Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 6.1. 2020–9.11. 2020

103: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o věcném břemeni č.: NM-014330056081  v návaznosti na dokončení stavby 28.5.2019 s názvem: „Poděšín:rekonstrukce NN“. Toto věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou náhradu ve výši 106 000,-Kč.

104: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi obcí Poděšín a GasNet, s.r.o.. Jedná se o nové plynové potrubí v části 17RD Poděšín II. Etapa. Tato plynová soustava je ve vlastnictví obce Poděšín a je pronajata společnosti GasNet, s.r.o za cenu 4 314,-Kč/rok.

105: Zastupitelstvo obce schválilo Podmínky pro prodej stavebních parcel v obci Poděšín.

106: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o výpůjčce nádoby na zajištění sběru a svozu použitých potravinářských olejů mezi firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Poděšín. Tato smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a odběr je bezplatný.

107: Zastupitelstvo obce schválilo nákup nové tiskárny Epson-WorkForce-Pro-WFC8610DWF v hodnotě 22 581,-Kč. Z důvodu dosluhující a špatné součinnosti s novým počítačem, kdy nelze provádět určité, potřebné úkony bylo navrhnuto zakoupit novou tiskárnu. Firmou AUTOCONT a.s..

108: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci s názvem Víceúčelové hřiště v obci Poděšín.

109: Zastupitelstvo obce schválilo navržené body strategického plánu rozvoje obce Poděšín do roku 2025, kde byly navrhnuty tyto body.

-Výstavba stavebních parcel.

-Odbahnění Mlýnského rybníka.

-Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem.

-Asfaltování komunikací.

-Oprava osvětlení obce.

-Rekonstrukce Mateřské školy.

110:  Zastupitelstvo obce schválilo Žádosti od pana Jana Poula na kácení dvou starých a nebezpečných stromů v intravilánu Obce. Jedná se jasan na p.č. 219 a ořech na p.č. 2014. Oba tyto stromy jsou velmi proschlé a hrozí nebezpečí pádu.

111: Zastupitelstvo obce schválilo výši odměn 35% ze státního rozpočtu pro pedagogické pracovníky MŠ Poděšín.

112: Zastupitelstvo obce schválilo nákup 50 ks židlí do kulturního domu. V současné době je v těchto prostorách nedostatek tohoto vybavení a na společenské akce se musí dovážet z jiných prostor.

113: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ Poděšín,  která byla sestavena k 31.12.2019 a nebyly shledány žádné nedostatky.

114: Zastupitelstvo obce schválilo převod zisku MŠ, která byla sestavena k 31.12.2019 a nebyly shledány žádné nedostatky.

115: Zastupitelstvo obce schválilo uhrazení ztráty prodejny Jednota za rok 2019 ve výši 74 000,-Kč. Hospodaření za rok 2019 skončilo opět ve ztrátě a to 74 000,-Kč. Bylo navrhnuto z důvodu užívání této prodejny hlavně našimi staršími občany o uhrazení této ztráty a zažádat o dotaci na Kraj Vysočina.

116: Zastupitelstvo obce schválilo vybrání společnosti STRABAG a.s. pro zhotovení díla „Komunikace II. etapa Poděšín“. Bylo osloveno pět firem, z čehož v daném termínu byly doručeny nabídky od tří společností. Po důkladném přezkoumání a projednání byla navrhnuta nabídka od firmy STRABAG a.s.. Tato nabídka byla zároveň nejlevnější a to za cenu 3 347 800,04,-Kč s DPH.

117: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o koupi stavební parcely č. 2500/10 o výměře 779m2. Žádost si podala paní Kovářová Martina pro stavbu rodinného domu.

118: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č.1

119: Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet za rok 2019 spolu s Účetní závěrkou.

120: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.

121: Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 2500/10 v k.ú. Poděšín. Záměr byl projednán na Žádost o odkoupení pozemku za účelem stavby rodinného domu, kterou podala paní Martina Kovářová, bytem Rozkoš 270. Cena za m2 je stanovena 350,- Kč.

122: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost pana Lukáše Flesara o připojení novostavby, která stojí na p.č. 157, 158/1, 159/2,  na místní vodovodní řad.

123: Zastupitelstvo obce schválilo dokumentaci k odstranění stavby objektu původní sušky na obilí, která je ve vlastnictví ZDV Sirákov.

124: Zastupitelstvo obce schválilo deratizaci obce Poděšín proti potkanům.

125: Zastupitelstvo obce vybralo návrhy fasád na budovu MŠ Poděšín, které byly vytvořeny firmou Návrhy fasád cz. Z šesti návrhů byly navrženy dva do užšího výběru a vybralo návrh Vzor 2A_391_395_397

126: Zastupitelstvo obce schválilo v případě zájmu část pozemku parc. č.51 mezi parc. č. 152 a 153 prodat. Realitní kancelář vznesla tento dotaz z důvodu lepšího prodeje nemovitosti na těchto parcelách, které by se prodejem části pozemku parc. č. 51 sloučily.

127: Zastupitelstvo obce schválilo využití dotace POV na Rekonstrukci veřejného osvětlení II. etapa, kde by se vyměnil zbytek starých svítidel po obci za nová, jako v předešlém roce.

128: Zastupitelstvo obce schválilo projektovou dokumentaci na Modernizaci střediska živočišné výroby Poděšín. V projektu je představena nová hala pro odchov skotu, která bude postavena na místě stávajícího kravína parc. č. 340 a 338/1.

129: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro Domácí hospic Vysočina, který působí i v naší obci. Jako příspěvek byla navržena částka ve výši 5 000,-Kč.

130: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Mikroregionu Polná, které se konalo 1.6.2020.

131: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z výroční členské schůze Lesního družstva Polná, která se konala 1.6.2020.

132: Zastupitelstvo obce schválilo návrh pachtovní smlouvy mezi obcí Poděšín a Lesním družstvem Polná. Předmětem této smlouvy je užívání propachtovaného pozemku.

133: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Poděšín a Domácí hospic Vysočina za prováděné služby v naší Obci ve výši 5 000,- Kč.

134: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Oprava a odbahnění rybníka Mlýnský, zastupitelstvo souhlasí s průběhem zadávacího řízení a potvrzuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. 

135: Zastupitelstvo obce schválilo investiční akci „Podnikatelský úvěr“. Tento úvěr je nutno sjednat z důvodu finanční náročnosti probíhajících projektů a to Oprava Mateřské školy, zhotovení komunikací na II. etapě parcel 17RD a v příštím roce Odbahnění Mlýnského rybníka. Na některé projekty je sice získaná dotace, ale ta se obdrží až po uhrazení zhotoveného a proplaceného díla.

136: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru mezi Komerční bankou, a.s. a obcí Poděšín. Výše úvěru je 4 500 000,00,- Kč a je k účelu financování projektů Obnovy obecní budovy v Poděšíně a Komunikace II. etapa Poděšín.

137: Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu na prodej stavební parcely parc. č. 2500/10 o výměře 779 m2  mezi obcí Poděšín (prodávající) a Martinou Kovářovou (kupující). Pozemek se prodává za dohodnutou kupní cenu 272.650,- Kč, tj. 350,- Kč/m2 za podmínek schválených zastupitelstvem obce Poděšín.

138: Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Doskočila zatrubnění části odvodňovacího žlabu(před Flesarovi) na pozemku parc. č. 2130, v délce cca 18m. Důvod žádosti o zatrubnění je, že mezi asfaltovou komunikací a odvodňovacím žlabem vede přípojka vodovodu k novostavbě pana Doskočila a z důvodu skalnatého podloží není přípojka dostatečně hluboko a tak hrozí zamrzání této přípojky. Bylo navrhnuto, že obec nakoupí materiál a pan Doskočil dílo zrealizuje.

139: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. č.: NM-014330060782/001   na pozemku p.č. 317 a 2130 v k.ú. Poděšín. Věcné břemeno je vyčísleno za jednorázovou položku 8 000,-kč.

140: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo zařazení území obce do území působnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na programové období 2021 – 2027.

141: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatřením za období 08.2020

142: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek Pachtovní smlouvy mezi obcí Poděšín a LD Polná, ve které se projednává užívání propachtovaných pozemků mezi členskými obcemi  a LD Polná. Dále se projednávaly komisionářské smlouvy mezi LD Polná a městem Polná a obcemi Věžnice a Věžnička. Předmětem těchto smluv je výkon funkce odborného lesního hospodáře.

143: Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou ISVH s.r.o. Předmětem smlouvy je provádění technického dozoru při akci „Oprava a odbahnění rybníka Mlýnský“. Cena celkem včetně DPH činí 78 650,-Kč.

144: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo znovu podání žádosti o dotaci z programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci s názvem Víceúčelové hřiště v obci Poděšín.

145: Zastupitelstvo obce schválilo Nabídku a objednávku na Mobilní rozhlas, kterou naší obci zaslala firma Neogenia s.r.o.. Tento mobilní rozhlas by sloužil pro zlepšení komunikace v obci všech věkových kategorií, a to jak pro mladé zpráva do mobilní aplikace, maily a pro starší pak SMS a hlasové zprávy. Cena tohoto systému je 490,- bez DPH měsíčně.         

146: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. č.: NM-014330061063/002 na pozemku p.č., 2503, 2508/1, 2510, 2511/2, 2511/3, 2508/2, 2500/4, 2500/11, 2500/10, 2500/3, 2500/1, a 2509/1v k.ú. Poděšín. Toto věcné břemeno je uzavřeno za jednorázovou platbu 9 600,-Kč.

147: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo finanční příspěvek pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou ve výši 3 000,-Kč. Příspěvek bude použit na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která je využita i v naší obci.

148: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o vyjádření k demolici RD a stodoly č.p. 15. Dle předložené dokumentace zastupitelstvu bylo vše probráno bez připomínek.

149: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č.3 ke smlouvě o zemědělském pachtu č.1/2015. Tímto dodatkem se mění výše pachtovného za pronajaté pozemky a to tak, že stávající pachtovné ve výši 3 200,-Kč za hektar se zvyšuje na 3 500,- Kč za hektar.

150: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu a Rozpočtového výhledu Mateřské školy v Poděšíně na rok 2021. Návrh příjmu od obce je 140 000,- Kč.

151: Zastupitelstvo obce schválilo pokácení stromů na hrázi Mlýnského rybníka. Návrh byl vznesen z důvodu jejich špatného stavu, který může být nebezpečný pro naše občany a z důvodu opravy hráze.

152: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku a Smlouvu o dílo na úpravu webových stránek od paní Lucie Šestákové. Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo cenové nabídky a Smlouvy o dílo dvou dodavatelů na úpravu webových stránek, která je nutná dle legislativních požadavků. Nejvýhodnější nabídka byla od Lucie Šestákové (Internetový marketing). Předmětem smlouvy se zhotovitel zavazuje vytvoření webových stránek dle nových legislativních požadavků. Cena za dílo bude v rozmezí od 30 000,- Kč maximálně do 50 000,-Kč návaznosti dle časové náročnosti.

153: Zastupitelstvo obce schválilo navýšení ceny za odvoz sedimentu z rybníka Mlýnský a zbudování nového schodiště z hráze rybníka k výpusti. Firma Aquasys spol.s.r.o. předala Krycí list rozpočtu k odbahnění rybníka, kde bylo zaměřeno množství sedimentu, který byl odstraněn. Množství sedimentu se navýšilo z původních předpokládaných 3 766 m3 na 4 616 m3. Tím byla i navýšena cena, a to o 224 297,55,-Kč s DPH. Dále byl vznesen návrh na zbudování schodiště z hráze rybníka k výpusti, které nebylo zaneseno do oprav v rámci projektu. Bylo navrženo prefabrikované betonové schodiště z důvodu nejvýhodnější ceny.

154: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o odkup části pozemku p.č. 53/1 u pozemku p.č.69. Velikost pozemku činí zhruba 65 m2 a sloužilo by na zbudování příjezdové cesty.

155: Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo dopis od Josefa Jágra, bytem 64, Poděšín. V dopise se pan dotyčný dotazoval, v jakém stádiu je psaní obecního zpravodaje, který nebyl delší dobu vydáván. Zastupitelstvo obce bere tento dopis na vědomí a rozhodlo se, že bude zpravodaj nadále vydávat, byť v menším počtu vydání a s důležitými body, o kterých by měli být občané informováni.