Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Svaz národní revoluce

Svaz národní revoluce

Zdeněk Jaroš

 

Dne 10. března 1946 ve 14 hodin v hotelu Culka v Polné se konala ustavující valná hromada Svazu národní revoluce odbočky v Polné. Jedním z bodů ustavující valné hromady bylo schválení stanov. Dále následovaly volby členů výboru. Předsedou byl zvolen štábní praporčík František Sedlecký z Poděšína (14.11.1891 – 11.1.1965), místopředsedou štábní strážmistr Josef Turek z Polné, jednatelem Bohuslav Zelený obchodník v Polné, skladníkem František Třeský řezník v Polné. Referenty byli zvoleni: sociální Jaroslav Dočekal z Poděšína (13.9.1896 – 24.12.1960), tč. Kamenná, osvětová Miloš Vítek z Polné, pro veřejnou očistu Alois Wimer z Polné. Za členy výboru byli zvoleni Karel Fučík vrchní strážmistr z Bedřichova a Walter Bockschneider z Polné. Revizoři účtu byli zvoleni Josef Hanus z Poděšína (14.8.1909 – 29.1.1978) a Josef Nováček z Nadějova, za náhradníky byli zvoleni Josef Špejtek z Jamného tč. Jihlava, Stanislav Holcman ze Sirákova, Karel Chládek z Polné a Rudolf Pavlíček z Arnolce. Na valné hromadě bylo 70 členů z 86 přihlášených. Z Poděšína byli ještě přihlášeni: Alois Flesar (18.5.1922 – 17.6.2003), Jan Hanus (16.8.1911 – ?), František Hanus (20.8.1913), Bohuslav Pařízek 6.7.1904 – ?) a Václav Rosecký (23.7.1904 – 6.3.1956).

Pro nás je zajímavý druhý zápis z výborové schůze Svazu národní revoluce ze dne 21. října 1946, která se konala v 14:00 hodin restauraci u Otty Neubauera v Polné.
Schůzi zahájil předseda František Sedlecký a předal slovo Jaroslavu Dočekalovi, který se zúčastnil s Waltrem Bockschneider jednání v krajské odbočce Svazu národní revoluce v Havlíčkově Brodě. Následovala rušná debata, které se účastnili všichni členové výboru. Po ní Karel Fučík podal návrh, aby byl zvolen nový jednatel. Navržen byl Jaroslav Dočekal z Kamenné a tento návrh byl schválen všemi přítomnými členy výboru.
Za pana Dočekala byl zvolen sociálním referentem František Stránský, organizačním referentem Walter Bockschneider. Dále na návrh pana Dočekala zvolena prověřovací komise, která za výbor odbočky má prověřit přihlášky členů. Zvoleni byli Karel Fučík z Bedřichova, František Sedlecký z Poděšína, Walter Bockschneider z Polné, Jaroslav Dočekal z Poděšína tč. Kamenná, Jaroslav Kousal tč. Jihlava.

 

Jaroslav Dočekal (1896)  František Sedlecký (1891)

 

Další zápis ze schůze výboru Svazu národní revoluce je ze dne 18. listopadu 1946, která se konala ve 14:00 hodin v hostinci bratra Otty Neubauera v Polné.

Schůzi zahájil za nepřítomnosti předsedy a místopředsedy br. Jaroslav Dočekal a přednesl vykonanou práci v odbočce. Zapisovatelem byl zvolen br. Nováček z Nadějova, matrikářem Walter Bockschneider, propagačním a listovým referentem br. Otto Neubauer. Pro záležitosti zaměstnanecké byl zvolen jednatel br. Dočekal.

Přihlášky členů byly odevzdány v Praze, a sice 112 členů. Rovněž žádosti pro přiznání partyzánského charakteru, pokud je členové podali, byly zaslány po pověření krajskou odbočkou do Prahy. Došlé věci pro sociálně slabé dovezl br. Jednatel a byly rozděleny sociálním, referentem br. Stránským a br. Bockschneidrem.

Dle přípisu organizačního oddělení byly stanoveny členské příspěvky při příjmu do 2.000,-Kčs měsíčně na 60,-Kčs ročně. Legitimace stojí 20,-Kčs., odznak 10,-Kčs. Podepsáni: František Sedlecký, Josef Turek, František Třeský a Jaroslav Dočekal.

Další zápis o členské schůzi odbočky Svazu národní revoluce v Polné konané v neděli dne 15. prosince 1946 o 10. hodině dopoledne v hostinci pana Culky v Polné.

Schůzi členů odbočky zahájil bratr předseda Sedlecký, uvítal přítomné a předal slovo jednateli, který přečetl zápisy valné hromady a výborových schůzí. Dle oběžníku Svazu národní revoluce v Praze ze dne 4. prosince usnesli Svaz národní revoluce se Svazem osvobozených politických vězňů a Svaz zahraničních vojáků II. odboje na společném postupu za účelem hájení práv přednostních uchazečů dle zákona č. 119 a 136/45. Za tím účelem budou vytvořeny koordinační komise, které připravují podrobné seznamy žadatelů. Do koordinační komise byli zvoleni za odbočku Stránský, Turek, Vimmer a Neubauer z Polné. Dále na návrh jednatele bylo usneseno zaslat všem členům oběžník pojednávající o přednostním právu členů s výzvou, aby se přihlásili s potřebnými doklady do 29. prosince 1946, pokud na příděl pozemků, budov a živností reflektují.

Bylo rozdáno rodinám po padlých v revoluci asi 220 kusů prádla a šatů z přídělu z Krajské odbočky v Havlíčkově Brodě.

Podepsáni: František Sedlecký, Josef Turek, František Třeský a Jaroslav Dočekal.