšín Dobrovolný František – 4 – 1845 – Poděšín + Rosecký František – 6 – 1845 – Poděšín Chvátal František Chvátal František – 3 92 – U Kantorů Landa František – Byt Landa František – Byt Landa František – Byt Landa František – Byt Landa František – Byt Landa František – Byt 33
Homola Jan 34 Dreibauer Ludwig, zvaný Dýrpauer, nebo Dirpaur, Němec, robotýř v huti železné v Sirákově Drypauer Stephan, Dreibauer, Němec Dyrpaur Štěpán Musil Pavel, role 50 Musil Pavel Musil Pawel Musil Bartoň Musil Bartoň Musyl Barta, bylo Musyla Pavla Musil Tomáš Musil Tomáš Musyl Thomas, sedlak, katolik, bylo Musyla Barty Jaroš Ludvík Jaroš Rudolph Musil, desátek 6/6 156/0/13 Jaroš Matouš Jaroš Matouš, dům Jaroš Franz Jaroš Jan – 9 – 7 – 2 – 1832 – Poděšín Jaroš Jan – 10 – 1832 – Poděšín Jaroš Jan – 7 – 1832 – Poděšín Homola František Homola František – 41 94 – U Musilů Homola Jan – Byt Homola Jan – Byt Homola Jan – Byt Homola Jan – Byt Homola Jan – Byt Homola Jan – Byt 34
Flesar Bohumil 35 Močhuba Václav postavil chalupu Matoušek Jakub Matoušek Tomáš 0/156/0 Matouš Tomáš, dům Matouschek Martin Matoušek Martin Pařík Tomáš – 4 – 1 – 3 – 1836 – Hrbov Pařík Tomáš – 10 – 1836 – Hrbov Pařík Tomáš – 2 – 1836 – Hrbov + Rosecký Martin – 6 – 1847 – Poděšín Pařík Jan otec, Pařík Jan syn, Pařík Josef syn, Pařík František syn Pařík Jan – 5   35 – Flesar Bohumil – Byt Flesar Bohumil – Byt Flesar Bohumil – Byt Flesar Bohumil – Byt Flesar Bohumil – Byt Flesar Bohumil – Byt 35
Stehlík Josef 36 vystavěl Pibel Tomáš, chalupa Sláma Franz Stehlík Antonín – 5 – 5 –   – 1826 – N.Veselí Stehlík Antonín – 6 – 1825 – Oujezd Stehlík Josf – 5 – 1859 – Poděšín Stehlík Josef Peřina František – 9 60 – Stehlík Josef – Neobydlen Stehlík Josef – Neobydlen Stehlík Josef – Neobydlen Stehlík Josef – Neobydlen Stehlík Josef – Byt Stehlík Josef – Byt 36
Dobrovolný František 37 Dobrovolný Wáclav Dobrovolný Jan – 3 – 3 –   – 1846 – Poděšín Dobrovolný Jan – 8 – 1846 – Poděšín Chalupnik Jan – 7 – 1859 – M.Věžnice Dobrovolný Josef –   – U Sobotku Dobrovolný František – Byt Dobrovolný František – Byt Dobrovolný František – Byt Dobrovolný František – Byt Dobrovolný František – Byt Dobrovolný František – Byt 37
Landa Roman 38 Chwatal Ondrzej Chvátal Andreas Chvátal Jan – 7 – 6 – 1 – 1844 – Poděšín Chvátal Vavřín – 6 – 1847 – Sirákov Musil Vavřín – 6 – 1847 – Sirákov Musil Vavřinec, Musil František, Musil Rudolf Musil Rudolf – 14   93 – U Tomšů Landa Roman – Byt Landa Roman – Byt Landa Roman – Byt Landa Roman – Byt Landa Roman – Byt Landa Roman – Byt 38
Chvátal Jaroslav 39 Chwatal Martin Chvátal Wáclav Chvátal Václav – 6 – 6 –   – 1820 – Poděšín + Chvátal František – 8 – 8 –   – 1804 – Poděšín Chvátal Václav – 10 – 1846 – Poděšín Chvátal Václav – 12 – 1845 – Poděšín Chvátal Antonín Chvátal Václav – 12   98 – U Koubků Chvátal Jaroslav – Byt Chvátal Jaroslav – Byt Chvátal Jaroslav – Byt Chvátal Jaroslav – Byt Chvátal Jaroslav – Byt Chvátal Jaroslav – Byt 39
Pártl Ladislav 40 Kolář František – 6 – 6 –   – 1846 – Poděšín Kolář František – 11 – 1846 – Poděšín Kolář František – 10 – 1847 – Poděšín Kolář Jan – 12   98 – Samotín Vaverová Marie – Chalupa Vaverová Marie – Chalupa Vaverová Marie – Chalupa Vavera Josef – Chalupa Pártl Ladislav – Chalupa Pártl Ladislav – Chalupa 40
Geidl Milan 41 Kolář František – 9 – 8 – 1 – 1835 – Rudolec Kučera Martin – 6 – 1844 – Janovice Kučera Martin – 6 – 1844 – Janovice Kolář Jan – 5   23 – Samotín Svoboda Rudolf – Chalupa Svoboda Rudolf – Chalupa Svoboda Rudolf – Chalupa Geidl Milan – Chalupa Geidl Milan – Chalupa Geidl Milan – Chalupa 41
COOP 42 Pivnička František – 4 – 4 –   – 1827 – Vatín Minář František – 6 – 1854 – Vatín Pivnička Josef – 9 – 1860 – Poděšín + Košák Štěpán – 4 – 1836 – Poděšín Šimek Jan, Šimek František Šimek Josef – 2   50 – U Fabinů Jednota – Podnik Jednota – Podnik Jednota – Podnik Jednota – Podnik Jednota – Podnik Jednota – Podnik 42
Kaple 43 Sedlák Jan – 6 – 6 –   – 1842 – Poděšín Sedlák Jan – 8 – 1842 – Poděšín Sedlák Jan – 6 – 1842 – Poděšín Sedlák Václav Rosecký Rudolf –   – Krejčí Kaple – Obecní Kaple – Obecní Kaple – Obecní Kaple – Obecní Kaple – Obecní Kaple – Obecní 43
Formánek Kamil 44 Vlček František – 10 – 7 – 3 – 1828 – Volešná + Pibel Jan – 10 – 10 –   – 1818 – Poděšín Vlčková Marie – 7 – 1830 – Poděšín Unterdorfský Josef – 5 – 1861 – Sirákov Koumar František, Koumar Antonín Koumar František – 2 70 – Koumarová Božena – Byt Koumarová Božena – Byt Koumarová Božena – Byt Koumarová Božena – Byt Formánek Kamil – Byt Formánek Kamil – Byt 44
Mateřská škola 45 Novotný František – 6 – 6 –   – 1816 – Oudoleň Strašil Tomáš – 1 – 1850 – Volešná Urban Václav – 4 – 1862 – Zilavec Obecní škola – – Mateřská škola – Obecní Mateřská škola – Obecní Mateřská škola – Obecní Mateřská škola – Obecní Mateřská škola – Obecní Mateřská škola – Obecní 45
Vencelidesová Jaruška 46 Rositzky Franz Rosizký Franz Rosecký František – 3 – 3 –   – 1818 – Poděšín Blažek Josef – 6 – 1849 – Poděšín Blažek Josef – 6 – 1849 – Poděšín + Rosecký František – 4 – 1818 – Poděšín Hanus Josef Hanus Josef – 6   90 – U Marků Hanus Josef – Neobydlen Hanus Josef – Neobydlen Hanus Josef – Neobydlen Hanus Josef – Neobydlen Vencelidesová Jaruška – Chalupa Vencelidesová Jaruška – Chalupa 46
Sláma Pavel 47 Rosický Jan Rosecký Jan – 7 – 7 –   – 1838 – Poděšín + Rosecký Josef – 8 – 8 –   – 1840 – Poděšín Rosecký Václav – 14 – 1831 – Poděšín Rosecký Václav – 4 – 1831 – Poděšín + Rosecký Jan – 2 – 1813 – Poděšín Chvátal Alois, Chvátal Stanislav, Chvátal Josef, Chvátal Adolf Chvátal Stanislav – 32 36 – Udol. Chvátalů Sláma Pavel – Byt Sláma Pavel – Byt Sláma Pavel – Byt Sláma Pavel – Byt Sláma Pavel – Byt Sláma Pavel – Byt 47
Štohanzl Petr 48 Dobrovolný Wáclav Dobrovolný Václav – 4 – 3 – 1 – 1822 – Nížkov Dobrovolný Václav – 7 – 1822 – Nížkov Jaroš Tomáš – 6 – 1851 – Záborná + Dobrovolná Anna – 3 – 1825 – Poděšín Šimek Jan Šimková Anna – 2   88 – Štohanzl Petr – Chalupa Štohanzl Petr – Byt Štohanzl Petr – Byt Štohanzl Petr – Byt Štohanzl Petr – Byt Štohanzl Petr – Byt 48
Smejkal Václav 49 Šimek Mikoláš – 6 – 6 –   – 1833 – Poděšín Šimek Mikuláš – 6 – 1833 – Poděšín Jambor Josef – 3 – 1820 – Sklený + Minář František – 7 – 1854 – Vatín Enderle František Enderle Václav – 5   38 – U tesařů Smejkal Václav – Byt Smejkal Václav – Byt Smejkal Václav – Byt Smejkal Václav – Byt Smejkal Václav – Byt Smejkal Václav – Byt 49
Vejvodová Marie 50 Rosický Wáclav Rosecký Martin – 6 – 6 –   – 1819 – Poděšín Rosecký František – 4 – 1825 – Špinov Rosecká Františka – 4 – 1825 – Špinov Šmiraus Josef, Šmiraus Vojtěch, Šmiraus František Šmiraus František – 3 89 – Skalická Marie – Byt Skalická Marie – Byt Skalická Marie – Byt Skalická Marie – Byt Vejvodová Marie – Byt Vejvodová Marie – Byt 50
Stránský Josef 51 Rosický Wáclav Rosecký Václav – 7 – 7 –   – 1831 – Poděšín Stránský Josef – 8 – 1842 – Č.Jablonná Stránský Josef – 8 – 1842 – Č.Jablonná + Schvaziert Josef – 2 – 1849 – Kamenná Stránský Jan, Stránský Josef Stránský Jan – 6   99 – Stránský Josef – Neobydlen Stránský Josef – Neobydlen Stránský Josef – Neobydlen Stránský Josef – Neobydlen Stránský Josef – Neobydlen Stránský Josef – Neobydlen 51
Zápotočný Bohumil 52 Rosizký Jan Rosecký Jan – 6 – 5 – 1 – 1823 – Poděšín Štikar Jan – 6 – 1839 – Oujezd Rychtecký Josef – 4 – 1855 – M.Věžnice Rychtecký František, Rychtecký Josef Rychtecká Marie – 15   04 – Zápotočný Bohumil – Byt Zápotočný Bohumil – Byt Zápotočný Bohumil – Byt Zápotočný Bohumil – Byt Zápotočný Bohumil – Byt Zápotočný Bohumil – Byt 52
Rosecký František 53 není obydlen – 0 –   –     –   – Chocenský Karel – 8 – 1843 – Šenfeld Šurnický Václav – 7 – 1858 – Polná Šurnický Vojtěch, Šurnický Emanuel, Šurnický Václav Rosecký Adolf   Dr. – – Ve mlýně Rosecký František – Podnik Rosecký František – Podnik Rosecký František – Podnik Rosecký František – Podnik Rosecký František – Neobydlen Rosecký František – Neobydlen 53
Vencovský Aleš 54 Dobrovolný Matěj – 8 – 1850 – Poděšín Dobrovolný Matěj – 5 – 1850 – Poděšín + Košák Josef – 4 – 1844 – Poděšín Dobrovolný Josef Dobrovolná Frant. – 5   92 – U Chalupníčků Jaitner Milan – Byt Jaitner Milan – Byt Jaitnerová Eva – Byt Poul Petr – Byt Vencovský Aleš – Byt Vencovský Aleš – Byt 54
Novotný Miroslav 55 Endrle František – 7 – 1847 – Poděšín + Činčera František – 6 – 1829 – Poděšín + Košák Václav – 6 – 1824 – Poděšín Rosecký Karel otec, Rosecký Karel syn, Košák Antonín Obecní pazderna – – Novotný Miroslav – Chalupa Novotný Miroslav – Chalupa Novotný Miroslav – Chalupa Novotný Miroslav – Chalupa Novotný Miroslav – Chalupa Novotný Miroslav – Chalupa 55
Landsman Ladislav 56 Šurnický Rudolf –   – Hostinec Landsman Ladislav – Byt Landsman Ladislav – Byt Landsman Ladislav – Byt Landsman Ladislav – Byt Landsman Ladislav – Chalupa Landsman Ladislav – Chalupa 56
Sobotková Ludmila 57 Sedlák Václav – 2   42 – U Bádalů Sobotková Ludmila – Byt Sobotková Ludmila – Byt Sobotková Ludmila – Byt Sobotková Ludmila – Byt Sobotková Ludmila – Byt Sobotková Ludmila – Byt 57
Landa Jiří 58 Jaroš Jan – 1   17 – Landa Jiří – Byt Landa Jiří – Byt Landa Jiří – Byt Landa Jiří – Byt Landa Jiří – Byt Landa Jiří – Byt 58
Řeháček Vladislav 59 Košák Josef –   – Řeháček Vladislav – Byt Řeháček Vladislav – Byt Řeháček Vladislav – Byt Řeháček Vladislav – Byt Řeháček Vladislav – Byt Řeháček Vladislav – Byt 59
Žák Libor 60 Žák Libor – Byt Žák Libor – Byt Žák Libor – Byt Žák Libor – Byt Žák Libor – Byt Žák Libor – Byt 60
Šustr Zdeněk 61 Šustr Zdeněk – Byt Šustr Zdeněk – Byt Šustr Zdeněk – Byt Šustr Zdeněk – Byt Šustr Zdeněk – Byt Šustr Zdeněk – Byt 61
Čermáková Martina 62 Jeřábek Jaromír – Chalupa Jeřábek Jaromír – Chalupa Jeřábek Jaromír – Chalupa Čermáková – Chalupa Čermáková Martina – Chalupa Čermáková Martina – Chalupa 62
Bláha František 63 Bláha František – Byt Bláha František – Byt Bláha František – Byt Bláha František – Byt Bláha František – Byt Bláha František – Byt 63
Jágr Josef 64 Jágr Josef – Byt Jágr Josef – Byt Jágr Josef – Byt Jágr Josef – Byt Jágr Josef – Byt Jágr Josef – Byt 64
Prokeš Daniel 65 Provazník Lubomír – Chalupa Provazník Lubomír – Chalupa Provazník Lubomír – Chalupa Provazník Lubomír – Chalupa Prokeš Daniel – Chalupa Prokeš Daniel – Chalupa 65
Rosecký František 66 Rosecký František – Neobydlen Rosecký František – Neobydlen Rosecký František – Neobydlen Rosecký František – Neobydlen Rosecký František – Neobydlen Rosecký František – Neobydlen 66
Homola Josef 67 Homola Josef – Byt Homola Josef – Neobydlen Homola Josef – Neobydlen Homola Josef – Neobydlen Homola Josef – Neobydlen Homola Josef – Neobydlen 67
Šimek Zdeněk 68 Šimek Zdeněk – Byt Šimek Zdeněk – Byt Šimek Zdeněk – Byt Šimek Zdeněk – Byt Šimek Zdeněk – Byt Šimek Zdeněk – Byt 68
Enderle Jiří 69 Enderle Jiří – Byt Enderle Jiří – Byt Enderle Jiří – Byt Enderle Jiří – Byt Enderle Jiří – Byt Enderle Jiří – Byt 69
Rosecký František 70 Rosecký František – Byt Rosecký František – Byt Rosecký František – Byt Rosecký František – Byt Rosecký František – Byt Rosecký František – Byt 70
Chvátal Libor a Martin 71 Chvátalová Věra – Byt Chvátalová Věra – Byt Chvátalová Věra – Byt Chvátalová Věra – Byt Chvátal Libor a Martin – Byt Chvátal Libor a Martin – Byt 71
Sláma Jindřich 72 Sláma Jindřich – Byt Sláma Jindřich – Byt Sláma Jindřich – Byt Sláma Jindřich – Byt Sláma Jindřich – Byt Sláma Jindřich – Byt 72
Musilová Hana 73 Musilová Hana – Byt Musilová Hana – Byt Musilová Hana – Byt Musilová Hana – Byt Musilová Hana – Byt Musilová Hana – Byt 73
Kulturní dům 74 Kulturní dům – Obecní Kulturní dům – Obecní Kulturní dům – Obecní Kulturní dům – Obecní Kulturní dům – Obecní Kulturní dům – Obecní 74
Kancelář ZDV 75 Kancelář ZDV – Podnik Kancelář ZDV – Podnik Kancelář ZDV – Podnik Kancelář ZDV – Podnik Kancelář ZDV – Podnik Kancelář ZDV – Podnik 75
Jaroš Jiří 76 Jaroš Jiří – Byt Jaroš Jiří – Byt Jaroš Jiří – Byt Jaroš Jiří – Byt Jaroš Jiří – Byt Jaroš Jiří – Byt 76
Kosour František 77 Kosour František – Byt Kosour František – Byt Kosour František – Byt Kosour František – Byt Kosour František – Byt Kosour František – Byt 77
Koumar Milan 78 Koumar Milan – Byt Koumar Milan – Byt Koumar Milan – Byt Koumar Milan – Byt Koumar Milan – Byt Koumar Milan – Byt 78
Jaroš Zdeněk 79 Jaroš Zdeněk – Byt Jaroš Zdeněk – Byt Jaroš Zdeněk – Byt Jaroš Zdeněk – Byt Jaroš Zdeněk – Byt Jaroš Zdeněk – Byt 79
Šimek Jan 80 Šimek Jan – Byt Šimek Jan – Byt Šimek Jan – Byt Šimek Jan – Byt Šimek Jan – Byt Šimek Jan – Byt 80
Sláma Jan 81 Sláma Jan – Byt Sláma Jan – Byt Sláma Jan – Byt Sláma Jan – Byt Sláma Jan – Byt Sláma Jan – Byt 81
Šorf Milan 82 Šorf Milan – Byt Šorf Milan – Byt Šorf Milan – Byt Šorf Milan – Byt Šorf Milan – Byt Šorf Milan – Byt 82
Flesar Vladislav 83 Flesar Vladislav – Byt Flesar Vladislav – Byt Flesar Vladislav – Byt Flesar Vladislav – Byt Flesar Vladislav – Byt Flesar Vladislav – Byt 83
Hrabětová Věra 84 Hrabětová Věra – Chalupa Hrabětová Věra – Chalupa Hrabětová Věra – Chalupa Hrabětová Věra – Chalupa Hrabětová Věra – Chalupa Hrabětová Věra – Chalupa 84
Nejedlý Bohumil 85 Nejedlý Bohumil – Byt Nejedlý Bohumil – Byt Nejedlý Bohumil – Byt Nejedlý Bohumil – Byt Nejedlý Bohumil – Byt Nejedlý Bohumil – Byt 85
Enderle Stanislav 86 Enderle Stanislav – Byt Enderle Stanislav – Byt Enderle Stanislav – Byt Enderle Stanislav – Byt Enderle Stanislav – Byt Enderle Stanislav – Byt 86
Matoušek Milan 87 Matoušek Milan – Byt Matoušek Milan – Byt Matoušek Milan – Byt Matoušek Milan – Byt Matoušek Milan – Byt Matoušek Milan – Byt 87
Koumar František 88 Koumar František – Byt Koumar František – Byt Koumar František – Byt Koumar František – Byt Koumar František – Byt Koumar František – Byt 88
Jágr Pavel 89 Jágr Pavel – Byt Jágr Pavel – Byt Jágr Pavel – Byt Jágr Pavel – Byt Jágr Pavel – Byt Jágr Pavel – Byt 89
Šmirausová Anežka 90 Šmirausová Anežka – Byt Šmirausová Anežka – Byt Šmirausová Anežka – Byt Šmirausová Anežka – Byt Šmirausová Anežka – Byt Šmirausová Anežka – Byt 90
Nejedlý Alois 91 Nejedlý Alois – Byt Nejedlý Alois – Byt Nejedlý Alois – Byt Nejedlý Alois – Byt Nejedlý Alois – Byt Nejedlý Alois – Byt 91
Doležal Václav 92 Doležal Václav – Byt Doležal Václav – Byt Doležal Václav – Byt Doležal Václav – Byt Doležal Václav – Byt Doležal Václav – Byt 92
Jágr Jaromír 93 Jágr Jaromír – Staveniště Jágr Jaromír – Staveniště Jágr Jaromír – Staveniště Jágr Jaromír – Byt Jágr Jaromír – Byt Jágr Jaromír – Byt 93
Sláma Pavel 94 Sláma Pavel – Stavba Sláma Pavel – Byt Sláma Pavel – Byt Sláma Pavel – Byt Sláma Pavel – Byt 94
klubovna SDH 95 klubovna TJ klubovna SDH klubovna SDH klubovna SDH klubovna SDH 95
Flesar Bohumil 96 Flesar Bohumil – Stavba Flesar Bohumil – Byt Flesar Bohumil – Byt Flesar Bohumil – Byt Flesar Bohumil – Byt 96
Šlechtický Jiří 97 Šlechtický Jiří – Stavba Šlechtický Jiří – Byt Šlechtický Jiří – Byt Šlechtický Jiří – Byt Šlechtický Jiří – Byt 97
Geidl Milan 98 Geidl Milan – Chalupa Geidl Milan – Chalupa 98
Schäuer Lukáš 99 Schäuer Lukáš – Stavba Schäuer Lukáš – Stavba 99
Starý Lukáš 100 Starý Lukáš – Stavba Starý Lukáš – Byt 100