Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 14.1. 2019–9.12. 2019

28: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2024.

29: Zastupitelstvo obce schválilo pokácení starých nemocných stromů v intravilánu obce Poděšín.

30: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Poděšín a firmou 1. Žďárská plynařská a vorařská, a.s..  Předmětem plnění je provedení stavebních prací – zasíťování parcel pro soubor 10 rodinných domů v k.ú. Poděšín

31: Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o přestupcích.

Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod obce Poděšín.                                                                                   

32: Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi obcí Poděšín a Naděždou Sobotkovou na parc.č. 2508/3 o výměře 167 m2 . Cena za m2 je stanovena 60 kč za m2 .

33: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ Poděšín, která byla          sestavena k 31.12.2018 a nebyly shledány žádné nedostatky.

34: Zastupitelstvo obce schválilo převod zisku MŠ do rezervního fondu ve výši 2 609,66,- Kč do rezervního fondu. Peněžní prostředky budou účelově využity v následujícím období na rozvoj a vybavení MŠ.

35: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2019 – DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci Oprava mateřské školy v Poděšíně.

36: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedení účetnictví číslo ZR20180543 mezi firmou MID – daňový a účetní servis, s.r.o. a Obcí Poděšín. V dodatku se pojednává o výši odměn za vedení účetnictví pro naši obec, a to ve výši 5 650 Kč bez DPH za měsíc.

37: Zastupitelstvo obce projednalo žádost a schvaluje Smlouvu č.1/2019 a č.2/2019 o půjčce z FRB ve výši 30 000 Kč na každou smlouvu doručenou Liborem Žákem o půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Poděšín. Podání žádosti je z důvodu snížení energetické náročnosti domu a žádá o částku 60 000 Kč.

38: Zastupitelstvo obce odložilo tento bod na neurčito. Zastupitelstvo obce projednalo opravu cesty p.č. 2008 k Zemědělskému družstvu vlastníků od obce Sirákov z důvodu ulehčení stávající cesty do ZDV v obecní zástavbě. Financování cesty se ještě bude projednávat s uživateli této komunikace, a proto byl tento bod odložen na neurčito.

39.  Projednání Rozhodnutí k Veřejnoprávní smlouvě

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČO 295841, a obcí Podešín, se sídlem Podešín 45, IČO 00545759, jejímž předmětem je výkon veškeré přenesené působnosti k projednávání přestupků svěřenou orgánům obce účinnými právními předpisy.

40: Zastupitelstvo obce schvaluje odpojení přípojky veřejného osvětlení k domu č.p.86. při rekonstrukci nadzemního vedení el. energie v části obci. Toto světlo nesvítí na veřejné prostranství, ale osvětluje soukromý pozemek.

41: Zastupitelstvo obce schvaluje opravu cesty C5 k areálu ZDV Sirákov. Důvod této opravy je ulehčení obecní komunikace v zastavěné oblasti. Cena této opravy bude 200 000 Kč.

42: Zastupitelstvo obce schvaluje Pojistnou smlouvu číslo 41802930-81 na budovy Mateřské školy a Kulturního domu v Poděšíně. Stará smlouva byla již nevyhovující a tak byl představen nový návrh od České pojišťovny. Cena pojistného za rok je 9 408 Kč.

43: Zastupitelstvo obce schválilo projektovou dokumentaci k novostavbě RD Jakuba Doskočila na parc.č. 2051/1, 2047/2 a 2049/2 . Projekt novostavby je v souladu s Územním plánem obce Poděšín a jeho kritérii. 

44: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup ovocných stromků starých odolných odrůd v hodnotě 10 000 Kč, které by byly vysázeny podél vybudovaných cest v extravilánu obce a biokoridorech obce, kde by zlepšily krajinný ráz našeho katastrálního území.

45: Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet za rok 2018 spolu s Účetní závěrkou

46: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.

47: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce Poděšín na období 2019 – 2027. Tento plán byl vytvořen podle majetkových záznamů a evidence obce panem Petrem Kučerou. Tento plán financování musí mít každá obec zpracovaný a každý rok posílat výkazy na Ministerstvo zemědělství.

48: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 24-SOD-2019-029b mezi obcí Poděšín a M-SILNICE a.s.. Předmětem smlouvy je oprava cesty C5, která vede od Zemědělského družstva směrem k Sirákovu.

49:  Zastupitelstvo obce schválilo žádost o stavbu Rybníka pod lesem. od Aloise Chvátala ml. Jedná se o nebeskou tůň napájenou podzemními prameny na pozemku 2330 v k.ú. Poděšín.

50:  Zastupitelstvo obce schvaluje pracovní dohody zastupitelů, a to Jitky Landové na úklid po obci a Davida Nejedlého na ořez stromů v obci Poděšín. Za vykonanou práci bude odměna jako u ostatních pracovníků, která činí 150 Kč/hod. hrubého.

51: Zastupitelstvo obce schválilo jako příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů za použití § 53, § 54 a § 55 odst. 4  a 5 stavebního zákona, v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Poděšín.

52: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od firmy PKV BUILD s.r.o. v hodnotě 11 577 Kč za obě budovy na vytvoření energetických štítků pro veřejné obecní budovy, a to Mateřské školy a Kulturního domu, které jsou ze zákona povinné.

53: Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí ztráty vykázané hospodařením prodejny COOP družstvo Velké Meziříčí v naší Obci, a to 41 723,90 Kč., protože tato ztráta byla určitě způsobena tříměsíčním uzavřením této prodejny v roce 2018, za které naše obec nenese žádnou zodpovědnost.

54: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového sporáku CANDY CCGM9055P-X do kuchyně kulturního domu v Poděšíně. Stávající sporák už je v nevyhovujícím stavu.

55: Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části pozemku p.č.47 o výměře cca 115 m2 a prodej části pozemku p.č. 212 o výměře cca 55 m2. Proti prodeji části pozemku p.č.47 byla vznesena námitka z důvodu malého prostranství okolo místní komunikace, a tak vznikajících problémů s obslužností okolních domů a zimní údržby této komunikace.

56: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení od firmy VN Rekostav, s.r.o. v části obce Poděšín, kde se rekonstruovalo nadzemní elektrické vedení v hodnotě 164 115 Kč.

57: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na úpravu rozhlasu od firmy VN Rekostav, s.r.o. v části obce Poděšín, kde se rekonstruovalo nadzemní elektrické vedení. Cena této úpravy byla vyčíslena na 19 360 Kč.

58: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

59: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost od Lenky Šlechtické na odkup pozemku p.č. 2508/2 v k.ú. Poděšín. Na tomto pozemku právě probíhá zasíťování a ještě nebyly stanoveny podmínky a cena prodeje.

60: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v projektu 17RD Poděšín , a to v sekci AC, kde vedlo slepé rameno kanalizace v délce 66 metrů pro budoucí výstavbu v již vybudované komunikaci. Bylo tedy navrhnuto tuto část kanalizace zatím nebudovat.

61: Zastupitelstvo obce neschvaluje uhrazení ztráty COOP družstvu Velké Meziříčí. Náhrada ztráty má být ve výši 30 000,- Kč.

62: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na ukládání zeminy z výkopových prací na 17RD Poděšín. Byl vznesen návrh na terénní úpravy na hřišti a dále postupné zavážení a  úprava obecního pozemku p.č. 2001 za hřištěm.

63: Zastupitelstvo obce schvaluje zapůjčení skákacího hradu pro děti na akci Kácení máje od firmy Mitop v hodnotě cca 4000,-Kč.

64: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030049482/003 na pozemku p.č. 2504, 2503, 2508/1, 2509/2, 2510, 2511/2, 2511/3, 2506, 2508/2, 2500/4, 2500/11, 2500/10, 2500/2, 2500/3, 2500/1, 2500/6 a 2500/7 v k.ú. Poděšín a Smlouvu o převodu práv a poviností z veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby.                     

65: Zastupitelstvo obce schválilo Pachtovní smlouvu č. 129N19/20 k pozemku p.č. 1524/3 v k.ú. Polná a Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 129N19/20 a  Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Poděšín a 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

66: Zastupitelstvo obce schválilo uhrazení ztráty prodejny v Poděšíně ve výši 30 000,- Kč COOP družstvu Velké Meziříčí.

67: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006

68: Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 212/2 o výměře 116 m2 za cenu 4060,-Kč.

69: Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu mezi Obcí Poděšín a COOP družstvem Velké Meziříčí ve výši 30 000,- Kč jako dar za ztrátu  v místní prodejně.

70: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o udělení výjimky MŠ Poděšín. Ředitelství MŠ Poděšín žádá o povolení naplnit třídu počtem 25 dětí. Toto je maximum a více nepovoluje kapacita školy.

71: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ve výši 30% z částky určené na odměny ředitelce MŠ Poděšín Haně Řičanové.

72: Zastupitelstvo obce schválilo Platový výměr ředitelce MŠ Poděšín p. Haně Řičanové, která je zařazena v Platové třídě 10 stupeň 7 při 1 úvazku 40 hodin týdně.

73: Zastupitelstvo obce schválilo výběr stavební firmy na opravu obecní budovy č. 45. Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy, kdy byla vybrána nejvýhodnější nabídka, a to stavební firma Aleš Dočekal. Cena projektu by měla být 1 299 938,-Kč z čehož bude poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 909 956,-Kč.

74: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006 na pozemku p.č.1224/2 v k.ú. Dobroutov.

75: Zastupitelstvo obce schválilo zhotovení projektové dokumentace na multifunkční hřiště. Projekt vytvoří firma TEWIKO systems, která projektovala a zhotovovala již dětská hřiště v Poděšíně. Cena Projektu činí 43 560,- Kč s DPH.

76: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost ke kácení dřevin rostoucí mimo les. Tuto žádost podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Jedná se o jeden Jasan a čtyři Javory, které jsou ve špatném stavu a hrozí jejich pád na komunikaci a tak ohrožují bezpečnost silničního provozu.

77: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření za období 8/2019.

78: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, Program „Obnova venkova Vysočiny 2019“. Účel této smlouvy je poskytnutí finanční podpory na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa“. Výše dotace činní 127 000,-Kč.

79: Zastupitelstvo obce schválilo prodej výši ceny stavebních parcel v Poděšíně. Rozpočet na zasíťování zbylých 10ti parcel včetně komunikací v II. etapě činní zhruba 12 000 000,-Kč a proto byla navrhnuta cena 350,-Kč/m2.

80: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 1/2015 ze dne 1.10.2015. Tímto dodatkem se mění pachtovné za pozemky a to tak, že stávající pachtovné ve výši 3 000,- Kč za hektar zemědělské půdy se zvyšuje na 3 200,- Kč za hektar. Tato sazba je stanovena na hospodářský rok 1.10.2018 – 30. 9. 2019 a nabývá účinnosti od 1.10.2019

81: Zastupitelstvo obce schválilo nákup odvlhčovače značky Zibro/Qlima DD2080 od firmy Procalor. Cena odvlhčovače činila 6 900,-Kč. Tento přístroj bude používán ve vlhkých prostorách obecních budov a to především v kapličce.

82: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu MŠ Poděšín na rok 2020. Návrh příjmu od obce je ve výši 125 000,- Kč.

83: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu Zásahové jednotky SDH Poděšín na rok 2020 ve výši 18 000,- Kč.

84: Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 2500/2 v k.ú. Poděšín. Záměr byl projednán na Žádost o odkoupení pozemku za účelem stavby rodinného domu, kterou podala Lenka Šlechtická, bytem Poděšín 97. Cena za m2 je stanovena 350,- Kč.

85: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh změn v projektu komunikací 17 RD Poděšín, II. Etapa. Za účelem úspor bylo navrhnuto zrušení výstavby chodníku u komunikace a nově navrženo na celé šířce položení asfaltového povrchu. Dále pak zrušení kameninové cesty za parcelami 2500/4 a 2500/5 a zkrácení asfaltového povrchu mezi parcelami 2511/1 a 2511/2.

86: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 4 Kupní smlouvy ze dne 22.1.2007 uzavřené  s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu. V dodatku se jedná o ceně za vývoz separovaného odpadu, a to Papír a Lepenka – 160 Kč/ 1 výsyp 1 kontejneru. Plasty – 190 Kč/ 1 výsyp 1 kontejneru a Sklo – 650 kč/ 1 vývoz.

87: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 19 ke smlouvě ze dne 7.11.1994 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu. V dodatku se jedná o ceně za svoz směsného komunálního odpadu, která je stanovena paušálně ve výši 78 912,- Kč/rok bez DPH a svoz bioodpadu, kde je cena vývozu stanovena 400 Kč bez DPH/ svoz všech nádob a za uložení bioodpadu je 450 Kč/t bez DPH.

88: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtového opatření za období 10/2019.

89: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o dar na provoz Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zřizované Oblastní charitou Žďár Nad Sázavou. Požadovaná částka činní 5 400,-Kč.

90: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o tisk publikace Zastupitelé obce Poděšín sepsanou panem Zdeňkem Jarošem na tiskárně na OÚ Poděšín.

91: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi E.ON Distribuce, a.s. a obcí Poděšín. Věcné břemeno se vztahuje na pozemky parc.č. 317 a 2130, v katastrálním území Poděšín, kde bude provedena přípojka el. energie k RD pana Doskočila.

92: Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu na prodej stavební parcely parc. č. 2500/2 o výměře 1051 m2  mezi obcí Poděšín (prodávající) a Lenkou Šlechtickou (kupující). Pozemek se prodává za dohodnutou kupní cenu 367 850,- Kč, tj. 350,- Kč/m2 za podmínek schválených zastupitelstvem obce Poděšín.

93: Zastupitelstvo obce schválilo vypovědět smlouvu o zpětném odběru použitého rostlinného oleje s firmou Černohlávek oil a přejít k firmě AVE, která tuto službu provozuje bezplatně a zjednoduší to i naši administrativu, kterou pro nás tato firma zpracovává.

94: Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad S. a obcí Poděšín. V souladu s touto smlouvou bude město Žďár nad Sázavou prostřednicvím Městského úřadu vykonávat pro naši obec Poděšín dotační managment za stanovené poplatky.  Vyřízení dotací z Fondu Vysočiny 2000 kč. Zpracování žádosti z programu MMR 300 kč a závěrečné vyhodnocení z MMR 2000Kč.

95: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu obce Poděšín na rok 2020 bez výhrad.

96: Zastupitelstvo obce schválilo Střednědobý výhled na období 2020 – 2024.

97: Zastupitelstvo obce projednalo Podmínky pro prodej stavebních parcel v k. ú. Poděšín. Byly vzneseny návrhy, které se musejí projednat ještě z právního hlediska a proto by tento návrh přesunut na další jednání.

98: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě se společností Zdar a.s. Účel dodatku:                                                                                                                                         – Linky a spoje meziměstské veřejné linkové dopravy se řídí aktuálními platnými jízdními řády včetně výlukových.                                                                                                                             

– Cena přepravního  výkonu je stanovena 39,21 Kč/km z důvodu zvýšených nákladů na mzdy řidičů                                                                                                                                           –  Doba plnění závazku se prodlužuje do 31. 12. 2020                                                                       

99: Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o provedení práce za služby vedení internetových stránek obce Poděšín a poskytování souvisejících služeb s panem Josefem Kotvou a navrhovanou výší odměny 350,- Kč měsíc.

100: Zastupitelstvo obce schválilo výběr Nadzemního hydrantu, který je nutný z požárního hlediska zbudovat v blízkosti stavebních parcel 17RD z důvodu nízkého průtoku v této lokalitě. Byl navrhnut Nadzemní hydrant typ: AVK Premium nadzemní hydrant tuhý v hodnotě cca 20 000,- Kč.

101: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání obce Poděšín, které se konalo28. 11.2019.

102: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z Mikroregionu Polensko, který se konal 2.11.2019.