Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Stanovy SDH obce Poděšín

čl. 1.    NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI

Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů Poděšín (dále jen „SDH Poděšín“)

Sídlo: Poděšín 45, 592 12 Nížkov

Působnost: katastrální území obce Poděšín

čl. 2.    POSLÁNÍ A ÚKOLY

SDH Poděšín je sdružením občanů, působících na úseku požární ochrany. Je právnickou osobou podle zákona č. 83 / 1990., o sdružování občanů. Na základě § 75 zákona č. 133/1985 Sb., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů, pomáhá obci Poděšín při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

 1. připravuje členy k činnosti v SDH obce Poděšín,
 2. spolupracuje při zabezpečování činnosti SDH obce,
 3. se podílí na preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany,
 4. se podílí na zpracování dokumentace požární ochrany obce,
 5. se v případě vyhlášení stupňů povodňové aktivity členové zapojí zejména do skupin hlídkové služby,
 6. se podílí na kulturním životě obce zejména organizováním kulturně / společenských akcí s propagací požární ochrany.

 

čl. 3.    ČLENSTVÍ A JEHO VZNIK

Členství v SDH Poděšín je dobrovolné. Členem se může stát každý občan České republiky po dovršení 15. roku věku, který souhlasí se stanovami SDH a zaváže se, že se bude aktivně podílet při činnostech SDH. Zájemce o členství podá písemnou žádost o přijetí za člena SDH (viz. Příloha č. 1) některému ze členů výboru. Ode dne doručení této žádosti začíná běžet tzv. zkušební doba v délce trvání 12 měsíců, po kterou se žadatel aktivně účastní při veškeré činnosti SDH. Po uplynutí tohoto období rozhodne členská schůze hlasováním o přijetí žadatele do SDH Poděšín.

Zkušební doba může být na základě rozhodnutí výboru SDH prominuta.

Členský poplatek na jeden rok je stanoven na 200 Kč se splatností k 31. 12. kalendářního roku, pokud nebude na výroční členské schůzi ujednáno jinak.

 

čl. 4.    ZÁNIK ČLENSTVÍ

Členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo vyloučením člena. Vystoupení je třeba písemně oznámit výboru SDH. Vyloučen musí být člen za jednání proti zájmům SDH, nebo spáchal/li trestný čin z pohnutek nízkých a nečestných a byl za tento pravomocně odsouzen. Vyloučen by měl být též člen, který opakovaně hrubě poruší členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo nezaplatí členský poplatek. O vyloučení rozhodne výbor a skutečnost dá na vědomí členské schůzi. Vyloučení se oznámí členovi písemně s udáním důvodu.

 

čl. 5.    PRÁVA ČLENA

Členové jsou si v právech rovni.

Členové mají právo:

 1. zúčastňovat se při činnostech pořádaných SDH Poděšín,
 2. zúčastňovat se projednávání všech otázek SDH Poděšín na schůzích,
 3. volit a být volen do výboru SDH Poděšín,
 4. požadovat zprávy o činnosti a hospodaření,
 5. nosit stejnokroj včetně odznaků a vyznamenání.

 

čl. 6.    POVINNOSTI ČLENA

Členové mají povinnosti:

 1. dodržovat stanovy SDH Poděšín,
 2. plnit úkoly uložené výborem a odpovědně vykonávat svěřené funkce,
 3. aktivně se zúčastňovat při činnostech SDH Poděšín,
 4. hospodárně zacházet se svěřenými prostředky a majetkem SDHPoděšín,
 5. propagovat mezi spoluobčany požární ochranu a získávat další občany pro členství v SDH Poděšín.

 

 čl. 7.   KÁZEŇ A TRESTY

Každý člen SDH Poděšín se podrobuje dobrovolné kázni v plnění osobních úkolů a případných funkcí. Chrání čest a dobré jméno SDH. Chování člena, které je v rozporu se stanovami SDH a dobrými mravy se trestá:

 1. odvoláním z funkce,
 2. vyloučením z SDH.

O uložení disciplinárního opatření rozhoduje výbor sboru. Člen má právo odvolat se k členské schůzi do jednoho měsíce ode dne doručení písemného rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření.

 

čl. 8.    ORGÁNY SDH PODĚŠÍN

Orgány SDH Poděšín jsou:

 1. výbor,
 2. kontrolní a revizní rada,
 3. výroční členská schůze.

 

čl. 9.    VÝBOR

Správu SDH obstarává a za jeho činnost odpovídá výbor. Řídí veškerou jeho činnost, svolává výroční členskou schůzi a členské schůze, provádí a zajišťuje jejich usnesení a hospodaří se svěřeným jměním SDH. Je schopen usnášet se, je / li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor tvoří 7 členů SDH, a to starosta, zástupce starosty, velitel SDH (JPO SDH), jednatel, hospodář, strojník, referent prevence. Výbor se schází příležitostně, nejméně jednou za 3 měsíce.

 

Starosta zejména svolává a řídí výborové schůze, je statutárním zástupcem SDH, má podpisové právo. Zodpovídá za dodržování Stanov a za správné hospodaření s majetkem SDH.

 

Zástupce starosty zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti.

 

Velitel SDH (JPO SDH) zejména vyřizuje všechny záležitosti související s účastí SDH na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje SDH při jednáních s orgány obce, řídí odbornou přípravu členů JPO SDH, kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obci k odstranění nedostatků, zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS.

 

Jednatel zejména zpracovává a vede veškerou dokumentaci SDH (zápisy ze schůzí, evidenci členské základny, písemnou komunikaci s právnickými a fyzickými osobami aj.) včetně jejich archivace.

 

Hospodář zejména vede účetnictví SDH dle platných právních norem a spravuje věcné prostředky v majetku SDH a vede jejich přesnou evidenci.

 

Strojník zejména zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení, sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje a zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS.

 

Referent prevence zejména spolupracuje s obcí při zajišťování činnosti v oblasti prevence a preventivně výchovné činnosti, sleduje právní předpisy na úseku požární ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy, zabezpečuje odbornou přípravu členů SDH v oblasti prevence.

 

Všechny volené funkce jsou vykonávány bezúplatně.

 

čl. 10. KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADA

Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem. Je tříčlenná, předseda a dva řádní členové.

 1. rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze valné hromadě SDH,
 2. zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů,
 3. 2x ročně kontroluje hospodaření SDH a nakládání s majetkem SDH, nejméně však 1x ročně před výroční valnou hromadou SDH,
 4. může nahlížet do všech písemností SDH,
 5. dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti SDH,
 6. alespoň jedním členem kontroluje svou účastí jednání výboru SDH,
 7. 1x ročně předkládá VVH SDH písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků, výběru členských příspěvků a jejich odvodu na OSH.

 

čl. 11. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční členská schůze SDH Poděšín se koná pravidelně jednou do roka. Svolává ji výbor alespoň 7 dnů předem. Výroční členská schůze má tyto úkoly:

 1. projednat a schvalovat výroční zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, a zprávu kontrolní a revizní rady,
 2. jednat o plánu práce na příští rok,
 3. jednou za 4 roky volit členy výboru a členy kontrolní a revizní rady,

Výroční členskou schůzi řídí statutární zástupce SDH, nebo pověřený člen výboru.

Je schopna usnášení, je / li přítomna alespoň polovina členů SDH a usnáší se prostou většinou hlasů. Nesejde / li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se výroční členská schůze o patnáct minut později bez ohledu na počet přítomných členů sboru. Na výroční členskou schůzi musí být pozván starosta obce, popřípadě jím pověřený zástupce.

 

čl. 12. OSLOVOVÁNÍ VE SBORU

Zejména při schůzové činnosti a slavnostních příležitostech se členové SDH oslovují tak, jak bylo vždy dobrým zvykem, a to bratře, sestro.

 

čl. 13. PRAPOR, ZNAK, STEJNOKROJ, FUNKČNÍ OZNAČENÍ

SDH Poděšín má právo používat svůj prapor. Znak na čepici vycházkového stejnokroje je znak SH ČMS s děleným státním znakem na zlatavé podložce. Členové SDH mají právo nosit při slavnostních příležitostech vycházkový stejnokroj dle pravidel uvedených v Souboru předpisů SH ČMS – I/42010 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Členové SDH nosí na slavnostních a pracovních stejnokrojích funkční označení shodné s funkčním označením členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

 

čl. 14.  ČLENSKÝ PRŮKAZ

Členský průkaz je majetkem SDH a každý člen je povinen ho pečlivě opatrovat a při vystoupení nebo vyloučení jej SDH vrátit. Případnou ztrátu průkazu je povinen člen ihned ohlásit výboru SDH, který učiní další opatření proti jeho zneužití.

 

čl. 15. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SBORU

Majetek SDH slouží k všestrannému rozvoji a zabezpečení jeho činnosti. Tvoří jej hmotné a finanční prostředky získané z dotací a subvencí, výnosů z kulturních a společenských akcí, z vlastní hospodářské činnosti a darů od občanů nebo jiných organizací (podnikatelů).

Čerpání financí se řídí obecně platnými finančními předpisy a zákony. Finanční prostředky a majetek je výhradním vlastnictvím SDH v rozsahu své působnosti.

SDH má zaveden běžný bankovní účet. Čerpání financí se řídí platnými předpisy

 

čl. 16. ZÁNIK SBORU

SDH Poděšín zaniká:

–       usnese/li se na tom členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů,

–       dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,

–       pravomocným rozhodnutím MV ČR.

 

 

 

Veškeré změny stanov mohou být uskutečněny pouze se svolením Výroční členské schůze.
Schválení stanov:      27. 12. 2014

 

 

Příloha č. 1

 

Žádost o přijetí za člena Sboru dobrovolných hasičů Poděšín

 

 

Žádám o přijetí za člena SDH Poděšín.

 

Jméno: ……………………………………..                 Příjmení: …………………………………………

 

Datum narození: ………………………….            Rodné číslo: ……………………………………..

 

Ulice a č.p. : ……………………………………………………………………………………..

 

Obec: …………………………………………………        PSČ: …………………………….

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem seznámen s platnými Stanovami SDH Poděšín, zejména s povinnostmi člena, které z těchto stanov vyplývají.

 

 

Datum: ……………………………….          Podpis žadatele:………………………………………

 

 

 

Převzal dne: …………………………          Jméno a podpis přebírajícího: …………………………………