Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo

Název Informace
1. Název Obec Poděšín
2. Důvod a způsob založení Obec Poděšín vznikla nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb. Obec je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec Poděšín má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Obec Poděšín vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření, popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
3. Organizační struktura

Struktura úřadu

 

Organizace

4. Kontaktní spojení Úřední deska
5. Případné platby mužete poukázat

KB Žďár nad Sázavou, č.ú. 13 022 751 / 0100

Platbu lze provést i v hotovosti na OÚ u pokladníka.

6. IČO 00545759
7. DIČ CZ00545759
8. Dokumenty Rozpočty obce
9. Žádosti o informace Pro žádosti o informace můžete využít některé z kontaktních spojení.
10. Příjem žádostí a dalších podání Viz. kontaktní spojení.
11. Opravné prostředky

Obecní úřad na základě žádosti (která obsahuje vše potřebné) vydá písemné rozhodnutí, ve kterém je žadatel poučen o možnosti podání odvolání prostřednictvím obce. Při vyřizování žádosti se postupuje podle zákona o obcích č. 128/2000 S. a zákona č.71/1971 Sb. o správním řízení.

Na základě osobní vyplněné a podepsané žádosti před pracovníkem OÚ může být žadateli poskytnuta písemná informace o některých jeho osobních datech.Tiskopis je možné obdržet na OÚ, tato informace je zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích e.368/92 Sb. v pozdějších znění pol. 9 v případě jen trvalého pobytu 20,- Kč, v případě dalších sdělených údajú 50,- Kč.

Obecní úřad nepřijímá a nevyřizuje stížnosti. V těchto záležitostech se stěžovatelé musí obrátit na MěÚ Žďár nad Sázavou – komise pro projednávání přestupku nebo na Policii ČR.

12. Formuláře Formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Vyřizování pohřebného při úmrtí v rodině:

Městský úřad Žďár nad Sázavou – Referát státní sociální podpory

S sebou:

 • svůj občanský průkaz
 • úmrtní list

Žádost je vydána na místě samém.

Vyřizování – přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na dopravu, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné:

Městský úřad Žďár nad Sázavou – Referát státní sociální podpory

Zde obdržíte formuláře na všechny dávky. Výše dávek se odvíjí od výše minimální mzdy pomocí jednotlivých koeficientů.

Vyřízení stavebního povolení – stavba RD a garáže; hospodářské budovy, přístřešku, atd. – větší jak 16 m2:

Městský úřad Žďár nad Sázavou – Stavební odbor

Stavební úpravy:
Podle posouzení místní stavební komise vydá stavební povolení tato komise nebo je žadateli sděleno, že se musí obrátit na MěÚ Žďár nad Sázavou.

Drobné stavby do 16 m2 povoluje místní stavební komise. Tiskopisy jsou na OÚ Poděšín nebo webových stránkách obce.

Žádosti o kácení stromu:
Tiskopisy na OÚ Poděšín nebo na webových stránkách obce.

Vyřízení občanského průkazu:
15. letí – s rodiči na Okresní úřad – evidence obyvatelstva.

S sebou:

 • rodný list
 • fotografii

Při změně trvalého pobytu – na obci, kde se provádí přihlášení, obdrží přihlašovaný potvrzení o změně místa trvalého pobytu, uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč (děti do 15 let zdarma), z OP je ustřižen pravý dolní roh. S vystaveným potvrzením a OP musí na Okú evidence obyvatel Žďár nad Sázavou.

Při změně stavu (ale nemění se trvalý pobyt)s oddacím listem, úmrtním listem, rozsudkem rovněž na OkÚ evidence obyvatel Žďár nad Sázavou.

Před přihlášením k trvalému pobytu musí přihlašovaný prokázat vlastnictví bytu nebo RD. V případě, že se přihlašuje k někomu, musí se jít přihlásit i s majitelem (popř. s majiteli), který musí prokázat vlastnictví nemovitosti a podepsat kartu přihlašovaného.

14. Nejdůležitější předpisy Vyhlášky a předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Platební výměr č.1/2002 obecního úřadu Poděšín ze dne 1.1.2002, kterým se stanoví Sazebník úhrad.

Za poskytování informací dle ustanovení § 5 odst.1 pís.f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladu spojených s vyhledáváním a poskytnutím informace.

Přímý materiál:

 • černobílé kopírování: A3 – 3 Kč/ks, A4 – 1,50 Kč/ks
 • tisk PC: černobílý formát A3 – 3,- Kč

Přímé mzdy:

Hodinová mzda pracovníka

 • zařazeného do 4. až 7. platové třídy – 70,- Kč

Ostatní přímé náklady:

 • práce s PC – výstup z Internetu – 3,- Kč /1 min
 • telefonní spojení – meziměsto, zaslání faxu – dle tarifu Českého telecomu
 • cestovní náklady – sazby dle zákona e.119/1992 Sb. v pozdějších znění
 • poštovné – listovní a balíkové doporučené – dle tarifu České pošty

Tento výměr nabývá účinnosti 1.1.2002

16. Licenční smlouvy
 • 16.1 Vzory licenčních smluv
 • 16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy