Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo

Název Informace
1. Název Obec Poděšín
2. Důvod a způsob založení

Obec Poděšín vznikla nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb. Obec je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec Poděšín má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Obec Poděšín vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření, popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Nadřízeným správním orgánem kteréhokoli orgánu obce se rozumí krajský úřad.

3. Organizační struktura

Struktura úřadu

Organizace

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Poděšín

Poděšín 45

592 12 Nížkov

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Poděšín

Obecní úřad

Poděšín 45

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 19:00 – 20:00

 

4.4 Telefonní čísla

Telefon Obecního úřadu: +420 566 675 150

Telefon Starosty: +420 776 674 247

Kontakty na zastupitele a zaměstnance obce

 

4.5 Adresa internetových stránek

www.podesin.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Obec Poděšín

Poděšín 45

592 12 Nížkov

Přehled technických nosičů dat, na kterých obecní úřad přijímá dokumenty v elektronické podobě:

 • USB Flash disk
 • USB HDD disk
 • CD disk
 • DVD disk

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

 

4.8 Datová schránka

Datová schránka: fkta8uv

 

Odkazy:

Kontakty na zastupitele a zaměstnance obce

Úřední deska

Kontakty

Otvírací doby

5. Případné platby mužete poukázat

KB Žďár nad Sázavou, č.ú. 13 022 751 / 0100

Platbu lze provést i v hotovosti na OÚ u pokladníka.

6. IČO 00545759
7. DIČ CZ00545759, není plátcem DPH
8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Usnesení

Zápisy výborů

Územní plán

Výroční zprávy

Poplatky

Vyhlášky a dokumenty

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce

 

9. Žádosti o informace

Pro žádosti o informace můžete využít některé z

Kontaktní spojení

CZECH POINT

Výroční zprávy

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

1. Písemně na adresu:

Obec Poděšín

Poděšín 45

592 12 Nížkov

nebo

přímo do poštovní schránky umístěné na dveřích Obecního úřadu

 

2. E-mailem:

podesin@podesin.cz

 

3. Osobně na adrese úřadu v úřední hodiny:

Pondělí 19:00 – 20:00

Osobně v úřední hodině nebo do poštovní schránky na dveřích Obecního úřadu

nebo

Ústně telefonem:

Telefon Obecního úřadu: +420 566 675 150

Telefon Starosty: +420 776 674 247

Kontakty na zastupitele a zaměstnance obce

 

4. Datová schránka

Datová schránka: fkta8uv

 

Odkazy:

 

 

 

11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obecní úřad na základě žádosti (která obsahuje vše potřebné) vydá písemné rozhodnutí, ve kterém je žadatel poučen o možnosti podání odvolání prostřednictvím obce. Při vyřizování žádosti se postupuje podle zákona o obcích č. 128/2000 S. a zákona č.71/1971 Sb. o správním řízení.

Na základě osobní vyplněné a podepsané žádosti před pracovníkem OÚ může být žadateli poskytnuta písemná informace o některých jeho osobních datech.

Obecní úřad nepřijímá a nevyřizuje stížnosti. V těchto záležitostech se stěžovatelé musí obrátit na MěÚ Žďár nad Sázavou – komise pro projednávání přestupku nebo na Policii ČR.

CZECH POINT

Formuláře

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a předpisy

Úřední deska

 

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Tiskopis je možné obdržet na OÚ, tato informace je zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích e.368/92 Sb. v pozdějších znění pol. 9 v případě jen trvalého pobytu 20,- Kč, v případě dalších sdělených údajú 50,- Kč.

Přímý materiál:

 • černobílé kopírování: A3 – 3 Kč/ks, A4 – 1,50 Kč/ks
 • tisk PC: černobílý formát A3 – 3,- Kč

Přímé mzdy:

Hodinová mzda pracovníka

 • 70,- Kč

Ostatní přímé náklady:

 • práce s PC – výstup z Internetu – 3,- Kč /1 min
 • poštovné – listovní a balíkové doporučené – dle tarifu České pošty

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nejsou

13.

Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou

 

13.2 Výhradní licence

Nejsou

 

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

Vyhlášky a předpisy

     
     
     

 

Další povinně zveřejňované informace

GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

 

Registry:

 

Zákony:

 

Další odkazy