Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Školní jídelna

Školní jídelna

 

Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Poděšín, příspěvková organizace, Poděšín 45, 59212 Nížkov

Č.j.:  70/2023

Vypracovala: Hana Řičanová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala: 28.8.2023

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2023

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

  1. Ředitelka školského zařízení podle § 30 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) vydává tento vnitřní řád, který upravuje
  2. a) podrobnosti k  výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení,
  3. b) provoz a vnitřní režim školského zařízení,
  4. c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
  5. d) podmínky zacházení s  majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

 

  1. Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s  ním seznámí pracovníky a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

1.a) Podrobnosti k  výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s  pracovníky ve školském zařízení.

 

Dítě má právo:

– na stravování ve školní jídelně – odebrání hlavního a doplňkového jídla

– dítě má všechna práva, která zaručuje Listina práv a svobod

– na bezpečné prostředí při stravování v  mateřské škole, na život ve zdravém životním prostředí

– na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním a sociálně patologickými jevy

– být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny, právo na soukromí )

– na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…)

– být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj život ( právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít vlastním způsobem…)

 

Dítě je povinno:

– respektovat smluvená pravidla soužití v  jídelně

– dodržovat pokyny k  zajištění bezpečnosti při stravování

 

Zákonní zástupci mají právo:

– na informace o stravování dětí

– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se stravování dětí

– přispívat svými nápady a náměty k  obohacení stravovacího režimu školy

– projevit jakékoliv připomínky ke stravování učitelce nebo ředitelce školy

– konzultovat stravovací problémy svého dítěte s  učitelkou nebo ředitelkou školy

– na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

– zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy

– na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se dítěte

– informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na stravování

– oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro stravování a bezpečnost dítěte a změny v  těchto údajích ( např. změny zdravotního stavu…)

– ve stanoveném termínu hradit stravné

– zajistit, aby dítě bylo vhodně a čistě upraveno

prostudovat a dodržovat vnitřní řád školní jídelny

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, pracovnicemi MŠ a zákonnými zástupci

– dodržovat vzájemné zdvořilé, vstřícné a kulturní chování

– sdělené informace ze strany zákonných zástupců považovat za důvěrné

– dbát na pravidla hygieny, bezpečnosti a správného stravování

 

1b, Provoz a vnitřní režim školského zařízení

– strava se připravuje ve školní kuchyni, vydává se do třídy, předškoláci se snaží sami se obsloužit

– kuchařka zodpovídá za dodržování výživových norem a stanovuje finanční limity stravného na den

– stanovení úplaty za školní stravování dle finančního normativu:

strávníci věkové skupiny:

 do 6ti let:     přesnídávka  11,- Kč          oběd  25,- Kč          svačina  11,- Kč    

 7-10 let:                           14,- Kč                     33,- Kč                        11,- Kč                         

– stravné se platí kuchařce (VŠJ) hotově  a to zpětně vždy ve stanovenou dobu ( do 15. dne příslušného kalendářního měsíce )

– opakované neuhrazení stravného je považováno za závažné porušení řádu mateřské školy a může být důvodem ukončení docházky dítěte do mateřské školy

– stravování se odhlašuje den předem nebo nejpozději první den nemoci do 6.30 hod. ráno

– do jídlonosičů se jídlo vydává pro nemocné dítě od 11.00 do 11.30 hod. první den nemoci

– dítě, které se zdržuje v  mateřské škole v  době podávání jídla se stravuje vždy

– při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě ze zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah jeho stravování

– dítě je přihlášeno ke stravování na základě přihlášky, kterou vyplní zákonný zástupce

– dětem vyžadujícím speciální stravování – cukrovka, celiakie – jídlo zabezpečuje zákonný zástupce, zaměstnanci školy pouze po konzultaci upravují množství potravy, vedou písemný záznam

vlastní organizace stravování:

  8.45 hod. přesnídávka – děti si stravu berou samy, menším dětem pomáhá učitelka, použité nádobí odkládají na předem dané místo, mají možnost si přidat

11.45 hod. oběd- kuchařka nalévá polévku, pro hlavní jídlo si děti chodí samy, starší jí příborem, mladší lžičkou

14.45 hod. svačina

– celý den i na hřišti mají děti pitný režim v  podobě čajů, vody šťávy

– pracovníci školy vydávají pokyny k  zajištění kázně dětí a kulturních stravovacích návyků

– pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel před a po jídle

děti nejsou nuceny k  jídlu

 

1.c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

– každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí

– děti nesmí do mateřské školy nosit:

předměty ohrožující zdraví a bezpečnost – zápalky, nože, špičaté předměty

cenné předměty – řetízky, peníze, drahé hračky – za tyto předměty nenese mateřská škola odpovědnost

– zákonní zástupci dětí zodpovídají za to, co mají děti v  šatních skříňkách

– zákonný zástupce předává dítě do MŠ zdravé – vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole

– při příznacích onemocnění dítěte v  době pobytu v  MŠ ( teplota, zvracení, bolesti břicha ) jsou zákonní zástupci dítěte telefonicky informováni a vyzváni k  zajištění další zdravotní péče

– při jídle děti sedí na židličkách, nehoupají se, aby na sebe nepřevrhly stravu

– starší děti používají příbor a mladší děti lžíci správným způsobem

– použité nádobí odkládají na stanovené místo

– dbát na to, aby podlahy ve všech prostorách byly do sucha vytřeny, při nečekaném potřísnění okamžitě provést úklid

– důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je působení na děti zaměřené na zdravý způsob života

– děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně k  věku a chápání seznamovány s  různými formami násilného chování

– v  rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí je prováděn monitoring a screening vztahů mezi dětmi v  kolektivu s  cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi v  počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení

– důležitým prvkem prevence je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy a zákonnými zástupci dětí

 

1.d) Podmínky zacházení s  majetkem školy ze strany dětí

– po dobu pobytu dítěte v  mateřské škole dohlížejí pracovníci školy, aby děti zacházely šetrně s  kuchyňským vybavením a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy

– škodu na majetku školy, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinnen zákonný zástupce dítěte uhradit nebo zajistit její opravu

  1. Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je zveřejněn v  šatně a v  kuchyni.

Pracovnice s  ním byly seznámeny dne:  28.8.2023 , což prokázaly svým podpisem.

Zákonní zástupci dětí byli o jeho vydání a změnách informováni elektronicky dne 29.8.2023 a podepsali.

 

V  Poděšíně dne: 1.9.2023

Hana Řičanová, ředitelka MŠ