Obec Poděšín
oficiální stránky obce

Mobilní rozhlas

Facebook

Knihovna

Starý web

Forum 

Vyhláška o odpadech.

Vyhláška o odpadech.

Z důvodu přijaté změny zákona o odpadech bylo zastupitelstvo obce donuceno vypracovat a schválit novou obecní vyhlášku. Platnost vyhlášky je od 1. 1. 2013.

Výtah z vyhlášky:

Čl. 4

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:

a)  z částky: 50,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky: 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

1. Od poplatku se osvobozují:

a). Fyzické osoby dle čl. 2 odst. 1, které jsou po celý kalendářní rok, za který se poplatek platí, ve výkonu vazby nebo výkonu trestu,

b). Fyzické osoby dle čl. 2 odst. 1, které žijí  po celý rok v sociálních zařízeních,

2. Úleva z celkové výše poplatku se poskytuje:

a).  3 a 4 fyzické osobě ve společné domácnosti ve výši 50,-Kč.

b).  5 a další fyzické osobě ve společné domácnosti ve výši 100,-Kč.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ve výši 10% do jednoho měsíce prodlení a dále 10% každý započatý měsíc.

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2001 obce Poděšín o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a shromažďování komunálních odpadů a 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obě ze dne 14.12.2001.