Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Rekapitulace volebních období

Rekapitulace volebního období 1994-1998

 

Rekapitulace volebního období 1994-1998


-zavedení popelnic 12/94
-převod akcií energ.,plyn.,spoř. 1/95
-provedení pořádku v dokumentaci 1/95
-nákup počítače pro kancelář 4/95
-počít.prog.-odpad,obyvatel,domy… 5/95
-čistění okolí studní 5/95
-oprava vodovodu-výměna potrubí 5/95
-bílení autobusové čekárny 6/95
-oprava plotu ve školce 6/95
-nový vodovod-Zápotočný 7/95
-oprava komínů ve školní budově 8/95
-úklid obecního mat. do skladu 8/95
-vybudován odkalovač na vodu 9/95
-úklid trámů a latí na půdu KD 10/95
-oprava stolů a židlí v KD 11/95
-provedení průzkumu elektr.obce 12/95
-spoluzaložení Les.družstva Polná 12/95
-výroba nových stolů v KD 12/95
-oplechování dveří ve školce 1/96
-vyřízení licence pro mateř.školu 1/96
-oprava vodovodu v kult. domě 4/96
-stavba telefonní budky 5/96
-bílení autobusové čekárny 6/96
-oprava obecního rozhlasu 6/96
-nákup křovinořezu-studně, obec 7/96
-nátěr zábradlí  po obci 7/96
-spolupráce s SPT-telek.vedení 7/96
-úprava lesa-vyčištění, vysázení 8/96
-zrušení skládky za Flesarovy 9/96
-nová podlaha v kapli 11/96
-vyřízení vyjímky pro mateř.školu 12/96
-vyřízení licence  prac.vodovodu 1/97
-vydávání Obecního zpravodaje 1/97
-zahájení příprav plynofikace obce 1/97
-nové železné kryty vodovod.uzáv. 1/97
-plyn-podpis rámcové sml. –Brno 2/97
-nové skříně do kanceláře 2/97
-oprava a lakování dveří na OÚ 2/97
-plyn-dotazníky pro občany 4/97
-nákup hasičské stříkačky 4/97
-prodloužení kanalizace u č.p.80 4/97
-vysázení 300 ks smrčků v háječku 4/97
-výměna kladin a oprava náčiní MŠ 5/97
-úprava vývozu-vykácení,zahrnutí 6/97
-bílení autobusové čekárny 7/97
-bílení mateřské školy 8/97
-plyn-zaměř.obce a trasy vedení 9/97
-plyn-podklady pro projekt 10/97
-nový kontejner na plasty 1/98
-vytrhání bezů a křovin po vsi 4/98
-vysázení 100 ks smrčků v háječku 4/98
-vysázení 1000 ks borovic u studní 4/98
-vysázení   400 ks smrčků u studní 4/98
-okopírov.starých škol.kronik r.1825 5/98
-nové lavičky 4 kusy 5/98
-mříže u obecního skladu 6/98
-oprava KD-nové omítky, obložení, 6/98
-oprava vody,nátěr oken, zasklení 6/98
-letecké snímky obce 6/98
-bílení autobusové čekárny 6/98
-vydání dvou emisí pohlednic obce 6/98
-setkání rodáků obce 6/98
-sázení pamět.stromu s archiváliemi 6/98
-plyn-územní řízení pro vysokotlak 7/98
-plyn-zajištění projektů vysokotlak 8/98
-nové osvětlení na půl obci 9/98
-plyn-žádost pro staveb.řízení vys. 9/98
-nová rozvod. skříň a transformátor 9/98
-plyn-smlouvy s majit. pozem. 10/98
-plyn-územní říz.středotl. v obci 11/98
-plyn-projekt na domov.příp. v obci 11/98
-plyn-odběratelské karty 11/98
-prodej užívaných obec.pozemků 96-98
-provoz a údržba mateřské školy 94-98
-obecní kronika psaná a video 94-98
-zajištění voleb do parlam.,senátu 96-98
-provoz a obnova knihovny 94-98
-blahopřání jubilantům,soc.práce 94-98
-výběr místních poplatků 94-98
-činnost s mládeží-sport, brigády 94-98
-vyhlášky, povolení, nařízení 94-98
-zajištění odvozu odpadu 94-98
-provoz a údržba vodovodu,studní 94-98

Z. Jaroš, J. Dočekal

Rekapitulace volebního období 1998-2002

 

Rekapitulace volebního období 1998-2002.

-Likvidace dvou černých skládek 1998
-Vysokotlaká plynová přípojka 1999
-Čistění horního potoka 1999
-Prodej obecních pozemků 1999
-Založen fotoarchiv obce 1999
-Poděšín má první z obcí internetové stránky 3/1999
-Elektrifikace kaple 6/1999
-Zahájena stavba plynofikace-vysokotlak 10/1999
-Regulační stanice 11/1999
-Zaveden kontejner na plasty 2000
-Nová vodovodní přípojka do MŠ 2000
-Prodej energetických akcií 2000
-Urbanistická studie 2000
-Stavba vodovodních rozvodů 5/2000
-Plynofikace obce 5/2000
-Vstup do sdružení obcí Polensko 6/2000
-První plynoměry v obci, puštěn plyn 8/2000
-Plynofikace MŠ 9/2000
-Altán do školky 2001
-Zhotovení záchodů a kuchyňky na OÚ 2/2001
-Zahrnutí bývalého pískoviště 4/2001
-Snížení stropů na OÚ 5/2001
-Nový počítač na Obecní úřad 5/2001
-Osázení bývalého pískoviště stromky 6/2001
-Káceny tři velké stromy 11/2001
-Zavedeno elektrické zvonění v kapli 2/2002
-Nový kancelářský nábytek na Obecním úřadě 3/2002
-Stavba vodovodních rozvodů 4/2002
-Nové vycházkové a prac. oděvy pro hasiče 5/2002
-Setkání rodáků 6/2002
-Vydání 4 ks nových pohlednic 6/2002
-Vydány dvě brožury o obci 6/2002
-Oprava dvou úseků obecních cest 6/2002
-Zahájeny pozemkové úpravy 8/2002
-Obecní hlášení na mobil 10/2002
-Nový kontejner na sklo 11/2002
-Nové schody a zábradlí OÚ 11/2002
-Malování školky 1998, 2002
-Vysazování studní 1999, 2000, 2002
-Půjčky na opravy bytového fondu 2000-2002
-Vyplácení porodného 2000-2002
-Výměna a opravy vodoměrů 1998-2002
-Zajištění vývozu nebezpečného odpadu 1998-2002
-Vyžínání studní 1998-2002
-Knihovna, provoz a doplňování knih 1998-2002
-Vydávání obecního zpravodaje 1998-2002
-Psaní obecní kroniky 1998-2002
-Vedení videoarchivu 1998-2002

Z. Jaroš, J. Dočekal

Rekapitulace volebního období 2002-2006

 

Rekapitulace volebního období 2002-2006.


– obec připojena na internet 3/2003
– nové cesty na Dolním konci 4/2003
– nové chodníky u čekárny 4/2003
– změna právní subjektivity školky 4/2003
– úprava prostoru za kult. domem 5/2003
– zakoupena sekačka na trávu 8/2003
– oprava omítky a parapetů školky 8/2003
– na úřad koupena ink. tiskárna 8/2003
– opravena hasičská zbrojnice 8/2003
– oplocení všech obecních studní 9/2003
– zhotoveny struhy kolem studní 9/2003
– dosázení stromků okolo studní 9/2003
– zakoupeny hadice hasičům 9/2003
– úpravy zapojení studní vodovodu 9/2003
– zateplení stropu kult. domu 11/2003
– plynofikován kult. dům 12/2003
– zahájeno vítání občánků v obci 12/2003
– opraveny toalety v kult. domě 2/2004
– nová cesta na Malé Straně 4/2004
– instalováno poplašné zař. na OÚ 4/2004
– převedeno 0,5 ha st. lesa na obec 5/2004
– hasičům koupeny uniformy 6/2004
– koupena elektrocentrála 6/2004
– rekonstrukce vodovodu 3. etapa 6/2004
– vyčištěn potok u čekárny 7/2004
– instalována webkamera u prodejny 8/2004
– koupeny kontejnery na plast,papír 10/2004
– oprava vodojemu-střecha, stěny 10/2004
– nový chodník čekárna-prodejna 11/2004
– koupě 1,2 ha pozemků pole 1/2005
– oprava cesty okolo kult. domu 4/2005
– nový obecní rozhlas 5/2005
– investice na opravu klub. hasičů 6/2005
– rekonstrukce knihovny 6/2005
– oprava vodovodu a toalet ve školce 7/2005
– oprava kanalizace 10/2005
– koupena cesta ke družstvu 11/2005
– znak a vlajka obce 12/2005
– rekonstrukce kuchyně kult. domu 1/2006
– nová cesta od školky 4/2006
– hasičům koupeny 4 hadice –savice 5/2006
– zhotovena vlajka obce 6/2006
– vydáno 5 nových pohlednic obce 6/2006
– zhotoveny mobilní stoly a lavice 6/2006
– koupena multifunkční tiskárna 6/2006
– organizace setkání rodáků 6/2006
– zakrytí splavu 9/2006
– organizace Fondu rozvoje bydlení 2003-06
– zajištění odvozu odpadu 2003-06
– provoz vodovodu 2003-06
– vydávání Zpravodaje 2003-06
– provoz internetu i pro Sirákov 2003-06
– provoz školky i pro Sirákov 2003-06
– provoz internetových stránek 2003-06
– provoz knihovny 2003-06
– vedení kroniky 2003-06
– vedení foto a video archivu 2003-06
– vyplácení porodného 2003-06
– organizace voleb 2003-06
– pozemková úprava 2003-06

J.Dočekal

Rekapitulace volebního období 2006-2010

 

Rekapitulace volebního období 2006-2010

– organizace Fondu rozvoje bydlení 2006-10
– zajištění odvozu odpadu 2006-10
– sečení obecních ploch 2006-10
– úklid obce 2006-10
– provoz vodovodu 2006-10
– vydávání Zpravodaje 2006-10
– provoz školky i pro Sirákov 2006-10
– provoz internetových stránek 2006-10
– provoz knihovny 2006-10
– vedení kroniky 2006-10
– vedení foto a video archivu 2006-10
– vyplácení porodného 2006-10
– organizace voleb 2006-10
– pozemková úprava 2006-09
– uspořádání vítání občánků 2006-10
– vysazování obecního lesa 2006-10
– účast v soutěži „Zlatý erb“ 2006-10
– zakrytí splavu u hospody 09/2006
– stavba tarasu u školní zahrady 04/2007
– stavba chodníku u Jednoty 04/2007
– stavba cesty ke Kosourovým 05/2007
– koupen pozemek na parcely 4 ha 05/2007
– čistění Poděšínského potoka 06/2007
– oprava kuchyně ve školce 07/2007
– koupena cesta do areálu družstva 08/2007
– vybavení na školní zahradě 10/2007
– čistění Poděšínského potoka II 06/2008
– stavba chodníku rybník – jednota 09/2008
– stavba chodníku na Sirákov 05/2009
– oprava el. instalace ve školce 07/2009
– stavba chodníku u školní zahrady 07/2009
– stavba plotu školní zahrada 07/2009
– stavba schodiště do školky 07/2009
– úpravy okolo kaple 07/2009
– kaverna a odvodnění u Jágrových 12/2009
– zřízení územního plánu 12/2009
– cesta na plácku 04/2010
– instalována webkamera u sochy 05/2010
– stavba chodníku u Landy Jiřího 05/2010
– nový plot u zábradlí splavu 05/2010
– posezení u hospody 06/2010
– postavení sochy stromu 06/2010
– památník obětem 1. světové války 06/2010
– organizace setkání rodáků 06/2010
– vybavení školní zahrady 06/2010
– úprava koryta starého potoka 06/2010

Z. Jaroš

Rekapitulace volebního období 2010-2014

 

Rekapitulace volebního období 2010-2014

– organizace Fondu rozvoje bydlení 2010-14
– blahopřání jubilantům,soc.práce 2010-14
– zajištění odvozu komunálního odpadu 2010-14
– zajištění odvozu nebezpečného odpadu 2010-14
– zajištění velkoobjemového kontejneru na odpad 2010-14
– sečení obecních ploch 2010-14
– úklid obce 2010-14
– provoz vodovodu 2010-14
– vydávání Zpravodaje 2010-14
– provoz školky i pro Sirákov 2010-14
– provoz internetových stránek 2010-14
– provoz knihovny 2010-14
– vedení kroniky 2010-14
– vedení foto a video archivu 2010-14
– vyplácení porodného 2010-14
– organizace voleb 2010-14
– uspořádání vítání občánků 2010-14
– nové lino pod podiem v KD 10/2010
– nový rám a vrata do garáže pod školkou 11/2010
– vyrobena zábrana na únik ryb z rybníka 11/2010
– nová šatna ve školce 12/2010
– prořez stromů po obci 04/2011
– stavba nového chodníku k Nížkovu 04/2011
– oprava obecního rozhlasu 06/2011
– kácení stromů v obecním lese na Špinov 02/2012
– zabetonován nový sloup pro osvětlení 03/2012
– druhá etapa ořezu stromů v obci. 04/2012
– na školní zahradě nové dopadové plochy 04/2012
– ve školce nové 2 pisoáry a nové umyvadlo 04/2012
– na obecním úřadě byl zprovozněn CZECHPOINT 05/2012
– stavba cesty u kulturního domu 06/2012
– stavba chodníku od školky k čekárně 07/2012
– stavba cesty ke družstvu 08/2012
– výsadbu biokoridorů ÚSES 09/2012
– plynofikace prodejny Jednoty 11/2012
– skáceny stromy po vsi a u silnice 03/2013
– zabezpečení lávky proti pádu do potoka 06/2013
– rekonstrukce chodníku u Mlýnského rybníka 06/2013
– u Jednoty instalována nová plakátovací plocha 06/2013
– stavba parkovišť u Jednoty, kaple a kulturního domu 07/2013
– na školní budovu byla namontována hasičská siréna 07/2013
– oprava Poděšínského potoka pod hospodou 10/2013
– oprava Poděšínského potoka u Palasových 10/2013
– oprava plynové čichačky u č. 60 02/2014
– oprava houpací lavice na školní zahradě 02/2014
– prodej obecního dřeva 04/2014
– stavba cesty k Cikarům 05/2014
– stavba cesty za Nejedlovi do Rybníčků 05/2014
– stavba cesty od Cikar přes Kontrploun 06/2014
– instalovány propagační desky u sochy Strom 06/2014
– uspořádáno páté setkání rodáků obce Poděšín 06/2014
– stavba cesty za Flesarovi do Ošimulce 06/2014
– instalace nového kontejneru na oděvy 07/2014
– instalace cedulí se znakem na čekárnu, školku a OÚ 07/2014
– u silnic na kraji obce namontovány cedule se znakem 08/2014
– v pergole na školní zahradě nová podlaha 08/2014
– na obec zakoupen malotraktor JOHN DEERE X540 08/2014
– rekonstrukce chodníku a točny u čekárny 09/2014
– zahájena stavba rybníka na Bejčině 10/2014
– stavba cesty za Nejedlovými 11/2014

J- Dočekal

Rekapitulace volebního období 2014-2018

 

Rekapitulace volebního období 2014-2018

– organizace Fondu rozvoje bydlení 2014-18
– blahopřání jubilantům, sociální práce 2014-18
– zajištění odvozu komunálního odpadu 2014-18
– zajištění odvozu nebezpečného odpadu 2014-18
– zajištění velkoobjemového kontejneru na odpad 2014-18
– sečení obecních ploch a úklid obce 2014-18
– provoz vodovodu 2014-18
– vydávání Zpravodaje 2014-18
– provoz školky i pro Sirákov 2014-18
– provoz internetových stránek 2014-18
– provoz knihovny 2014-18
– vedení kroniky 2014-18
– vedení foto a video archivu 2014-18
– vyplácení porodného 2014-18
– organizace voleb 2014-18
– uspořádání vítání občánků 2014-18
– stavba rybníka Na Bejčině (připraveno v předchozím období) 10/2014-06/2015
– stavba cesty za Nejedlovými (připraveno v předchozím období) 11/14
– oprava kulturního domu 02/2015-2017
– oprava zdi u školky 3/15
– kácení stromů po obci 3/15
– nové obecní vyhlášky 4/15
– nové zábradlí u mostku k Sirákovu 7/15
– nový kontejner na plasty a bioodpad 7/15
– nový kanál na cestě ke družstvu 8/15
– vykácení, oplocení a vysázení uschlého lesa Háječka 10/2015-04/2016
– obecní hlášení na mobil 10/15
– nová vodovodní přípojka k novostavbě č.p. 103 11/15
– výměna oken ve školce 3/16
– nové okapy a odpady na dešťovou vodu u kulturního domu 5/16
– stavba inženýrských sítí na parcelách 6/16
– zateplení stropu ve školní budově 7/16
– stavba cesty Na kopec k Samotínu 9/16
– stavba stanoviště pro popelnice 11/16
– dlažba u kulturního domu 11/16
– oprava kulturního domu okna, strop, podlaha 3/17
– nákup sběrného koše k traktůrku John Deere 10/17
– nákup postřikovače a křovinořezu 10/17
– oprava kaple 11/17
– rozsvícen vánoční strom 12/2017-18
– nákup nového počítače na obecní úřad 2/18
– zateplení stropu kulturního domu 3/18
– nové dopravní značky po vsi 5/18
– pořez stromů po vsi 6/18
– setkání rodáků obce Poděšín 6/18

J. Dočekal

Rekapitulace volebního období 2018-2022

 

Rekapitulace volebního období 2018-2022

 

– organizace Fondu rozvoje bydlení 2018-21
– blahopřání jubilantům, sociální práce 2018-22
– zajištění odvozu komunálního odpadu 2018-22
– zajištění odvozu nebezpečného odpadu 2018-22
– zajištění velkoobjemového kontejneru na odpad 2018-22
– sečení obecních ploch 2018-22
– provoz a opravy vodovodu 2018-22
– vydávání Zpravodaje 2018-22
– provoz školky i pro Sirákov 2018-22
– provoz internetových stránek 2018-22
– provoz knihovny 2018-22
– vedení kroniky 2018-22
– vedení foto a video archivu 2018-22
– vyplácení porodného 2018-22
– organizace voleb 2018-22
– uspořádání vítání občánků 2018-22
– nová střecha na školní budově  08/2018
– nové dětské hřiště za kulturním domem  08/2018
– doplnění nových prvků na dětském hřišti na školní zahradě  08/2018
– oprava lesní cesty na Samotín 10/2018
– prořez stromů u studní a na obci 01/2019
– rekonstrukce elektrického vedení a veřejného osvětlení 04/2019
– velikonoční tvoření a čarodějnice pro děti 04/2019
– výsadba ovocných stromů okolo cest  04/2019
– zasíťování parcel II. etapa 09/2019
– oprava cesty C5 mezi ZD a silnicí u Pančáku 10/2019
– sázení vánočního stromu 12/2019
– dovybavení kuchyně v kulturním domě sporákem, ledničkou a digestoří 12/2019
– sázení lesních stromků 04/2020
– nové komunikace na parcelách II. etapa  08/2020
– nákup nové tiskárny na úřad 10/2020
– oprava fasády na budově školky a úřadu 11/2020
– zavedení Mobilního rozhlasu 12/2020
– oprava veřejného osvětlení II. etapa 12/2020
– odbahnění Mlýnského rybníka 12/2020
– nákup nových židlí do kulturního domu 01/2021
– nový nadzemní hydrant 01/2021
– nové webové stránky obce 01/2021
– účast v soutěži o nejlepší webové stránky obce Zlatý erb dvě 3. místa 01/2021
– nákup nových kontejnerů na odpad pro staré i nové sběrné místo 05/2021
– nákup nového zametacího kartáče k obecnímu traktůrku 05/2021
– oprava hráze a podkovy Mlýnského rybníka 06/2021
– nákup pily, elektrocentrály a kalového čerpadla 12/2021
– účast v soutěži o nejlepší webové stránky obce Zlatý erb 1. místo 01/2022
– kácení stromů po vsi 03/2022
– oprava kanalizace u parcel 05/2022
– konečná úprava hráze Mlýnského rybníka 05/2022
– provedeny zkušební vrty u vodojemu a u studní na Samotíně 05/2022
– nákup projektoru a plátna 06/2022
– spoluorganizace oslav 120 let hasičů 07/2022
– kácení stromů v lese napadené kůrovcem 08/2022
– účast na vydání deskové hry 09/2022
– multifunkční hřiště 10/2022
– nový chodník u kapličky 10/2022
– optické vedení po vsi k vysílači 10/2022
– oprava hasičské klubovny 10/2022

 

 

Rekapitulace volebního období 2022-2026

 

Rekapitulace volebního období 2022-2026