Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Školní řád

Mateřská škola Poděšín, příspěvková organizace

Č.j.: 20/2018

ŠKOLNÍ ŘÁD
Vypracovala: Hana Řičanová, ředitelka školy
Schválil: Hana Řičanova, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne 1.3.2018
Směrnice č. 2/2018 nabývá platnosti ode dne: 1.3.2018
Směrnice č. 2/2018 nabývá účinnosti ode dne: 1.3.2018

 

Ředitelka  mateřské školy vydává jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb., a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů, po projednání na pedagogické radě, tento řád mateřské školy :

1. Předškolní vzdělávání

MŠ  podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá k zvýšení sociálně kulturním úrovně dítěte a pokládá základy  jeho celoživotního vzdělávání.

Vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dítěte předškolního věku, prohlubuje vzájemné výchovně-vzdělávací působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu nazvaného: „Objevujeme svět.“

2. Provoz a vnitřní režim školy

 1. Předškolní vzdělávání v naší MŠ probíhá v jedné třídě. Třída se naplňuje do 24 dětí. Plnou kapacitu 25 dětí může povolit pouze zřizovatel. MŠ tak žádá o vyjímku z maximálního počtu.
 1. Přijímací řízení do mateřské školy probíhá v souladu s § 34 ods.3 a  § 165 ods.2     písm.b) Zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, následovně:
 • Termín a místo zápisu dětí do MŠ projedná ředitelka školy se zřizovatelem a dá na vědomí veřejnosti dle místních zvyklostí. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím místního rozhlasu, letáků. Jednotný termín zápisu pro všechny MŠ  je 2. – 15. května.
 • o zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě předem stanovených a zveřejněných kritérií. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy se vydává do 30 dnů po zápisu.. Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let.  Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).
 • do třídy mateřské školy lze přijmout také děti od 2 let věku (na základě vyjádření pediatra a které mají předpoklady k plnění ŠVP) a děti zdravotně postižené ( po projednání s odborným lékařem a pokud mohou být vytvořeny podmínky).
 • přednostně budou přijímány děti tříleté a starší.
 • rodiče pětiletých dětí mají povinnost děti zapsat (očkování se na ně nevztahuje). Povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017 bude probíhat 4 hodiny denně kromě školních prázdnin od  8.00 – 12.00 hodin. Rodiče děti musejí omluvit jakýmkoliv způsobem. Pokud podal zákonný zástupce písemnou žádost o jinou formu vzdělávání, ředitelka ověřuje úroveň výstupů v měsíci prosinci, dle dohody se zákonným zástupcem. Záznam o ověření se zakládá. Po zhodnocení jiná forma vzdělávání pokračuje nebo může být ukončena. Pokud se rodič po ústní výzvě, popř. písemné výzvě nedostaví k ověření znalostí, může být jiná forma vzdělávání ukončena.

3. Zřizovatelem mateřské  školy je Obec Poděšín.

Provoz MŠ je od 6,30 hodin do 15,30 hodin. Ten bývá  obvykle přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to na dobu 6 týdnů. Omezení nebo přerušení oznamuje ředitelka školy zákonným zástupcům, a to nejméně 2 měsíce předem.

Docházku o školních prázdninách rodiče zapisují na list v šatně a podepisují. O omezení provozu je informován zřizovatel.

Děti se přijímají v době od 6,30 hod do 8,00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči a učitelkou se lze ve vyjímečných případech dostavit s dítětem i v jiné době ( např. po návštěvě lékaře apod.).

4. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů

Práva dětí:

 • všechny děti v naší mateřské škole mají právo: na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a  na svobodu projevu
 • na vzdělávání podle školského zákona
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 • odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu výchovy dítěte v rodině, povinností všech osob podílejících se na výchově dítěte je konat veškerou činnost v jeho nejlepším zájmu
 • děti mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj
 • děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí
 • děti mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním a před sociálně patologickými jevy
 • pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, že má drobné problémy (motorická obratnost, úchop pomůcek, koncentrace pozornosti, rozvoj vnímání a řeči,…) realizuje MŠ podpůrná opatření
 • pokud se projeví, že podpora dítěte prostřednictvím plánu pedagogické podpory 1. stupně realizována přímo v MŠ  jako nedostačující, požádáme zákonného zástupce, aby navštívil s dítětem ŠPZ ( PPP nebo SPC)  k vytvoření optimálních podmínek vzdělávání dítěte v MŠ (podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce dítěte)
 • dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno – vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu (včetně různých druhů nadání)

Povinnosti dětí:

 • děti dodržují pravidla kulturního chování
 • nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování
 • jsou povinny řídit se pokyny učitelek
 • do mateřské školy nenosí cenné věci a nebezpečné předměty (mobil, hodinky, peníze, řetízky, dlouhé náušnice, náramky, žvýkačky, hračky obsahující malé kuličky atd….)
 • zjistí-li dítě ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně učitelce
 • zapomenuté nebo ztracené předměty v areálu mateřské školy odevzdá nálezce učitelce

Práva zákonných zástupců dětí:

 • právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s ředitelkou nebo učitelkou
 • právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného a vzdělávacího programu
 • právo vznášet podněty a připomínky k práci mateřské školy u ředitelky mateřské školyna informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v  záležitostech týkajících se vzdělávání

Povinnosti zákonných zástupců dětí:

 • seznámit se  se školním řádem a také dodržovat tato ustanovení
 • kontaktovat mateřskou školu v případě, že zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nemůže včas vyzvednout dítě z mateřské školy – pouze závažné důvody (pokud se nepodaří učitelce kontaktovat zákonného zástupce, je oprávněna kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte)
 • oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ nebo omluvit dítě neprodleně, není-li nepřítomnost dítěte předem známa
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • v případě zjištění nemoci v průběhu dne si mateřská škola vyhrazuje právo kontaktovat zákonného zástupce k odvedení dítěte z MŠ (nemáme prostorové ani personální podmínky k izolaci nemocného dítěte)
 • oznamovat mateřské škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a změny v těchto údajích

Pravidla vzájemných vztahů:

 • učitelky vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření
 • informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:
 • pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
 • právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dětí se řídí směrnicí ředitelky školy k ochraně osobních údajů.
 • zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace a prezentace školy (webové stránky, fotografie, prop. materiály) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců.
 • přebírání dětí  ke vzdělávání od zákonných zástupců  –  zákonný zástupce předává dítě učitelce mateřské školy vždy ve třídě (nestačí doprovodit dítě ke vchodu do MŠ nebo do šatny)
 • po předchozí dohodě lze přivádět dítě i mimořádně do mateřské školy dle potřeby , nejstarší děti do 8.00 hodin (povinné předškolní vzdělávání)

5. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci mateřské školy

Zaměstnancem mateřské školy jsou jak pedagogičtí, tak i nepedagogičtí pracovníci ve smluvním vztahu s MŠ.

Pravidla vztahů vycházejí ze zásady vzájemné úcty, respektu a názorové snášenlivosti i solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

Zaměstnanec jedná a rozhoduje se na základě principů humanity a demokracie podle svých dosažených znalostí a dovedností.

Zaměstnanec chápe svou úlohu v rámci školy a nevyužívá své postavení k manipulaci a k osobnímu soukromému prospěchu, uplatňuje rovný přístup ke všem zaměstnancům, odmítá všechny formy diskriminace nebo chování, které utlačují druhé.

Zaměstnanec respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost jak dětí, tak i spolupracovníků a zákonných zástupců, stejně tak respektuje svou osobnost a své potřeby a má právo na seberealizaci.

Zaměstnanci mateřské školy mají právo na zdvořilé jednání ze strany dětí a jejich zákonných zástupců.

Učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Po ukončení pracovní doby překontrolují zaměstnanci pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů.

Po ukončení provozní doby MŠ zajistí učitelky uzamčení budovy.

6. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před pro jevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. Školní řád metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V MŠ se musí zvonit. V 8.00 hod. se navíc zamyká.

MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby a ž do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Pověření se po uplynutí jednoho roku obnovuje.

Při pobytu venku mimo území MŠ připadá na jednu učitelku 20 dětí.

Při odpoledních veřejných akcích pořádaných mateřskou školou přebírá odpovědnost zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.

Z důvodu ochrany zdraví dětí není možno podávat v mateřské škole medikamenty a to zejména v případě infekčních a kapénkových onemocnění ( chřipky, anginy, kašel, rýma apod.)

V souladu se zněním §2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  ( zákon o zdravotních službách ):

Podle §11 tohoto zákona lze zdravotní služby poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Pedagogický pracovník tedy není zdravotnickým pracovníkem a tuto podmínku nesplňuje.

Učitelka MŠ  může podat medikaci pouze v případech bezodkladné první pomoci (například případy záchvatových onemocnění). Nejedná se o situace spojené s horečnatými stavy. zaměstnanci MŠ nesmí dítěti podat medikaci tišící horečnatý stav, ani na základě telefonické intervence zákonného zástupce, z důvodu rizik nečekané alergické reakce případně potlačení příznaků možného onemocnění.

Mateřská škola poskytuje zákonným zástupcům dětí s chronickým onemocněním možnost medikace, tuto službu zajišťuje pedagogický pracovník a adekvátním vzděláním v oblasti zdravotních služeb.

Zákonný zástupce dítěte s chronickým onemocněním je povinnen dodržet následující postup:

 • podat písemnou žádost o podání medikace dítěti v MŠ. Formulář žádosti je k dispozici u ředitelky MŠ
 • na základě podané žádosti ředitelka ověří u uvedeného ošetřujícího lékaře skutečnosti týkající se bezprostředního podání medikamentu dítěti, zároveň posoudí podmínky MŠ, zda je mateřská škola schopna dostát všech definovaných požadavků zákonného zástupce
 • zákonný zástupce obdrží vyjádření mateřské školy
 • v případě schválení žádosti je zákonný zástupce povinnen poskytovat pravidelnou součinnost a spolupráci, která zajistí bezpečnost a zdraví dítěte

Učitelky jsou povinny neprodleně informovat telefonicky zákonného zástupce dítěte a ředitelku školy v případě: úrazu dítěte, teploty vyšší než 37 stupňů, průjmovém stavu či zvracení, kožních výskytech ( ekzémy, otoky apod.) V případě úrazu bude dítě ošetřeno učitelkou nebo bude volána zdravotnická záchranná služba.

Pokud tedy dojde k úrazu dítěte, je povinností MŠ poskytnout první pomoc, popř. zajistit poskytnutí první pomoci a o této skutečnosti informovat bezodkladně zákonného zástupce.

Učitelka má právo žádat po zákonném zástupci potvrzení od pediatra o zdravotním stavu dítěte, zejména v případě podezření na infekční onemocnění a to v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí. V případě této situace je povinna neprodleně informovat své nadřízené.

Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v celém areálu MŠ.

V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci protidrogové prevence jsou děti vedeny ke zdravému životnímu stylu, k dětem je přistupováno individuálně, výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s rodinou a s poradenskými zařízeními, je věnována zvýšená pozornost rodinám problémovým s rizikovým chováním. V průběhu školního roku jsou děti seznamovány s nebezpečímss injekčních setů ve svém okolí.. Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s postupem při likvidaci injekčních setů v blízkosti školy.

V celém objektu MŠ a jeho přilehlých pozemcích je zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret, používání alkoholických nápojů, používání drog a návykových látek, jakákoliv propagace těchto prostředků a vnášení zbraní ( nože, střelné zbraně apod.).

Prosíme zákonné zástupce dětí, aby zabraňovali znečišťování prostoru školy a přilehlých pozemků školy. Do MŠ je zakázán vstup se zvířaty.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

7. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

Děti:

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

V případě poškození majetku MŠ ze strany dětí, může učitelka po domluvě se zákonným zástupcem sjednat opravu nebo náhradu.

Děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky a se souhlasem učitelky.

Zákonní zástupci:

Zákonný zástupce bere na vědomí možnost ztráty nebo poškození přinesené hračky bez nároku na náhradu.

Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce.

V budově školy a okolí platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu.

8. Závěrečné ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutární orgán školy
 2. Směrnice nabývá účinnosti dne : 1.3.2018
 3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád

následujícím způsobem: vyvěšením v šatně školy, v kanceláři školy.

 1. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 1.3.2018
 2. Zákonní zástupci byli s tímto řádem seznámeni dne 5.3.2018.

V Poděšíně dne 1.3.2018

Hana Řičanová

ředitelka školy