Školní řád

Školní řád

Mateřská škola Poděšín, příspěvková organizace


ŠKOLNÍ ŘÁD

Vypracovala:

Hana Řičanová, ředitelka školy

Schválil:

Hana Řičanova, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne


Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. září 2010

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. září 2010Ředitelka  mateřské školy vydává jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb., a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů, po projednání na pedagogické radě, tento řád mateřské školy :


A.   Předškolní vzdělávání


1.   MŠ  podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální

podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá k zvýšení sociálně kulturní

úrovně dítěte a pokládá základy  jeho celoživotního vzdělávání.

Vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dítěte předškolního věku, prohlubuje vzájemné výchovně-vzdělávací působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu nazvaného: „Objevujeme svět.“


B.    Organizace MŠ

  1. Předškolní vzdělávání v naší MŠ probíhá v jedné třídě. Třída se naplňuje do 20 dětí. O navýšení do 22 dětí musí ředitelka požádat dle vyjímky ze zákona   Krajskou hygienickou stanici ve Žďáře nad Sázavou.

2. Přijímací řízení do mateřské školy probíhá v souladu s § 34 ods.3 a  § 165 ods.2     písm.b) Zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, následovně:

Ø      termín zápisu dětí do MŠ stanoví     ředitelka školy (bývá převážně v únoru, březnu předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno), o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím místního rozhlasu, letáků

Ø      o zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě předem stanovených kritérií. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy se vydává do 30 dnů po zápisu.. Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let.

Ø      do třídy mateřské školy lze přijmout také děti od 2 let věku (na základě vyjádření pediatra) a děti zdravotně postižené ( po projednání s odborným lékařem).C.   Provoz MŠ

1.Zřizovatelem mateřské  školy je Obec Poděšín.

Provoz MŠ je od 6,30 hodin do 15,30 hodin. Ten bývá  obvykle přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to na dobu 6 týdnů. Omezení nebo přerušení oznamuje ředitelka školy zákonným zástupcům, a to nejméně 2 měsíce předem.

Docházku o školních prázdninách rodiče zapisují na list v šatně a podepisují. O omezení provozu je informován zřizovatel.

2.  Děti se přijímají v době od 6,30 hod do 8,00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů

uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze ve vyjímečných  případech dostavit s dítětem i v jiné době (např. po návštěvě u lékaře apod.)

D.    Povinnosti zákonných  zástupců

1.   Předávat dítě učitelce osobně, pokud předávání a odvádění provádí jiná osoba nebo

sourozenec dítěte, musí mít písemné pověření rodičů dítěte, vždy předem.

Platnost pověření se vztahuje na  jeden školní rok docházky dítěte do MŠ. Další školní rok se

písemné pověření obnovuje. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od

doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené

osobě.

2.    Zajistit pravidelnou docházku . Neomluvená absence delší jak jeden měsíc může vést

k vyřazení dítěte, o čemž musí být rodič předem informován (§ 35 ods.1 zákona 561/2004)

3.    Nahlásit zdravotní stav dítěte, změny zdravotního stavu, infekční onemocnění v rodině.

Po ukončení léčby doložit  čestné prohlášení o tom, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

Učitelka provádí ranní filtr a může odmítnout přijetí dítěte do MŠ, pokud není jeho aktuální

zdravotní stav v pořádku ( § 29 zákona 258/2000 Sb. O ochraně  veřejného zdraví).

4.    Nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte,tel. spojení a jeho změnu. Pro

potřeby tzv.  matriky školy je nutné sdělit tyto údaje o dítěti  (zákon č.561/2004 Sb., § 28 ):

5.    Nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte. V případě neplánované nepřítomnosti

nahlásit  tuto skutečnost co nejdříve (§ 22 ods.3 písm.d zákona 561/2004).

6.    Osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, a to na

písemné nebo telefonické vyzvání vedoucího pracovníka MŠ.

7.     Vybavit dítě oblečením pro pobyt v MŠ, náhradním oblečením, oblečením na pobyt

v přírodě, domácí obuví, pyžamem. Všechny osobní věci, pokud si je dítě nepozná, řádně

označit jménem nebo značkou.

8.     Zamezit, aby si dítě nosilo do MŠ sladkosti a hračky z domova, cenné   předměty.

Výjimkou je den narozenin či svátků.

9.   Přihlásit dítě ke stravování. Úplata za stravování se  platí zpětně vždy ve stanovenou dobu

( do 15. dne příslušného kalendářního měsíce). Stravování odhlásit den předem nebo

nejpozději první den nemoci do 7.00 hod ráno. Do jídlonosičů se jídlo vydává  pro nemocné

dítě nejdéle do 12.00 hod první den nemoci. Dítě, které se zdržuje v mateřské škole v době

podávání jídla se stravuje vždy!!!

10.   Úplata za předškolní vzdělávání, která se vybírá na základě Směrnice č.1 MŠ Poděšín a v souladu s § 6 vyhlášky č.14/2004 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Výše úplaty je stanovena  tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce a pro každý školní rok se opakovaně posuzuje na základě těchto skutečných nákladů.


11. Osvobozen od úplaty :

a) je zákonný zástupce dítěte, které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní školy ( týká se i dětí s odkladem školní docházky )

b) je zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek (skutečnost  prokáže ) zákon č.347/2010 Sb.

c) je fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče ( skutečnost prokáže ) zákon č. 347/2010 Sb.

12.   Úplata ve výši 2/3 :

je u zákonných zástupců, jejichž dítě dochází do MŠ na 4 hodiny denně ( zákon 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dítě, které dochází do MŠ 5 dnů v měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku dítěte (zákon č. 347/2010 Sb.)


E. Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupce svého dítěte má právo:

1. Aby jeho dítě bylo přednostně přijato v posledním roce před vstupem k povinné školní

docházce do mateřské školy (pokud to umožní kapacita školy).

2. Aby byl informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

3. Aby si mohl vyžádat osobní konzultaci s pedagogickým pracovníkem mateřské škola a

mohl s ním prodiskutovat problémy týkající se jeho dítěte.

4. Aby se mohl domluvit na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte.

5. Aby se mohl aktivně podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programu a

aktivit školy.

6.Aby mohl před vstupem svého dítěte do mateřské školy využít individuální adaptační režim. 7. Aby mohl podat oprávněnou stížnost a měl možnost ji projednat s pedagogickými

pracovníky a ředitelkou mateřské školy.F. Povinnosti pedagogických pracovníků

1. Odpovědnost za bezpečnost dětí v době pobytu v MŠ a v době jiných aktivit

pořádaných MŠ mimo pracoviště.

2.  Poskytování informací o výchovně vzdělávacím procesu dítěte.

3.  Poskytování předem a s předstihem informace důležité pro zák. zástupce dítěte

( změny  v organizaci  MŠ, akce MŠ, apod.).

4.  Sledovat projevy dětí týkající se šikany, rasismu,  tyto  projevy okamžitě prošetřit,

projednat, provést o tomto jednání zápis se zák. zástupcem a informovat ředitelku

školy   o výsledcích tohoto jednání a o opatření proti těmto negativním projevům. Ped.

pracovníci zároveň provedou poučení dětí o těchto projevech a o povinnosti  je

okamžitě nahlásit, provádějí o tom zápis do dokumentace nejméně 2x ročně, dle

potřeby častěji.

5.  Řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitele školy.

Dodržovat zásady BOZP a PO. Dodržovat režim MŠ, náplň práce, pracovní dobu.

Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu

osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 20 dětí.

G.   Práva pedagogických pracovníků


1.        Přijímat do MŠ děti pouze zdravé v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.

2.        Odmítnout přijetí dítěte do provozu MŠ hlavně s infekčním onemocněním a s příznaky počínajícího nachlazení.

3.        Projednat se zákonnými zástupci jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.
H. Chování dětí v MŠ a jiných činnostech pořádaných školou1.      Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí,učitelů či jiných osob hradí zákonný zástupce dítěte, které poškození  způsobilo.

2.      Ztrátu věcí hlásí zák. zástupce nebo dítě neprodleně své učitelce.

3.      Zák. zástupcům, dětem ani jiným osobám není v době mimo výše uvedený provoz dovoleno  zdržovat se v prostorách MŠ.

4.      Cennosti a jiné výše uvedené předměty děti odevzdávají ped. pracovníkům v MŠ.

5.      Všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozili zdraví své ani svých  spolužáků či jiných osob. Jsou poučeni před každou akcí mimo budovu. Ped. pracovník provede zápis s datem a podpisem o tomto poučení. Na začátku každého školního roku je provedeno poučení  BOZP  dětí a je  o tomto proveden zápis s datem a podpisy.


CH.    Povinnosti ředitelky školy


1.        Projednat stížnosti a připomínky předkládané rodiči.

2.        Projednávat a schvalovat celkový provoz MŠ (počet dětí ve třídě vzhledem k ped.,  org. a hyg. podmínkám, po předchozím projednání se zřizovatelem stanovit rozsah přerušení  nebo omezení provozu, apod.), náplně práce a pracovní dobu všech zaměstnanců MŠ

3.        Stanovit místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

4.        Informovat rodiče dětí o přijetí zasláním Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

5.        Informovat rodiče zasláním Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání a to v případě

Ø      když se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny (zákon č.561/2004 Sb., §35,písm.a)

Ø      když zák. zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz předškolního vzdělávání (písm.b)

Ø      když ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo poradenské zařízení (písm.c)

Ø      když zákonný zástupce pravidelně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady(písm.d)


6.   Informovat rodiče o snížení nebo prominutí úplaty zasláním Rozhodnutí o snížení nebo

prominutí úplaty za poskytované vzdělávání a školské služby

7.  Informovat rodiče o přijetí zasláním Rozhodnutí k předškolnímu  vzdělávání i v průběhu školního roku
I.  POVINNOSTI  VŠECH  ZAMĚSTNANCŮ  MŠ

1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, Organizačním řádem školy  a dalšími jeho součástmi, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, BOZP, PO a hygieny.


2. Dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Nevodit do celého areálu MŠ cizí osoby v době pracovní i mimopracovní. Při pobytu ve všech prostorách MŠ mimo svou pracovní dobu tuto skutečnost vždy oznámit  ředitelce.


3. Při úrazu poskytnout první pomoc, zajistit ošetření lékařem. Úraz ihned hlásit  ředitelce  MŠ, vždy provést záznam do knihy úrazů, případně vyplnit předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.


4. Efektivně využívat svou pracovní dobu, řídit se svou pracovní náplní, zapisovat pravidelně příchody a odchody do docházkového sešitu.Vést si pracovní výkaz a předávat jej  ředitelce MŠ každý měsíc ( pro provozní zaměstnance).


5.Povinnost neprodleně oznámit svou plánovanou i neplánovanou nepřítomnost na pracovišti  řediteli školy.J. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1.  Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutární orgán školy

2.  Směrnice nabývá účinnosti dne : 1.9.2010

3.  Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád

následujícím způsobem: vyvěšením v šatnách školy, v kanceláři školy.

4.  Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne

V Poděšíně dneHana Řičanová

ředitelka školy