Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Obyvatelé

Úvod

Tato příručka nemá podat kompletní seznam obyvatel. Toto zjistit by byla práce velmi náročná nebo zcela nemožná, alespoň ze starší doby. První údaje o obyvatelstvu Poděšína jsou známy až z roku 1618 na začátku třicetileté války. Jsou známy z dokumentů Městského archivu v Litomyšli a uvedené v Kronice obce Poděšín. Jsou zde uvedené pouze náhledy do minulosti více či méně podrobné podle toho jaké dokumenty v té době existovaly nebo které se podařilo nalézt.

Patří mezi ně Berní rula. Po třicetileté válce se přistoupilo k zavedení pevné berní soustavy, protože daň z hlavy, resp. z majetku nezaručovala spolehlivé zdanění. Roku 1654 byl tento seznam dokončen a od té dobu je znám pod názvem berní role, podle níž byly daně vybírány. Daň se netýkala jen polností, ale i výnosů ze živností a podniků, pro něž byly vytvořeny fiktivní, smyšlené usedlosti. Z hlediska historické demografie a historického místopisu jde o první celozemský popis Čech, který zahrnuje všechna obydlí- usedlosti podle panství, měst a vsí, a držitele těchto obydlí hodnotí po ekonomické a sociální stránce. Zvlášť byly rozlišovány usedlosti osazené a nově osazené, pusté a nově pusté. Podíl poustek obecně a v některých oblastech zvlášť, svědčí o tíživé situaci v době po třicetileté válce. Obyvatelé vesnic byli rozlišeni na sedláky, chalupníky a zahradníky. Základní zdaňovací jednotkou se stal tzv. osedlý. Za osedlé osoby se považovaly osoby, které polovici svých pozemků osívají a pole obdělávají potahem. Většinou sedlák, držící celý lán (60 korců), byl považován za jednoho osedlého. Za jednoho osedlého se počítali čtyři chalupníci nebo osm zahradníků. Seznam poplatníků uváděl v jednotlivých rubrikách vedle jména držitele množství držené a obdělávané půdy, vlastnictví potahu, počty dobytka a
domácího zvířectva, obhospodařování zahrad, vinic, chmelnic nebo lesů, provozování živností a řemesel. Soupis se týkal pouze orné půdy, nikoliv zahrad, pastvin a luk.

Sčítání lidu. Za první sčítání lidu u nás můžeme považovat soupis obyvatel dle víry a jednotlivé berní katastry. Církev vedla soupisy duší či zpovědní seznamy. Skutečně prvním celozemským součtem obyvatelstva bylo tzv. Solní sčítání r. 1702 (Seznam konzumentů soli) – repartice solní přirážky na kraje a panství. Zachovaly se bohužel jen výsledné součty, nikoliv údaje o jednotlivcích. V r. 1727 byl pořízen celozemský soupis židovských domů a jejich obyvatel, jehož součást tvoří i jedinečný soubor plánků našich měst a městeček s vyznačením židovských obydlí a ghet. R. 1754 dala provést Marie Terezie soupis obyvatelstva v zemích Koruny české, v Horních a Dolních Rakousích, ve Štýrsku, Korutanech, Kraňsku a Tyrolích. Byl první svého druhu v celé Evropě. Původně císařovna nařídila reskriptem z 13. 10. 1753 všem farářům ve své říši, aby každoročně pořizovali seznamy farníků, čímž navázala na starší praxi zpovědních seznamů. Tentokráte ale členění zapsaného obyvatelstva bylo jiné: a) komunikanti, b) mládež, způsobilá náboženské výchovy, c) nedospělé děti. v r. 1754 byl vydán nový reskript, kterým obdobný úkol byl uložen patrimoniím (později společně s faráři). v březnu t.r. bylo nařízeno ještě sčítání domů. z tohoto sčítání lidu byly v polovině minulého století objeveny sumarizační přehledy ve vídeňských archivech. Další soupis pokračoval až r. 1761. Od r. 1770 organizoval soupisy (konskripci) vojenský erár za spolupráce krajských úřadů. Zpočátku (do r. 1776) se sčítání uskutečnilo fyzickým ověřením údajů jednotlivých osob. Sčítací důstojníci navštěvovali dům od domu a kontrolovali seznamy, poskytnuté vrchnostmi. Podle nařízení z r. 1770 se obyvatelstvu zakazovalo měnit příjmení a od téhož roku se začala obydlená místa označovat jako konskripční osady a jednotlivé domy byly očíslovány. Od té doby se čísla domů uváděla v matrikách, pozemkových knihách atp. Pro badatele to dnes znamená snažší orientaci. Později v r. 1805 a snad i r. 1820 došlo (těžko napsat, zda ve většině obcí, nebo jen v jejich části) k přečíslování. Proto dochází k nesrovnalostem při zápisech do matrik. Jednou je dům uváděn podle starého čísla, jindy podle nového. Navíc je třeba upozornit na velké množství chyb při zápisech křtů do matrik, zejména ve větších obcích a městech. V r. 1778 bylo nařízeno zavést pro každou konskripční osadu tzv. populační knihu, v níž byli uvedeni všichni obyvatelé podle domů a v nich podle rodin, U jednotl. obyvatel byl uveden věk, pohlaví a rodinný stav, dále byli evidovány nepřítomné osoby a přítomné cizí osoby. Souhrny za osady, panství a
kraje byly posléze dělány podle těchto knih až do r. 1831, kdy byla opět nařízena fyzická konskripce. Ta se pak prováděla každý třetí rok až do r. 1851. 23. 3. 1857 byl vyhlášen zákon o sčítání lidu, které se uskutečnilo k 31. říjnu toho roku. Jedná se o první moderní sčítání lidu v našich dějinách. Další bylo provedeno až k 31.12.1869. Údaje, zjišťovaná při těchto posledních sčítáních ve svém součtu poskytují všeobecný přehled o obci a množství zajímavých informací o jednotlivci a rodinách. Uváděla se četnost rodin, odkud kdo pocházel, čím byl, jeho věk, jaký choval dobytek, obcovací řeč, gramotnost, vyznání, atd. Poté probíhala sčítání lidu v desetiletých intervalech s několika výjimkami až do naší doby:

1869 / 1880 / 1890 / 1900 / 1910 / 1921 / 1930 / 1950 / 1961 / 1970 / 1980 / 1990 / 2000

 

 

Obyvatetelé v roce 2022

V roce 2022 dosáhla naše obec rekordního počtu obyvatel 264.

Začátkem roku 2023 má naše obec poprvé stoletého občana. Své krásné kulatiny 100 let oslavila paní Františka Rosecká č.p.70.

 

Věkové rozložení

Graf zobrazuje věkové rozložení našich obyvatel. Každý sloupeček představuje rozsah pěti let. Je vidět, že nejvíce občanů je v rozsahu 35-40 a 60-65 let. Naopak nejméně v rozsahu 80-85 a 95-100 let. Je dobré, že nejmladší věková skupina 0-5 let je také velmi početná. Z toho vyplývá, že naše obec nevymírá a má budoucnost.                

 

Počet obyvatel v jednom čísle popisném máme v 1 případě 9 lidí, 2x 8 lidí a 4x 7 lidí.

 

Četnost příjmení:

  9:    Doležal / Doležalová, Koumar / Koumarová, Nejedlý / Nejedlá, Šimek / Šimková 

11:    Jágr / Jágrová

13:    Enderle / Enderlová

15:    Chvátal / Chvátalová, Sláma / Slámová

16:    Flesar / Flesarová

 

Četnost jmen:

8:      Anna, František, Jiří, Milan

10:    Jana, Marie

13:    Jan

 

Nejvyšší číslo popisné máme 108. Ne všechny jsou trvale obydlené a některé jsou i zaniklé.

J. Dočekal

 

 

 

 

 

 

Pohyb obyvatel 1971 – 2020

 

 

 

 

 

1618

 

1618

16 domů osedlých

1636

 

1636

17 domů osedlých

Grunty osedlé:

 1. Eliáš Rychtář, výsadní rychta s koňmi.
 2. Urban Doležal
 3. Mathes Frypauer
 4. Jiřík Endres
 5. Jan Filcpauer
 6. Folda Lukšů
 7. Matouš Krystan
 8. Bartoň Krupauer
 9. Hons Feytn
 10. Štěpán Dyrpaur
 11. Klyment Pibelů
 12. Martin Sobotka,
 13. Šimon Pátků,
 14. Šimon Pospíchal,
 15. Kristian Tlačbaba,
 16. Vondra Nedělka,
 17. Jakub mlynář.

Suma lidí osedlých s koňmi 16, bez koní 1. – Suma úroků o sv. Jiří 6 kop 17 gr. 5 dr. – Suma úroků havelských 6 kop 17 gr. 5 dr. – Odúmrtí 3 kopy grošů o sv. Jiří a 3 kopy na Havla. Roboty orní 32 dní. Poznámky předešlé jsou z doby největšího utrpení českého lidu, z války třicítileté, 12 let před jejím skončením.

1649

1649

8 domů osedlých

8 domů pustých

Roku 1649, rok po válce je v Poděšíně stav hospodářského zvířectva: 2 koně, 16 volů, 16 krav. Před válkou bylo v Poděšíně osedlých 16 domů, ale r. 1649 jen 8 selských domů, 8 pustin.

1654

1654

12 domů osedlých

5 domů pustých

V roce 1654 bylo v Poděšíně rolníků:

 1. Martin Filcpauer,
 2. Mikuláš Krista,
 3. Eliáš Rychtář,
 4. Pavel Musil,
 5. Filip Puberle,
 6. Jiřík Freupauer,
 7. Jan Blažek,
 8. Bartoň Krupauer,
 9. Jiřík Nedělka.

Rolnický grunty pustý:

 1. Faldy Sobotky,
 2. Šmejkalovský,
 3. Duškovský,
 4. Fryvúrdtovský,
 5. Šímovský.

O těchto zaznamenáno: dokonce pustý a zbořený, role všechny ladem leží.

Chalupníci

 1. Vít Ráma,
 2. Matěj Doležal,
 3. Jakub Pospíchal.

Bylo tedy r. 1654, 6 let po válce třicítileté, v Poděšíně 17 čísel, 12 osedlých, 5 pustých. Dle berní rulle-revisitace ze dne 14. listopadu 1675, jde najevo, že tyto ubohé poměry hospodářské se za 21 let nezměnily, nýbrž, soudíme-li dle stavu hospodářského zvířectva, ještě zhoršily. Lze se také domnívati, že někteří odvážnější, dovědivše se o revisi majetku ( jež sloužila za podklad pro výměru kontribuce ), dobytek svůj do lesů odháněli. Půda neúrodná, škrobovitá.

1653-1656

Rok 1653 – 1656

Jména hospodářů Role má Na zimu seje Na jaro seje Potahův může chovat Nyní chová
koně voly
Dobytka chová
krav jalovic ovce sviní
Pohořalí, pustí dokonce, údaje přes rubriky
Rolníci, jenž qualitates osedlého mají
Martin Filcpaur 50 10 10 4 4 6 9 26 5 Vyhořel 1702
Mikuláš Krysta 50 15 10 4 4 4 6 10 1  
Eliáš Rychtář 60 18 15 4 3 8 6 20 7 Vyhořel 1702
Pavel Musil 50 12 12 4 4 4 12 17 3  
Filip Pubrle 25 8 6 2 4 4 5 13 5  
Jiřík Frewpaur 20 5 5 2 2 1 5 7 14 3 Vyhořel 1702
Jan Blažek 20 5 5 2 1 2 4 3 17 2 Vyhořel 1702
Bartoň Ruppawr 20 5 5 2 2 3 6 3  
Jiřík Nedělků 20 5 5 2 4 3 5 12 1 Vyhořel 1702
Rolnický grunty pustý
Falty Sobotky 30 Dokonce pustý a zbořený, role všechny ladem leží.
Šmejkalovský 30
Dušovský 30
Frywurdtovský 20
Šímovský 20
Chalupníci, jenž 4 za osedlého
Vít Rama 7 2 2 2 4 4 2  
Matěj Doležal 10 3 3 2 3 1 6 Vyhořel 1702
Jakub Pospíchal 9 3 3 2 3 7 1  
celkem 471 91 81 26 6 31 51 64 142 33  
Summa rolníkův, jenž qualitates osedlého mají 9  
pustých 5  
chalupníkův, jenž 4 za osedlého 3  

1719

1719

17 domů osedlých

Roku 1719 osedlých 17 domů. Jsou to:

 1. Matěj Filtzbauer,
 2. Martin Močhuba,
 3. Matěj Chvátal,
 4. Tomáš Musil,
 5. Jeogr Pieble,
 6. Jan Freybauer,
 7. Havel Blažek,
 8. Tomáš Sobotka,
 9. Mikoláš Nedělka,
 10. Jeogr Novotnej,
 11. Andres Zelenej,
 12. Šimon Došek,
 13. Vavřinec Novotnej,
 14. Jiřík Šimek,
 15. Lukáš Holtzman,
 16. Matouš Doležal,
 17. Matouš Pospíchal.

Obec Poděšín má 2 rybníčky ve vsi oba pod 3 kopy, též nad olším na 1/2 kopy násady a také obecní chalupu, kterou obývá Michl Musil, nádeník. Počet vlastního dobytka v Poděšíně: 3 koně, 25 volů, 20 krav, 17 jalového, 32 ovcí, 15 sviní, Nájemného: 14 volů, 12 krav, 2 jalovice a 13 ovcí. V těchto letech panovala velká drahota.

1749

1749

20 domů

Robotní povinnost.

Počet sedláků 16, domkaři 4. Počet pracovních dní s potahem 2496 a 208 dní ruční roboty. Roku 1775 klesla tažní robota na 1794 dní, ruční práce po celý rok 390 dní a od svatého Jana Křtitele do svatého Václava 286 dní roboty žňové.

1763

1763

157 obyvatel

Desátek z Poděšína.

Desátek na faru Nížkovskou odváděný.

 1. Pibel 5 měr žita a 5 měr ovsa,
 2. Novotný 4 a 4,
 3. Gregar 4 a 4,
 4. Pospíchal 4 a 4,
 5. Šimek 4 a 4,
 6. Nedělka 6 a 6,
 7. Chvátal 8 a 8,
 8. Doležal 4 a 4,
 9. Frübauer 4 a 4,
 10. Blažek 4 a 4,
 11. Dušek 4 a 4,
 12. Fitzbauer 4 a 4,
 13. Christa 4 a 4,
 14. Sobotka 4 a 4,
 15. Zelený 4 a 4,
 16. Musil 6 a 6,
 17. Sláma 1 a 1.

Nížkovská kolátura měla té doby 907 duší a to: Nížkov 281, Sirákov 207, Poděšín 157, Buková 105, Rosička 83, Špinov 68, Červený mlýn 6.

1771

1771

35 domů

232 obyvatel

R. 1771 po veliké neúrodě nastal hlad a nouze taková, že lidé chléb z mlýnského prachu a otrub pekli a jedli trávu a listí se stromů. Není divu, že za takových okolností vznikl v zemi mor, který velmi zhoubně mezi obyvatelstvem řádil. Neúroda tehdy také těžce dolehla na polenský kraj. Pole u Poděšína zařazena byla v katastru 3. třídy, která dávala po výsevu 1 strychu 3-4 mandele. Plodiny, které se tehdy nejvíce pěstovaly, byly: žito, oves, len, řepa a hrách. Brambory byly do roku 1770 neznámy. Nejvýnosnějším odvětvím hospodářství polního bylo svým časem lnářství, jinak dosti nákladné. Obchod se lnem byl široko daleko téměř výhradně v rukou polenských židů.

V r. 1770-71 provedla konskripční komise prvé sčítání lidu a všude zavedla očíslování domů. Komise byla složena z krajských komisařů a vojenských důstojníků. Počet obyvatel v Poděšíně r. 1771. Stavení 35. Mužů bylo ( 1-15 let ) – 55, ( 15 – 20 let ) – 12, ( 20 – 40 let ) svob. 10, ženat. 18, ( od 40 výše ) ženatých 24. Žen bylo 113, Všech lidí 232.

Povinností konskripční komise bylo, aby podala nejen soupis všeho obyvatelstva, na jehož základě by potom bylo možno spolehlivě prováděti rekrutýrku, ale měla si všímat též životních poměrů obyvatelstva, pokud by působily na jeho tělesnou zdatnost. Vyjímám tady z obšírné zprávy konskripční komise následující. ? “ Mnoho nemocí bylo z nedostatku obilí, které již po 2 léta špatně se urodilo. Než aniv v požehnaných létech nevystačí poddání pro nemírné dávky se svým obilím ode žní do žní a musí proto k jídlu a k osetí závdavek bráti. Často prý se stává, že je sedlák přeloženna jiný grunt, ano i do jiných vesnic, a nesmí ani zděděný nebo odchovaný dobytek s sebou vzíti. Selské usedlosti podle libovůle vrchnosti prý se zveličují nebo zmenšují. Tu a tam dělají se z vesnic dvory, sedlákům odnímají se proto nejlepší pozemky i pastviny a poddaní jsou překládání do jiných vesnic. Kontribuce však počítá se jako by byli na dřívější usedlosti. Pozemky selské jsou všude zanedbané, neboť dobytka poddanského stále jest užíváno ku pracím vrchnostenským, tak že málo v chlévích pobývá a proto nedostává se potřebné mrvy. K robotám musí sedláci bitím doháněni býti. Jelikož si nemohou držeti k robotě potřebné čeládky, jsou ku práci polní přibrány docela malé, nedospělé děti, což jest na újmu jejich tělesnému vývoji. Všude stěžovali si poddaní, že nedostali z poslední války náhrad za přechovávání vojska, za dodávky přípřeže. Odváží-li se kdo těchto peněz od vrchnostenských úřadů žádati, bývá odmrštěn, při čemž mu bývá ještě vyhrožováno. Je-li
poddaný vědom svého práva a odváží-li se svoji vrchnost u krajského úřadu žalovati, tu prý sice bývá k vyšetření stížnosti vyslána komise, ale užívá obyčejně pohostinství vrchnostenských úředníků, kteří o jejím příchodu jsou předem zpraveni, a poddaný zůstává v neprávu. Robota prý je všude neurčitá, nevymezená a závislá na libovůli úředníků, kteří povolávají sedláky ku pracím robotním jen za pěkné povětrnosti, takže jen za nepohody mohou se sedláci o své pozemky starati.“

1775

1775

35 domů

Robota v roce 1775

Č.p. Potah Ruční práce Současný majitel nebo obyvatel
    roční žňové r. 2004
1.     13 Jaroš Zdeněk
2. 156   13 Jágr Josef
3.     13 Doležal Antonín
4. 78     Doležal Antonín
5. 156   13 Šlechtický Josef
6.   104   Palasová Marta
7.     13 Flesar Josef
8. 78     Žák Libor
9. 78     Dočekal Jaroslav
10. 156   13 Flesar Bohumil
11. 156   13 Navrátil Vladimír
12.     13 Doležal Josef
13.     13 Válová Františka
14. 78     Nejedlý Alois
15. 78     Doležalová Marie
16.       Mašek František
17. 78     Flesar Pavel
18.     13 Matoušková Růžena
19. 156   13 Rosecký František
20. 156   13 Homola Josef
21.     13 Sobotka Zdeněk
22.     13 Chalupník Jan
23.     13 Šimek Zdeněk
24.       Mirošník Karel
25.     13 Šimek Jiří
26.     13 Šorfová Františka
27.     13 Šmiraus Adolf
28.     13 Pěchotová Marie
29.   130   Sláma Miroslav
30. 156   13 Dobrovolný Frant.
31.     13 Ševeček Svatoslav
32. 78     Chvátal Alois
33.       Landa František
34. 156   13 Homola Jan
35.   156   Flesar Bohumil

1776

1776

Z předešlého vidíme, jak neutěšený byl tehdy život selského lidu, který sténal pod tíží roboty, která od vrchnosti byla rozmnožována nesvědomitě. Proto nelze se diviti, že roku 1776 bylo pozdvižení selské takřka všeobecné a proniklo i do klidných jinak vísek panství polenského. V Poděšíně byl však zachován klid. Svědčí o tom list Karla knížete z Dietrichštejna a hraběte z Pruskova, který odměňuje věrnost a poslušnost rychtáře Jana Rosického v Poděšíně “ že včas toho v království českém vzniklého sedláků pozdvižení, nejenom sám pokojně se choval, ale taky, jakožto tehdejší rychtář, svěřenou mu obec ode všeho kvaltování a svévolnosti zdržel.“ Rychta jeho byla prohlášena v dotčeném obdarovacím listě za privilegovanou a dědičnou a povolen při ní výčep piva a kořalky. Tyto nápoje bylo mu však odbírati z vrchnostenských pivovarů a vinopalen a vlastním potahem bez přispění povozů robotních je odvážeti. Mimo to byla zmíněná rychta osvobozena od břemene roboty.

1782

1782

35 domů

178 obyvatel

Poděšín měl roku 1782, 35 čísel, rodin bylo 45, sedláků 18, všeho obyvatelstva bylo 178, z nich 98 žen.

1784

1784

36 domů

169 obyvatel

Roku 1784 měl Poděšín 36 čísel, rodin 46, sedláků 17, všeho obyvatelstva 169, z nich 90 žen

1788

1788

36 domů

Výpis z hlavní knihy katastru josefského ze dne 11.7.1788 pro obec Poděšín.

Ves Poděšín: Místní plac v kterémž jeden obecní rybník a 2 louže jsou, ostatní ale rozjeto jest.

 1. chalupa Václava Jaroše
 2. dům Pavla Pybely
 3. chalupa vdovy Coufalový
 4. dům Šimona Doležala
 5. dům Víta Beneše
 6. dům France Chalupníka
 7. chalupa Víta Jaroše
 8. dům Víta Jaroše
 9. dům Matouše Šimka
 10. dům Havla Musila
 11. dům Matěje Chvátala
 12. chalupa Marka Chvátala
 13. chalupa Antonína Laštovičky
 14. dům Řehoře Doležala
 15. dům Martina Košáka
 16. chalupa vdovy Fribaurový
 17. dům Štepána Blažka
 18. chalupa Jana Brože
 19. dům Jana Rosickýho
 20. dům Kašpara Sobotky
 21. chalupa Bartoloměje Novotnýho
 22. chalupa Bartoně Chvátala
 23. chalupa Havla Veselýho
 24. Obecní pastouška
 25. chalupa vdovy Pospíchalový
 26. chalupa Matouše Krigara
 27. chalupa Šimona Krigara
 28. chalupa Josefa Pibely
 29. dům Víta Chalupníka
 30. dům Ondřeje Dobrovolnýho
 31. chalupa Jiříka Gabriela
 32. dům Josefa Půži
 33. chalupa Matouše Jaroše
 34. dům Matouše Jaroše
 35. dům Tomáše Matouše
 36. chalupa Tomáše Pibely.

1805

1805

43 domů

261 obyvatel

Roku 1805 má obec Poděšín 692 jiter,1337 sáhů polí, lad a spolu v jedné hodnotě jsoucích rybníků, 151 jiter 1492 sáhů
luk a 209 jiter, 684 sáhů lesa. Obyvatel je 122 mužů a 108 žen katolíků, 16 mužů a 15 žen nekatolíků, celkem 261 obyvatel. Domů je 43, dobytka 2 koně, 66 volů, 83 krav a 90 ovcí.

1818

1818

43 domů

267 obyvatel

Roku 1818 je v obci 43 domů, 124 mužů, 143 žen, celkem 267 obyvatel. Dobytka 1 kůň, 73 volů a 57 krav.

1822

1822

44 domů

Robota v roce 1822

Č.p. Potah Ruční práce Současný majitel nebo obyvatel
    roční žňové  
Č.p. Potah Ruční práce Současný majitel nebo obyvatel
1.     13 Jaroš Zdeněk
2. 156   13 Jágr Josef
3. 26   13 Doležal Antonín
4. 52     Doležal Antonín
5. 156   13 Šlechtický Josef
6. 14 104   Palasová Marta
7. 39   13 Flesar Josef
8. 39     Žák Libor
9. 78     Dočekal Jaroslav
10. 142   13 Flesar Bohumil
11. 78   13 Navrátil Vladimír
12.     13 Doležal Josef
13.     13 Válová Františka
14. 78     Nejedlý Alois
15. 78     Doležalová Marie
16.       Mašek František
17. 52     Flesar Pavel
18.     13 Matoušková Růžena
19. 156   13 Rosecký František
20. 156   13 Homola Josef
21.     13 Sobotka Zdeněk
22.     13 Chalupník Jan
23.     13 Šimek Zdeněk
24.       Mirošník Karel
25.     13 Šimek Jiří
26.     13 Šorfová Františka
27.     13 Šmiraus Adolf
28.     13 Pěchotová Marie
29.   130   Sláma Miroslav
30. 112   13 Dobrovolný Frant.
31.     13 Ševeček Svatoslav
32. 78     Chvátal Alois
33.     13 Landa František
34. 156   13 Homola Jan
35.   156   Flesar Bohumil
36.     13 Stehlík Josef
37. 44     Dobrovolný František
38. 39     Landa Roman
39. 39     Chvátal Jaroslav
40. 26     Vaverová Marie
41.     13 Svoboda Rudolf
42.     13 Jednota
43.     13 Kaple
44.     13 Koumarová Božena

 

1824

1824

269 obyvatel

Pokusily se k Nížkovu přifařené nadřízenému úřadu ( zemské vlády ) znovu o rozluku farnosti polenské a nížkovské. Zástupci obcí byli Jan Rosický rychtář a František Matoušek konšel v Poděšíně, Václav Brukner rychtář v Nížkově, Řehoř Jaroš rychtář ve Špinově, František Havlíček rychtář v Bukové, Josef Dobrovolný rychtář v Rosičce, a Matěj Augustin rychtář v Sirákově. Dle všech známek dal jim k tomu popud a návod exposita Karel Čermák, který stejně jako předchůdci toužil po samostatnosti a hmotné nezávislosti. Zároveň žádali o přidělení výpomocného kněze expositovi. Krajský úřad vyžádal si dne 29.4.1824 od vrchnostenského úřadu
dobrozdání dobrozdání k této žádosti. Trvalo to 2 měsíce než je sestavil. Inspiroval je zřejmě polenský děkan pan Josef Martinec. Počet nížkovských kolátorníků odnáší 1404 duší a to: v Nížkově 433, Sirákově 319, Poděšíně 269, Bukové 196, Rosičce 112, Špinově 75. Od roku 1808, kdy byl počet 1242 se zvětšil o 162.

Nížkov v minulosti.

1839

1839

52 domů

Č.p. Rok    
  1839 2000  
  1839 2000  
Č.p. Rok    
  Jméno Jméno Popis
1   Jaroš Zdeněk Neobydlen
2 Pibel Josef Jágr Josef Byt
3 Pleva Franz Doležal Antonín Neobydlen
4 Doležel Jan Doležal Antonín Byt
5 Rosický Martin Šlechtický Josef Byt
6 Dobrovolný Jan Palasová Marta Byt
7 Flesar Jan Flesar Josef Byt
8 Jaroš Jakub Žák Libor Podnik
9 Šimek Jan Dočekal Jaroslav Byt
10 Flesar Martin Flesar Bohumil Byt
11 Rosizký Martin Navrátil Vladimír Byt
12   Doležal Josef Byt
13   Válová Františka Byt
14 Doležal Wojtěch Nejedlá Marie Byt
15 Košák Jan Doležalová Marie Byt
16   Mašek František Chalupa
17 Blažek Wáclav Flesar Pavel Staveniště
18   Matoušková Růžena Byt
19 Rosizký Jan Rosecký František Byt
20 Dobrovolný Andreas Homola Josef Byt
21   Sobotka Zdeněk Byt
22   Chalupník Jan Byt
23   Pařízek Jaroslav Neobydlen
24   Mirošník Karel Chalupa
25 Košhak Jan Šimek Jiří Byt
26   Šorfová Františka Byt
27   Šmiraus Adolf Byt
28   Pěchotová Marie Chalupa
29 Stejskal Josef Sláma Miroslav Byt
30 Dobrovolný Franz Dobrovolný František Neobydlen
31   Ševečková Vlasta Chalupa
32 Dobrovolný Jan Chvátal Alois Byt
33   Landa František Byt
34 Jaroš Franz Homola Jan Byt
35 Matoušek Martin Flesar Bohumil Byt
36 Sláma Franz Stehlík Josef Neobydlen
37 Dobrovolný Wáclav Dobrovolný František Byt
38 Chvátal Andreas Landa Roman Byt
39 Chvátal Wáclav Chvátal Jaroslav Byt
40   Vaverová Marie Chalupa
41   Svoboda Rudolf Chalupa
42   Jednota Podnik
43   Kaple Obecní
44   Koumarová Božena Byt
45   Mateřská škola Obecní
46 Rosizký Franz Hanus Josef Neobydlen
47 Rosický Jan Sláma Pavel Byt
48 Dobrovolný Wáclav Štohanzl Petr Chalupa
49   Smejkal Václav Byt
50 Rosický Wáclav Skalická Marie Byt
51 Rosický Wáclav Stránský Josef Neobydlen
52 Rosizký Jan Zápotočný Bohumil Byt

1869

1869

53 domů

460 obyvatel

Č.p. Jméno hlavního Počet obyvatel v bytě Narození   Říká se tam Současný majitel
  v bytě Celkem Příslušnost Rok Místo po doškách nebo obyvatel
  r. 1869   Domácí Cizí     r. 1930 r. 2002
1 Jaroš František 10 10   1823 Hřiště U Klímů Jaroš Zdeněk
2 Pibel Josef 5 2 3 1843 Poděšín U Pibelů Jágr Josef
2 Pibel Václav 3 3   1826 Poděšín – “ – – “ –
3 Jager Josef 8 2 6 1835 Cikháj – “ – Doležal Ant.
4 Doležal Jan 5 4 1 1816 Poděšín U Novotnů Doležal Ant.
4 Doležal Jan 4 4   1840 Poděšín – “ – – “ –
4 Doležal František 4 4   1844 Poděšín – “ – – “ –
5 Rosecký Václav 7 4 3 1825 Poděšín U Gregarů Šlechtický Josef
5 Rosecký Martin 2 2   1792 Poděšín – “ – – “ –
5 Rosecký František 6 6   1832 Poděšín – “ – – “ –
6 Dobrovolný Frant. 7 6 1 1838 Poděšín   Palasová Marta
6 Dobrovolný Jan 7 4 3 1802 Poděšín   – “ –
7 Flesar Jan 8 5 3 1825 Sirákov U Pospíchalů Flesar Josef
8 Rosecký Václav 7 7   1821 Poděšín   Žák Libor
8 Jaroš Jakub 3 3   1817 Poděšín   – “ –
9 Šimek Jan 9 7 2 1831 Poděšín U Šimků Dočekal Jar.
9 Šimková Anežka 2 2   1808 Sirákov – “ – – “ –
10 Flesar Martin 7 5 2 1821 Sirákov   Flesar Bohumil
11 Rosecký Martin 8 4 4 1826 Poděšín U Chvátalů Navrátil Vlad.
11 Rosecký Antonín 4 4   1834 Poděšín   – “ –
12 Hanus František 8 8   1824 Sirákov U Hošků Doležal Josef
13 Flesar František 9 9   1823 Sirákov U Krejčů Válová Frant.
13 Endrlová Anna 2 2   1815 Poděšín – “ – – “ –
13 Laštovičková Anna 2 2   1812 Poděšín – “ – – “ –
14 Doležal Vojtěch 9 6 3 1832 Poděšín U Doležalů Nejedlý Alois
15 Košák Jan 3 2 1 1844 Poděšín U Frypourů Doležalová Mar
15 Košák Václav 4 4   1824 Poděšín – “ – – “ –
15 Košák Josef 4 4   1819 Poděšín – “ – – “ –
15 Košák Jan 5 5   1816 Poděšín – “ – – “ –
16 Mokrý Bartoloměj 2 2   1814 V. Losenice   Mašek Frant.
17 Blažek Jan 9 6 3 1838 Poděšín   Flesar Pavel
17 Blažek Václav 4 4   1795 Poděšín   – “ –
18 Kašpárek Mikoláš 5 5   1825 Nížkov   Matoušek Milan
18 Brož Štěpán 5 5   1826 Poděšín   – “ –
19 Rosecký Jan 8 4 4 1810 Poděšín U Ficpourů Rosecký Frant.
20 Dobrovolný Ondřej 5 3 2 1811 Rosička U Dušků Homola Josef
21 Novotný Jan 5 4 1 1840 Poděšín U Vítků Sobotka Zdeněk
22 Chvátal Jan 3 3   1838 Poděšín   Chalupník Jan
22 Chvátal František 4 4   1809 Poděšín   – “ –
23 Šimek Jan 3 3   1810 Poděšín   Šimek Zdeněk
24 Jaroš Jakub 10 10   1818 Poděšín   Mirošník Karel
24 Bečka František 5 5   1836 Sázava   – “ –
24 Bečková Veronika 10 10   1814 M.Losenice   – “ –
24 Cofal Jan 6 6   1836 Poděšín   – “ –
25 Šimek Jakub 5 5   1807 Poděšín Ši. pod školou Šimek Jiří
26 Šorf František 5 5   1813 Poděšín   Šorfová Frant.
27 Sochor Jan 4   4 1839 Figelhamer   Šmiraus Adolf
27 Činčera Jan 11 11   1823 Poděšín   – “ –
27 Činčerová Anežka 5 5   1844 Poděšín   – “ –
28 Doležal František 4   4 1819 Janovice U Bučků Pěchotová Mar.
29 Sláma Tomáš 8 5 3 1833 M.Věžnička U Kristů Sláma Miroslav
30 Dobrovolný Frant. 6 5 1 1834 Poděšín U Sobotku Dobrovolný Fr.
30 Večeřa Jan 6   6 1828 Chlum – “ – – “ –
31 Novotný Jan 4 4   1822 Pořežín   Ševeček Svat.
31 Pospíchal Matěj 2 2   1846 Poděšín   – “ –
32 Dobrovolná Anna 7 7   1827 Poděšín U Zelenu Chvátal Alois
33 Pokorný Václav 7 7   1821 Nížkov U Kantorů Landa František
34 Jaroš Jan 9 7 2 1832 Poděšín U Musilů Homola Jan
35 Pařík Tomáš 4 1 3 1836 Hrbov   Flesar Bohumil
36 Stehlík Antonín 5 5   1826 N.Veselí   Stehlík Bohumil
37 Dobrovolný Jan 3 3   1846 Poděšín    
38 Chvátal Jan 7 6 1 1844 Poděšín    
39 Chvátal Václav 6 6   1820 Poděšín    
39 Chvátal František 8 8   1804 Poděšín    
40 Kolář František 6 6   1846 Poděšín    
41 Kolář František 9 8 1 1835 Rudolec    
42 Pivnička František 4 4   1827 Vatín    
43 Sedlák Jan 6 6   1842 Poděšín    
44 Vlček František 10 7 3 1828 Volešná    
44 Pibel Jan 10 10   1818 Poděšín    
45 Novotný František 6 6   1816 Oudoleň    
46 Rosecký František 3 3   1818 Poděšín    
47 Rosecký Jan 7 7   1838 Poděšín    
47 Rosecký Josef 8 8   1840 Poděšín    
48 Dobrovolný Václav 4 3 1 1822 Nížkov    
49 Šimek Mikoláš 6 6   1833 Poděšín    
50 Rosecký Martin 6 6   1819 Poděšín    
51 Rosecký Václav 7 7   1831 Poděšín    
52 Rosecký Jan 6 5 1 1823 Poděšín    
53 není obydlen 0            
  Celkem 460 388 72        

1880

1880

54 domů

439 obyvatel

Č.p. Jméno hlavního Počet obyvatel v bytě Narození   Říká se tam Současný majitel
  v bytě Celkem Rok Místo po doškách nebo obyvatel
  r. 1880       r. 1930 r. 2002
1 Jaroš František 9 1823 Hřiště U Klímů Jaroš Zdeněk
2 Jágr Josef 10 1833 Cikháj U Pibelů Jágr Josef
3 Landsman Filip 7 1839 Sirákov – “ – Doležal Antonín
4 Doležal Josef 11 1846 Poděšín U Novotnů Doležal Antonín
5 Rosecký Václav 6 1826 Poděšín U Gregarů Šlechtický Josef
6 Řezníková Antonie 6 1850 Volešná   Palasová Marta
7 Flesar Jan 7 1825 Sirákov U Pospíchalů Flesar Josef
8 Rosecký Václav 8 1821 Poděšín   Žák Libor
9 Šimek Jan 9 1831 Poděšín U Šimků Dočekal Jaroslav
10 Flesar Martin 8 1821 Sirákov   Flesar Bohumil
11 Rosecký Martin 9 1826 Poděšín U hor.Chvátalů Navrátil Vladimír
12 Hanus František 8 1853 Rudolec U Hošků Doležal Josef
13 Flesar František 6 1823 Sirákov U Krejčů Válová Františka
14 Doležal Vojtěch 10 1823 Sirákov U Doležalů Nejedlý Alois
15 Košák Jan 11 1844 Poděšín U Frypourů Doležalová Marie
16 Mokrý Bartoloměj 9 1815 V. Losenice   Mašek František
17 Blažek Jan 10 1838 Poděšín   Flesar Pavel
18 Kašpárek Mikoláš 4 1825 Nížkov   Matoušková Růžena
19 Rosecký Josef 11 1847 Poděšín U Ficpourů Rosecký František
20 Dobrovolný Ondřej 7 1811 Rosička U Dušků Homola Josef
21 Novotný Jan 9 1840 Poděšín U Vítků Sobotka Zdeněk
22 Chvátal Jan 12 1838 Poděšín   Chalupník Jan
23 Šimek Jan 13 1810 Poděšín   Šimek Zdeněk
24 Bernard Antonín 10 1838 Volešná   Mirošník Karel
25 Šimek Josef 8 1841 Poděšín Ši. pod školou Šimek Jiří
26 Chalupník Jan 5 1849 Špinov   Šorfová Františka
27 Sochor Jan 12 1840 Fliag Hamry   Šmiraus Adolf
28 Rosecký Josef 9 1840 Poděšín U Bučků Pěchotová Marie
29 Sláma Tomáš 9 1832 M.Věžnička U Kristů Sláma Miroslav
30 Dobrovolný František 10 1834 Poděšín U Sobotku Dobrovolný Frant.
31 Novotný Jan 8 1823 Přibyslav   Ševeček Svatoslav
32 Dobrovolná Anna 5 1826 Poděšín U Zelenu Chvátal Alois
33 Pokorný František 7 1845 Poděšín U Kantorů Landa František
34 Jaroš Jan 10 1832 Poděšín U Musilů Homola Jan
35 Pařík Tomáš 10 1836 Hrbov   Flesar Bohumil
36 Stehlík Antonín 6 1825 Oujezd   Stehlík Bohumil
37 Dobrovolný Jan 8 1846 Poděšín U Sobotku Dobrovolný Frant.
38 Chvátal Vavřín 6 1847 Sirákov U Tomšů Landa Roman
39 Chvátal Václav 10 1846 Poděšín U Koubků Chvátal Jaroslav
40 Kolář František 11 1846 Poděšín Samotín Vaverová Marie
41 Kučera Martin 6 1844 Janovice Samotín Svoboda Rudolf
42 Minář František 6 1854 Vatín U Fabínů Jednota
43 Sedlák Jan 8 1842 Poděšín „Krejčí“ Kaple
44 Vlčková Marie 7 1830 Poděšín   Koumarová Božena
45 Strašil Tomáš 1 1850 Volešná Obecní škola Mateřská škola
46 Blažek Josef 6 1849 Poděšín U Marků Hanus Josef
47 Rosecký Václav 14 1831 Poděšín U dol. Chvátalů Sláma Pavel
48 Dobrovolný Václav 7 1822 Nížkov   Štohanzl Petr
49 Šimek Mikuláš 6 1833 Poděšín U tesařů Smejkal Václav
50 Rosecký František 4 1825 Špinov   Skalická Marie
51 Stránský Josef 8 1842 Č.Jablonná   Stránský Josef
52 Štikar Jan 6 1839 Oujezd   Zápotočný Bohumil
53 Chocenský Karel 8 1843 Šenfeld Ve mlýně Rosecký František
54 Dobrovolný Matěj 8 1850 Poděšín    
  Celkem 439        

1890

1890

397 obyvatel

Č.p. Jméno hlavního Počet obyvatel v bytě Narození   Říká se tam Současný majitel
  v bytě Celkem Rok Místo po doškách nebo obyvatel
  r. 1890       r. 1930 r. 2002
1 Jaroš František 6 1823 Hřiště U Klímů Jaroš Zdeněk
1 Košák Václav 2 1863 Poděšín – “ – – “ –
2 Jágr Josef 6 1833 Cikháj U Pibelů Jágrová Marie
3 Lancman Filip 9 1839 Sirákov – “ – Doležal Antonín
4 Doležal Josef 9 1846 Poděšín U Novotnů Doležal Antonín
5 Rosecký Antonín 5 1861 Poděšín U Gregarů Šlechtický Josef
6 Pallas Josef 5 1862 Tasov   Palasová Marta
7 Flesar Antonín 8 1863 Poděšín U Pospíchalů Flesar Josef
7 Flesar Jan 3 1825 Sirákov – “ – – “ –
8 Sobotka Mikoláš 8 1855 Buková   Žák Libor
9 Šimek Jan 7 1831 Poděšín U Šimků Dočekal Jaroslav
10 Flesar Martin 13 1855 Poděšín   Flesar Bohumil
11 Rosecký Antonín 6 1834 Poděšín U hor.Chvátalů Navrátil Vladimír
12 Hanus František 7 1853 Rudolec U Hošků Doležal Josef
13 Flesar Václav 3 1852 Poděšín U Krejčů Válová Františka
14 Doležalova Kateřina 6 1836 Nížkov U Doležalů Nejedlý Alois
15 Doležal Václav 7 1855 Poděšín U Frypourů Doležalová Marie
16 Šmiraus Jan 2 1866 Hrbov   Mašek František
17 Blažek Jan 6 1838 Poděšín   Flesar Pavel
18 Kašpárek Josef 4 1859 Nížkov   Matoušek Milan
19 Rosecký Josef 11 1847 Poděšín U Ficpourů Rosecký František
20 Homola Josef 11 1845 Kotlasy U Dušků Homola Josef
21 Novotný Jan 7 1840 Poděšín U Vítků Sobotka Zdeněk
22 Chvátal Jan 4 1838 Poděšín   Chalupník Jan
23 Lancman Josef 5 1854 Sirákov   Šimek Zdeněk
24 Bernard Antonín 6 1858 Volešná   Mirošník Karel
25 Šimek Josef 5 1841 Poděšín Ši. pod školou Šimek Jiří
26 Chalupník Jan 6 1849 Špinov   Šorfová Františka
27 Sochor Jan 14 1839 Hamry   Šmiraus Adolf
28 Sláma Václav 4 1865 Poděšín U Bučků Pěchotová Marie
29 Sláma Tomáš 8 1832 M.Věžnička U Kristů Sláma Miroslav
30 Dobrovolný František 9 1834 Poděšín U Sobotku Dobrovolný Frant.
31 Novotný Jan 2 1820 Pořežín   Ševeček Svatoslav
32 Dobrovolný Jan 4 1849 Poděšín U Zelenu Chvátal Alois
32 Šimek Mikoláš 7 1833 Poděšín – “ – – “ –
33 Dobrovolný František 4 1845 Poděšín U Kantorů Landa František
33 Rosecký František 6 1845 Poděšín – “ – – “ –
34 Jaroš Jan 7 1832 Poděšín U Musilů Homola Jan
35 Pařík Tomáš 2 1836 Hrbov   Flesar Bohumil
35 Rosecký Martin 6 1847 Poděšín – “ – – “ –
36 Stehlík Josf 5 1859 Poděšín   Stehlík Bohumil
37 Chalupnik Jan 7 1859 M.Věžnice U Sobotku Dobrovolný Frant. *1
38 Musil Vavřín 6 1847 Sirákov U Tomšů Landa Roman
39 Chvátal Václav 12 1845 Poděšín U Koubků Chvátal Jaroslav
40 Kolář František 10 1847 Poděšín Samotín Vaverová Marie
41 Kučera Martin 6 1844 Janovice Samotín Svoboda Rudolf
42 Pivnička Josef 9 1860 Poděšín U Fabínů Jednota *1
42 Košák Štěpán 4 1836 Poděšín – “ – – “ –
43 Sedlák Jan 6 1842 Poděšín „Krejčí“ Kaple *2
44 Unterdorfský Josef 5 1861 Sirákov   Koumarová Božena
45 Urban Václav 4 1862 Zilavec Obecní škola Mateřská škola
46 Blažek Josef 6 1849 Poděšín U Marků Hanus Josef
46 Rosecký František 4 1818 Poděšín – “ – – “ –
47 Rosecký Václav 4 1831 Poděšín U dol. Chvátalů Sláma Pavel
47 Rosecký Jan 2 1813 Poděšín – “ – – “ –
48 Jaroš Tomáš 6 1851 Záborná   Štohanzl Petr
48 Dobrovolná Anna 3 1825 Poděšín   – “ –
49 Jambor Josef 3 1820 Sklený U tesařů Smejkal Václav
49 Minář František 7 1854 Vatín – “ – – “ –
50 Rosecká Františka 4 1825 Špinov   Skalická Marie *1
51 Stránský Josef 8 1842 Č.Jablonná   Stránský Josef
51 Schvaziert Josef 2 1849 Kamenná   – “ –
52 Rychtecký Josef 4 1855 M.Věžnice   Zápotočný Boh. *2
53 Šurnický Václav 7 1858 Polná Ve mlýně Rosecký František
54 Dobrovolný Matěj 5 1850 Poděšín   Jaitner Milan
54 Košák Josef 4 1844 Poděšín   – “ –
55 Endrle František 7 1847 Poděšín Obecní pazderna Novotný Miroslav
55 Činčera František 6 1829 Poděšín – “ – – “ –
55 Košák Václav 6 1824 Poděšín – “ – – “ –
  Celkem 412        

1900

1900

55 domů

387 obyvatel

1901

1901

55 domů

392 obyvatel

1914

1914

55 domů

Naši vojáci: celkem bojovalo 80 vojáků.

 1. Jaroš Josef, Jaroš Adolf, Jaroš Bedřich, č.
 2. Jágr Josef
 3. Stehlík Josef
 4. Doležal Antonín
 5. Palas Josef
 6. Flesar Alois, Flesar Josef
 7. Bláha Josef
 8. Flesar Rudolf, Flesar Bohumil
 9. Rosecký Martin
 10. Šimek Vojtěch
 11. Stránský František
 12. Šimek Jan
 13. Doležal Václav, Doležal Josef
 14. Činčera František otec, Činčera František syn
 15. Homola Václav
 16. Kašpárek Josef
 17. Rosecký Josef
 18. Homola Josef
 19. Novotný Jan
 20. Bečka Václav
 21. Pařízek Adolf
 22. Svoboda Gustav
 23. Šimek Jan otec, Šimek Jan syn
 24. Sochor Josef, Sochor František
 25. Sláma Adolf, Sláma Martin
 26. Sláma Václav, Sláma Jan, Sláma Josef
 27. Dobrovolný Josef
 28. Sedlák Jan otec, Sedlák Jan syn, Sedlák Rudolf syn
 29. Dobrovolný Eduard
 30. Chvátal František
 31. Homola František
 32. Pařík Jan otec, Pařík Jan syn, Pařík Josef syn, Pařík František syn
 33. Stehlík Josef
 34. Musil Vavřinec, Musil František, Musil Rudolf
 35. Chvátal Antonín
 36. Šimek Jan, Šimek František
 37. Sedlák Václav
 38. Koumar František, Koumar Antonín
 39. Hanus Josef
 40. Chvátal Alois, Chvátal Stanislav, Chvátal Josef, Chvátal Adolf
 41. Šimek Jan
 42. Enderle František
 43. Šmiraus Josef, Šmiraus Vojtěch, Šmiraus František
 44. Stránský Jan, Stránský Josef
 45. Rychtecký František, Rychtecký Josef
 46. Šurnický Vojtěch, Šurnický Emanuel, Šurnický Václav
 47. Dobrovolný Josef
 48. Rosecký Karel otec, Rosecký Karel syn, Košák Antonín

Kronika obce Poděšín strana 155 – 188

1921

1921

378 obyvatel

1930

1930

59 domů

372 obyvatel

Z nařízení vlády bylo provedeno v republice dne 2.prosince dle stavu v půlnoci. Trvalo v Poděšíně tři dny. Sčítacím komisařem v obci byl Richard Markvart. Napočítáno v Poděšíně 59 čísel a 372 obyvatel.

Soupis majitelů domů a výměry jejich pozemků, 27.5.1930.

Č.p. Jméno majitele výměra v ha Říká se tam po doškách
1. Jaroš Josef 4 89 U Klímů
2. Jágrová Frant. 23 17 U Pibelů
3. Stehlík Antonín 4 05  
4. Doležal Antonín 28 20 U Novotnů
5. Rosecký Václav 25 97 U Gregarů
6. Palas Josef 11 27  
7. Flesar Josef 25 60 U Pospíchalů
8. Bláha Josef 13 86  
9. Dočekal Jaroslav 18 10 U Šimků
10. Flesar Rudolf 44 09  
11. Rosecký Martin 23 63 U Chvátalů
12. Šimek Vojtěch 3 63 U Hošků
13. Stránský Frant. 2 81 U Krejčů
14. Nejedlý František 16 04 U Doležalů
15. Doležal Václav 14 92 U Frypourů
16. Činčera Frant. 36  
17. Homola Frant. 4 83  
18. Kašpárek Josef 4 80  
19. Fejt Adolf 51 38 U Ficpourů
20. Homola Josef 20 58 U Dušků
21. Novotný Jan 2 11 U Vítků
22. Bečka Václav 3 17  
23. Pařízek Adolf 5 74  
24. Svoboda Gustav 3 12  
25. Šimek Jan 80 Ši. pod školou
26. Šorf Josef 1 44  
27. Sochor Josef 4 11  
28. Sláma Adolf 2 59 U Bučků
29. Sláma Václav 24 55 U Kristů
30. Dobrovolný Jos. 39 65 U Sobotku
31. Sedlák Antonín 84  
32. Dobrovolný Eduard 15 67 U Zelenu
33. Chvátal František 3 92 U Kantorů
34. Homola František 41 94 U Musilů
35. Pařík Jan 5 35  
36. Peřina František 9 60  
37. Dobrovolný Josef   U Sobotku
38. Musil Rudolf 14 93 U Tomšů
39. Chvátal Václav 12 98 U Koubků
40. Kolář Jan 12 98 Samotín
41. Kolář Jan 5 23 Samotín
42. Šimek Josef 2 50 U Fabinů
43. Rosecký Rudolf   „Krejčí“
44. Koumar František 2 70  
45. Obecní škola    
46. Hanus Josef 6 90 U Marků
47. Chvátal Stanislav 32 36 Udol. Chvátalů
48. Šimková Anna 2 88  
49. Enderle Václav 5 38 U tesařů
50. Šmiraus František 3 89  
51. Stránský Jan 6 99  
52. Rychtecká Marie 15 04  
53. Rosecký Adolf Dr.   Ve mlýně
54. Dobrovolná Frant. 5 92 U Chalupníčků
55. Obecní pazderna    
56. Šurnický Rudolf   „Hostinec“
57. Sedlák Václav 2 42 U Bádalů
58. Jaroš Jan 1 17  
59. Košák Josef    

Číslo 42 – bylo zbouráno, na tomto místě stojí prodejna Jednoty a má stejné číslo, číslo 43 – zbouráno, dům stál v zatáčce pod číslem 12, nyní Doležal Josef. Ostatní čísla nadále existují, akorát jsou tam jiní majitelé.

1939

1939

382 obyvatel

1940

1940

65 domů

372 obyvatel

1941

1941

65 domů

372 obyvatel

1945

1945

65 domů

372 obyvatel

1970

1970

230 obyvatel

1973

1973

230 obyvatel

1978

1978

202 obyvatel

1980

1980

208 obyvatel

1991

1991

67 domů obydlených, 11 domů neobydlených, 3 domy rekreační

245 obyvatel

1996

1996

251 obyvatel

1997

1997

251 obyvatel

Č.p. Jméno Popis Č.p. Jméno Popis Č.p. Jméno Popis
1 Jaroš Zdeněk Neobydlen 36 Stehlík Josef Neobydlen 71 Chvátalová Věra Byt
2 Jágr Josef Byt 37 Dobrovolný František Byt 72 Sláma Jindřich Byt
3 Doležal Antonín Neobydlen 38 Landa Roman Byt 73 Musilová Hana Byt
4 Doležal Antonín Byt 39 Chvátal Jaroslav Byt 74 Kulturní dům Obecní
5 Šlechtický Josef Byt 40 Vaverová Marie Chalupa 75 Kancelář ZDV Podnik
6 Palasová Marta Byt 41 Svoboda Rudolf Chalupa 76 Jaroš Jiří Byt
7 Flesar Josef Byt 42 Jednota Podnik 77 Kosour František Byt
8 Žák Libor Podnik 43 Kaple Obecní 78 Koumar Milan Byt
9 Dočekal Jaroslav Byt 44 Koumarová Božena Byt 79 Jaroš Zdeněk Byt
10 Flesar Bohumil Byt 45 Mateřská škola Obecní 80 Šimek Jan Byt
11 Navrátil Vladimír Byt 46 Hanus Josef Neobydlen 81 Sláma Jan Byt
12 Doležal Josef Byt 47 Sláma Pavel Byt 82 Šorf Milan Byt
13 Válová Františka Byt 48 Štohanzl Petr Chalupa 83 Flesar Vladislav Byt
14 Nejedlá Marie Byt 49 Smejkal Václav Byt 84 Hrabětová Věra Chalupa
15 Doležalová Marie Byt 50 Skalická Marie Byt 85 Nejedlý Bohumil Byt
16 Mašek František Chalupa 51 Stránský Josef Neobydlen 86 Enderle Stanislav Byt
17 Flesar Pavel Staveniště 52 Zápotočný Bohumil Byt 87 Matoušek Milan Byt
18 Matoušková Růžena Byt 53 Rosecký František Podnik 88 Koumar František Byt
19 Rosecký František Byt 54 Jaitner Milan Byt 89 Jágr Pavel Byt
20 Homola Josef Byt 55 Novotný Miroslav Chalupa 90 Šmirausová Anežka Byt
21 Sobotka Zdeněk Byt 56 Landsman Ladislav Byt 91 Nejedlý Alois Byt
22 Chalupník Jan Byt 57 Sobotková Ludmila Byt 92 Doležal Václav Byt
23 Pařízek Jaroslav Neobydlen 58 Landa Jiří Byt 93 Jágr Jaromír Staveniště
24 Mirošník Karel Chalupa 59 Řeháček Vladislav Byt      
25 Šimek Jiří Byt 60 Žák Libor Byt Č.e.    
26 Šorfová Františka Byt 61 Šustr Zdeněk Byt 1 Dolní kravín Podnik
27 Šmiraus Adolf Byt 62 Jeřábek Jaromír Chalupa 2 Horní kravín Podnik
28 Pěchotová Marie Chalupa 63 Bláha František Byt 3 Produčka prasat I Podnik
29 Sláma Miroslav Byt 64 Jágr Josef Byt 4 Produčka prasat II Podnik
30 Dobrovolný František Neobydlen 65 Provazník Lubomír Chalupa 5 Bramborárna stará Podnik
31 Ševečková Vlasta Chalupa 66 Rosecký František Neobydlen 6 Produčka prasat III Podnik
32 Chvátal Alois Byt 67 Homola Josef Byt 7 Dílny Podnik
33 Landa František Byt 68 Šimek Zdeněk Byt 8 Bramborárna nová Podnik
34 Homola Jan Byt 69 Enderle Jiří Byt 9 Sklep-Jágr Josef Podnik
35 Flesar Bohumil Byt 70 Rosecký František Byt 10 Klubovna TJ. Podnik

1998

1998

251 obyvatel

1999

1999

251 obyvatel

2011

2011

Č.p. Jméno   Č.p. Jméno  
1. Jaroš  Zdeněk   59. Řeháček  Vladimír  
2. Jágrová  Marie   60. Žák  Libor  
3. Doležal  Antonín   61. Šustr  Zdeněk  
4. Doležal  Antonín   62. Čermáková Martina  
5. Šlechtický  Josef   63. Bláha  František  
6. Palas Vratislav   64. Jágr  Josef  
7. Flesar  Stanislav   65. Provazník  Lubomír  
8. Žák  Libor   66. Rosecký  František  
9. Dočekal  Jaroslav   67. Homola  Josef  
10. Flesar  Milan   68. Šimek  Zdeněk  
11. Navrátil  Vladimír   69. Enderle  Jiří  
12. Doležal  Josef   70. Rosecký  František  
13. Garbini Majdalena   71. Chvátal Libor a Martin  
14. Nejedlý  Alois   72. Sláma  Jindřich  
15. Doležalová  Marie   73. Musilová  Hana  
16. Mašek  Michal   74. Kulturní  dům  
17. Flesarová Marie   75. Kancelář ZDV  
18. Müller Jaroslav   76. Jaroš  Jiří  
19. Rosecký  František   77. Kosour  František  
20. Homola  Josef   78. Koumar  Milan  
21. Sobotka  Zdeněk   79. Jaroš  Zdeněk  
22. Chalupník  Jan   80. Šimek  Jan  
23. Šimek Zdeněk   81. Sláma  Jan  
24. Mirošník  Karel   82. Šorf  Milan  
25. Šimek  Jiří   83. Flesar  Vladislav  
26. Šorf Bohuslav   84. Hrabě Alexej  
27. Šmiraus Adolf   85. Nejedlý  Bohumil  
28. Libická  Marie   86. Enderle  Stanislav  
29. Sláma  Miroslav   87. Matoušek  Milan  
30. Dobrovolný  František   88. Koumar František  
31. Dobrovolný  František   89. Jágr  Pavel  
32. Chvátal  Alois   90. Šmirausová  Anežka  
33. Landa  František   91. Nejedlý  Alois  
34. Homola  Jan   92. Doležal  Václav  
35. Flesar  Bohumil   93. Jágr  Jaromír  
36. Stehlík  Bohumil   94. Sláma  Pavel  
37. Dobrovolný  František   95. Klubovna TJ.  
38. Landa  Roman   96. Flesar Bohumil  
39. Chvátal  Jaroslav   97. Šlechtický Jiří  
40. Vaverová  Marie   98. Geidl Milan  
41. Geidl Milan   99.    
42. Prodejna Jednota   100    
43. Kaple   č.e. Jméno  
44. Formánek Kamil   1. Dolní kravín ZDV  
45. Mateřská škola, OÚ   2. Horní kravín  Sláma  
46. Vencelidesová Jaruška   3. Produčka prasat l – Jágr  
47. Sláma  Pavel   4. Produčka prasat ll – ZDV  
48. Štohanzl  Petr   5. Bramborárna stará  
49. Smejkal  Václav   6. Produčka prasat lll – ZDV  
50. Vejvodová Marie   7. Dílny, JAMO, Truhlárna  
51. Stránský  Josef   8. Bramborárna nová  
52. Zápotočný  Bohumil   9. Sklep na brambory – Jágr  
53. Hostinec   10. Vepřín pod dol. kravínem  
54. Poul Petr   11. Prostřední kravín Sláma  
55. Novotný  Miroslav   12.    
56. Landsman  Ladislav   13.    
57. Sobotková  Ludmila   14.    
58. Landa  Jiří   15.    

2022

2022

 

Č.p.

Jméno

 

Č.p.

Jméno

 

1.

Jaroš  Zdeněk

 

59.

Řeháček  Vladimír

 

2.

Jágrová  Marie

 

60.

Žák  Libor

 

3.

Doležal  Antonín

 

61.

Šustr  Zdeněk

 

4.

Doležal  Antonín

 

62.

Čermáková Martina

 

5.

Šlechtický  Josef

 

63.

Bláha  František

 

6.

Palas Vratislav

 

64.

Jágr  Josef

 

7.

Flesar  Stanislav

 

65.

Prokeš Daniel

 

8.

Žák  Libor

 

66.

Rosecký  František

 

9.

Dočekal  Jaroslav

 

67.

Homola  Josef

 

10.

Flesar  Milan

 

68.

Šimek  Zdeněk

 

11.

Navrátil  Vladimír

 

69.

Enderle  Jiří

 

12.

Doležal  Josef

 

70.

Rosecký  František

 

13.

Garbini Majdalena

 

71.

Chvátal Libor a Martin

 

14.

Nejedlý  Alois

 

72.

Sláma  Jindřich

 

15.

Doležalová  Marie

 

73.

Musilová  Hana

 

16.

Mašek  Michal

 

74.

Kulturní  dům

 

 

 

 

75.

Kancelář ZDV

 

18.

Müller Jaroslav

 

76.

Jaroš  Jiří

 

19.

Rosecký  František

 

77.

Kosour  František

 

20.

Homola  Josef

 

78.

Koumar  Milan

 

21.

Sobotka  Zdeněk

 

79.

Jaroš  Zdeněk

 

22.

Chalupník  Jan

 

80.

Šimek  Jan

 

23.

Šimek Zdeněk

 

81.

Sláma  Jan

 

24.

Mirošník  Karel

 

82.

Šorf  Milan

 

25.

Šimek  Jiří

 

83.

Flesar  Vladislav

 

26.

Šorf Bohuslav

 

84.

Hrabě Alexej

 

27.

Šmiraus Adolf

 

85.

Nejedlý  Bohumil

 

28.

Pěchotová  Marie

 

86.

Enderle  Stanislav

 

29.

Sláma  Miroslav

 

87.

Matoušek  Milan

 

30.

Dobrovolný  František

 

88.

Koumar František

 

31.

Dobrovolný  František

 

89.

Jágr  Pavel

 

32.

Chvátal  Alois

 

90.

Šmirausová  Anežka

 

33.

Landa  František

 

91.

Nejedlý  Alois

 

34.

Homola  Jan

 

92.

Doležal  Václav

 

35.

Flesar  Bohumil

 

93.

Jágr  Jaromír

 

36.

Stehlík  Bohumil

 

94.

Sláma  Pavel

 

37.

Dobrovolný  František

 

95.

Klubovna TJ.

 

38.

Landa  Roman

 

96.

Flesar Bohumil

 

39.

Chvátal  Jaroslav

 

97.

Šlechtický Jiří

 

40.

Vaverová  Marie

 

98.

Geidl Milan

 

41.

Geidl Milan

 

99.

Schauerová Darina

 

42.

Prodejna Jednota

 

100

Starý Lukáš

 

43.

Kaple

 

101

Oborný Augustin

 

44.

Šitavanc Tomáš

 

102

Nejedlý David

 

45.

Mateřská škola, OÚ

 

103

Palas Luboš

 

46.

Vencelidesová Jaruška

 

104

Ifrah Reda

 

47.

Sláma  Pavel

 

105

Sobotková Naďa

 

48.

Štohanzl  Petr

 

106

Vodák Jan

 

49.

Smejkal  Václav

 

107

Doskočil Jakub

 

50.

Vejvodová Marie

 

108

Šlechtický Jiří

 

51.

Stránský  Josef

 

109

 

 

52.

Zápotočný  Bohumil

 

110

 

 

53.

Hostinec

 

111

 

 

54.

Vencovský Aleš

 

112

 

 

55.

Novotný  Miroslav

 

113

 

 

56.

Landsman  Ladislav

 

114

 

 

57.

Sobotková  Ludmila

 

115

 

 

58.

Landa  Jiří

 

116

 

 

2023

2023

Č.p. Jméno Rok vzniku   Č.p. Jméno Rok vzniku
1. Jaroš  Zdeněk 1726   59. Řeháček Vladimír a Marcela 1930
2. Jágr Josef 1605   60. Žák Vojtěch 1987
3. Doležal  Antonín 1766   61. Šustr  Zdeněk 1934
4. Doležal  Antonín 1690   62. Kobylka Petr a Michaela 1934
5. Šlechtický Josef a Sekničková Jana 1635   63. Bláha  František 1936
6. Palas Vratislav a Marta 1701   64. Jágr  Petr 1982
7. Flesar  Stanislav 1741   65. Prokeš Daniel a Kateřina 1940
8. Žák  Vojtěch 1635   66. Rosecký  František 1934
9. Dočekal  Jaroslav 1635   67. Sobotka Zdeněk 1929
10. Flesar Milan 1566   68. Kuzmová Jana 1954
11. Navrátil Tomáš 1566   69. Enderle  Jiří 1966
12. Doležal Josef a Božena 1788   70. Rosecký  František 1967
13. Garbini Majdalena 1788   71. Chvátal Libor, Dana a Martin 1971
14. Nejedlý  Alois 1635   72. Sláma  Jindřich 1971
15. Hos Pavel a Machová Eliška 1635   73. Musilová  Hana 1973
16. Mašek  Michal 1788   74. Kulturní  dům 1954
17. zaniklé 1653   75. Kancelář ZDV 1965
18. Müller Jaroslav 1788   76. Jaroš Jiří a Eva 1978
19. Rosecký  František 1636   77. Kosour František a Jana 1980
20. Sobotka Zdeněk 1697   78. Koumar Milan a Věra 1979
21. Sobotka Zdeněk a Naděžda 1788   79. Jaroš Zdeněk a Radim 1980
22. Chalupník  Jan 1788   80. Sobotková Hana 1981
23. Šimek Jiří 1723   81. Sláma  Jan 1981
24. Mirošník Karel a Irena 1788   82. Šorf Milan a Jana 1984
25. Šimek  Pavel 1788   83. Flesar  Vladislav 1982
26. Šorf Ivo, Petr a Věra 1716   84. Bartošová Lea 1997
27. Divišová Vladimíra 1750   85. Nejedlý Bohumil, Anna a Procházková Jana 1981
28. Dostál Jaroslav a Nela 1788   86. Enderlová Miroslava 1984
29. Sláma  Miroslav 1635   87. Matoušek  Milan 1986
30. Dobrovolná Marie 1635   88. Koumar František a Hana 1986
31. Dobrovolný František a Marie 1754   89. Jágr  Pavel 1986
32. Chvátal Alois a Lucie 1605   90. Divišová Vladimíra 1984
33. Landa František a Jindřiška 1788   91. Nejedlý  Alois 1987
34. Poul Jan a Jana 1605   92. Doležal Václav a Jana 1994
35. Flesar  Bohumil 1716   93. Jágr  Jaromír 1998
36. Stehlík  Bohumil 1784   94. Sláma Pavel a Marie 1998
37. Dobrovolný  František 1839   95. Klubovna SDH 1978
38. Landa Roman a Jitka 1838   96. Flesarová Marcela 2002
39. Chvátal  Jaroslav 1838   97. Šlechtický Jiří 2002
40. Pártl Ladislav a Marie 1869   98. Geidl Milan 2014
41. Geidl Milan 1869   99. Schauerová Darina 2014
42. Prodejna Jednota 1869   100 Zvolánková Šárka 2014
43. Kaple 1869   101 Oborný Augustin 2017
44. Šitavanc Tomáš a Jitka 1869   102 Nejedlý David a Veronika 2016
45. Mateřská škola, OÚ 1828   103 Palas Luboš 2016
46. Vencelidesová Jaruška 1838   104 Ifrah Reda 2020
47. zaniklé 1839   105 Sobotková Naděžda a Schauer Lukáš 2020
48. Štohanzl Petr a Lenka 1839   106 Vodák Jan a Anna 2017
49. Růžková Danuše 1869   107 Doskočil Jakub a Kantorová Aneta 2020
50. Vejvodová Marie 1839   108 Šlechtický Jiří, Vojtěch a Michaela 2020
51. Stránský  Josef 1839   109 Flesar Lukáš a Růžena 2020
52. Zápotočný Bohumil a Dana 1839   110 Kovářová Martina 2021
53. Hostinec Rosecký František 1869   111 Sláma Jan 2020
54. Vencovský Aleš a Monika 1833     Paleček Zdeněk a Hana 2022
55. Novotný Miroslav a Doris 1890     Pilc Tomáš 2023
56. Landsman  Ladislav 1921     Enderle Petr a Zuzana  
57. Sobotka Václav 1922        
58. Zodlová Martina 1929